Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
393746_D1419_shpora_prokuratura_ukra_ni_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
335.87 Кб
Скачать

6.Концепція реформування прокуратури України.

Як відомо, концепція — це певний спосіб розуміння, голов­ний задум, конструктивний принцип різних видів діяльності. Розробка концепції прокурорського нагляду передбачає насам­перед визначення цілей нагляду. Це, у свою чергу, пов'язано з оцінкою ролі прокурорського нагляду серед інших державних структур. Саме за цільовим призначенням прокурорський на­гляд повинен відрізнятись від інших видів діяльності. Цю відмінність досить складно провести в сучасних умовах стосов­но одного з основних напрямів діяльності — загального нагля­ду. Реформування організації і діяльності прокуратури є не­від'ємною складовою частиною правової держави.

Це стосується аспектів діяльності прокуратури та інших органів, тому розробка певної концепції прокурорського на­гляду може бути здійснена в загальному контексті судової ре­форми, кінцевого визначення завдань і функцій Конституцій­ного Суду, вирішення проблем правового забезпечення діяль­ності структур щодо боротьби з особливо небезпечними злочи­нами, визначення місця слідчого апарату.

Тому наукова концепція прокурорського нагляду повинна враховувати загальні тенденції розвитку судової реформи, під­готовку законодавчих актів у всіх названих та інших сферах діяльності. Особливо це стосується напрямів, що визначають місце прокуратури в системі державних органів, її завдань, функцій і повноважень. При цьому слід виходити з єдиної концепції прокурорського нагляду.

7.Правове регулювання діяльності органів прокуратури в Україні.

Правовими засадами діяльності органів прокурату-ри є Конституція України, Закон України «Про прокуратуру», інші законодавчі акти (кримінально-процесуальне, цивільне процесуальне, адміністративне, трудове законодавство тощо). Цими законами визначаються повноваження прокурора, організація, засади та порядок діяльності прокуратури. Так, у ст. З Закону «Про прокуратуру» визначено, що органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що постають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів, таких, наприклад, як договори про надання правової допомоги, про порядок зносин прокурорів із судово-слідчими органами зарубіжних держав тощо.

Діяльність органів прокуратури регламентують також законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України. До них належать: Дисциплінарний статут прокуратури України, Положення про класні чини працівників органів прокуратури України.

Крім згаданих нормативних актів, які регулюють діяльність органів прокуратури, слід також назвати відомчі акти, які видаються Генеральним прокурором України відповідно до Закону «Про прокуратуру». До них належать накази, вказівки, розпорядження, інструкції тощо.

Організація судових та правоохоронних органів

Закон «Про прокуратуру» складається з п'яти розділів1 і містить 56 статей. У ньому визначено завдання органів прокуратури, компетенцію та повноваження, порядок формування, систему та структуру, принципи організації та діяльності, основні функції (напрямки діяльності), роль та місце прокуратури в побудові демократичної, правової держави.

8.Принципи створення та функціонування системи органів прокуратури.

У принципах віддзеркалюється органічне поєднання завдань прокуратури, форм і методів їх здійснення. Тому кожен принцип прокурорського нагляду несе в собі елементи і організаційні, і функціональні

В основу побудови та функціонування системи органів прокуратури покладено такі принципи:

1 Принцип централізму, який проявляється ось у чім:

- органи прокуратури становлять жорстку ієрархічну систему -нижчі за належністю прокурори підпорядковані вищим і всі прокурори підпорядковані Генеральному прокуророві України;

- Генеральний прокурор призначає підлеглих прокурорів терміном на 5 років і звільняє їх з посади;

- вищі за належністю прокурори мають право давати підлеглим прокурорам обов'язкові для виконання вказівки й доручення.

2.Принцип законності, який передбачає, що органи прокуратури:

- здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їхніх органів;

- захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їхньої рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

-- вживають заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб, які до­пустили ці порушення.

3. Принцип гласності - органи прокуратури діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

4. Принцип незалежності у здійсненні своїх завдань і функцій, який знаходить свій прояв у тому, що органи прокуратури:

- наділені Конституцією і законами України власною компетенцією;

- у здійснення повноважень органів прокуратури заборонено втручання інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, засобів масової інформації тощо.

9.3авдання органів прокуратури України

Завдання, що стоять перед органами прокуратури, сформульовано у ст. 4 Закону «Про прокуратуру». В ній, зокрема, говориться, що діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку. Завдання органів прокуратури полягають у захисті від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної таекономічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально економічних, політичних, особистих прав і свобод людини і громадянина;

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування.

Як видно з цього формулювання Закону, завданнями прокурорського нагляду є захист різноманітних суспільних та особистих цінностей і благ. Це й зрозуміло, оскільки, запобігаючи будь-якому правопорушенню, прокуратура так чи інакше захищає не тільки суб'єктивні права та інтереси організацій і громадян, а й засади нашого суспільства і держави. У боротьбі зі злочинними проявами зусилля прокуратури також спрямовані на охорону підвалин нашого суспільства, якими є демократичний лад, су. веренітет, незалежність, гуманізм, правопорядок тощо.

Ці завдання прокуратура здійснює за допомогою зміцнення законності. Законність виступає для прокуратури удвох якостях: як мета прокурорського нагляду і як принцип організації та діяльності самої прокуратури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.