Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PVSh_pr_i_s_z.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
345.09 Кб
Скачать

4

ДніпропетроВСький гуманітарний університет кафедра практичНОї психології

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

за спеціальностю 8.03010201 «Психологія»

Дніпропетровськ

2011

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Затверджую”

Ректор Дніпропетровського

гуманітарного університету

П.Я.Мінка

„_____”__________2011р.

Програма навчальної дисципліни Психологія вищої школи

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

за спеціальностю 8.03010201 «Психологія»

Схвалено

Вченою радою університету

31. 09. 2011р.

Протокол № 3

Дніпропетровськ

2011

Програма навчальної дисципліни Психологія вищої школи ” /Укладач: кандидат технічних наук, доцент Чугай Анатолій Олександрович.– Дніпропетровський гуманітарний університет, 2011.- с

Рецензенти:

Батраченко І.Г. – доктор психологічних наук доцент / Дніпропетров-ський національний університет ім. О.Гончара

Коробов Є.Т. – Кандидат педагогічних наук, доцент / Дніпропетров-ський національний університет ім.О.Гончара

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Психологія вищої школи відноситься до фундаментальних та професій-но орієнтованих навчальних дисциплін. Мета дисципліни - психолого-педагогічна: закласти та сформувати у студентів знання з основ психології вищої школи, а також дати чітке уявлення про її органічні зв’язки з іншими галузями психології ; - загальноосвітня: вивчення історії розвитку психології вищої школи, її міжгалузеві зв:язки; вивчення психології та психофізіології особистості; досконале вивчення методів психологічних досліджень. . Вивчення дисципліни «Психологія вищої школи» передбачає досягнення такого рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Знати: - суть, специфіку і цілі предмету, цілі і методи психологічних досліджень; основні категорії психології: діяльність, особистість, психічне відображення, психічний образ, спілкування; суть і закономірності психіч-них процесів; закономірності формування і розвитку особистості; методи впливу на особистість і налагодження оптимальних взаємовідносин

Уміти: - володіти поняттями і категоріями основ психології вищої школи:

-- використовувати знання психології в різних сферах діяльності і життя; аналізувати соціальні процеси з урахуванням закономірностей і механізмів психіки; проводити соціально-психологічні дослідження особистості і ма-лих угруповань; працювати з науковою літературою Розуміння особливостей характеру людини дозволяє прогнозувати її пове-дінку в тих чи інших обставинах. . Навчальний курс “Психологія вищої школи ” розроблений згідно з Конституцією України та Законом України “Про освіту”.

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ .

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – виконання самостійних завдань, рубіжне атестування, виконання практичних завдань.

Підсумковий контроль – семестровий залік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) – студент глибоко і в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно висловлюється, вільно справляється з завданнями, правильно аргументує висновки, володіє різноманітними навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускає помилок.

Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає неточностей у відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при виконанні завдань.

Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) – студент засвоїв тільки основний матеріал. Але не знає окремих положень, допускає суттєві неточності і порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, або вагається при виконанні завдань.

Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) – студент не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає помилки, з великими труднощами виконує завдання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пп

ТЕМА

Всього годин

З викладачем

Індив.. робота.

Самост. робота.

Ра-зом

Лек-ції

с/з

п/з

к/р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Психологія вищої школи її предмет, завдання та методи

6

4

2

2

-

5

5

2

Професійне становлення особис-тості студента як майбутнього . фахівця з вищою освітою

6

4

2

2

-

5

5

3

Психологічні засади управління вузівським навчальним проце- сом і навчально-професійною діяльністю у вищій школі .

6

4

2

2

-

5

5

4.

Психологія виховання особис- тості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою .

6

4

2

2

-

5

5

5

Психологія педагогічної комуні-кативної взаємодії викладача зі студентами

8

4

2

2

6

6

Всього

72

20

10

10

26

26

Примітка : після закінчення вивчення курсу студенти складають залік.

ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література:

 1. Конституція України: К., 1996.

 2. Закон України «Про освіту». – К., 1996

 3. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002.

 4. Законодавство України про освіту. – К., 2002.

Підручники:

1. Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч.пос.-К.,2006 . 2. Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. Психологія вищої школи:Підр.2-е вид..доп.і . . перероблене –К.: Каравела, 2008. . 3 Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум. Навч пос. -К.: Каравела, 2008 . 4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От дея-тельности к личности: Уч.пос.-М.:Академия, 2005.

Навчальна лытература

1. Національна Доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квітня – 1 травня. – С. 2-4.

 1. Аванесова А. С., Вербицкий А. А. Основы педагогики и психологии высшей школы. – М.: МГУ, 1986. – 302 с.

 2. Барнс Л. Б., Кристенсен К. Р., Хансен Э. Д. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература): Пер. с англ. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.

 3. Галузинский В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: Інтел, 1995. – 168 с.

 4. Головінський І. З. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк. – К.: Аконіт, 2003. – 288 с.

 5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: Учеб. пособие.– 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.:Университетское,1993. – 368с.

 6. Коваленюк Т. П. Психология профессионального образова-ния: Уч.- практ. пос. – М.: МГАУ им. В. П. Горячки, 2001. – 69 с.

 7. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – 176 с.

 8. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.

 9. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с.

 10. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. – М.: МГУ, 1986. – 303 с.

 11. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С. И. Самыгина. – Ростов - на - Дону, 1998. – 544 с.

 12. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – 2-е изд., доп. и пер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 13. Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

 14. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи / Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 44 с.

 15. Практическая психология для преподавателей / М. К. Тутушкина, В. Л. Васильев, С. А. Волков и др. – М.: Филин, 1997. – 328 с.

 16. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: Вища школа, 2005. – 240 с.

 17. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с.

 18. . Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. – 2-е изд. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 348 с.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]