Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psikhologiya_samosvidomosti_SZ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Психологія самосвідомості плани семінарських занять та самостійної роботи

для студентів факультету психології та туризму

Дніпропетровськ

2011

Дніпропетровський гуманітарний університет

„Затверджую”

Перший проректор

_______________Г.М. Богуславський

„_____”__________2011р.

Плани семінарських занять та самостійної роботи

Дисципліна ___Психологія самосвідомості__

(повне найменування дисципліни)

Напрям підготовки 6.030102 «Психологія»_

(шифр й найменування)

Форма навчання _________денна_______

Плани семінарських занять з дисципліни “Психологія самосвідомості” / Укладач: кандидат психологічних наук, доцент Шевяков О.В.–Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2011.- 25с.

Рецензенти:

Кокун О.М. - доктор психологічних наук, професор (Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ).

Пріснякова Л.М. - кандидат психологічних наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку самостійної роботи студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань студентів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

  • чітке формулювання теоретичного положення;

  • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

  • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

  • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 7 – 8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до заліку на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які вивчалися студентами самостійно. Основні питання тем вносяться до переліку питань, які виносяться на залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]