Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
393746_D1419_shpora_prokuratura_ukra_ni_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
335.87 Кб
Скачать

13.Принцип незалежності.

Органи прокуратури здійснюють свої функції незалежно від будь-яких місцевих органів, підпорядковуючись тільки Генеральному прокурору України. Фактично_органи прокуратури в процесі здійснення своїх функцій користуються незалежністю. Кожен прокурор у своїй наглядовій діяльності відокремлений від будь-якого стороннього впливу і при виконанні покладених на нього функцій керується тільки законом і вказівками Генерального прокурора. Такий зовнішній прояв прокурорської незалежності.

Принцип незалежності органів прокуратури має свою спе­цифіку. Вона виражається в наступному. Прокурор у питаннях прийняття оперативних заходів забезпечення законності, організації роботи прокуратури, додержання строків подання звітності, систематизації законодавства і гласності в роботі повинен виконувати вказівки вищестоящого прокурора. Од­нак у тих сферах наглядової діяльності, зокрема в процесу­альній, де прокурор згідно повноважень, данних законом по­винен діяти на свій розсуд, закон охороняє внутрішнє пере­конання нижчестоящого прокурора і при виконанні ним вка­зівок чи доручень вищестоящого прокурора. Такий внутрішній прояв прокурорської незалежності.

Багатогранність принципу незалежності виражається також і в тому, що кожен прокурор, будучи підпорядкованим і підзвітним вищестоящому прокурору, вирішує питання, що відносяться до його компетенції, на основі закону, у відповід­ності з законом. В силу системного зв'язку принцип централі­зації в діяльності прокуратури не може і не повинен вступати в протиріччя з принципом незалежності органів прокуратури, зокрема в протиріччя з внутрішнім переконанням прокурора.

14.Принцип централізації та субординації,

Принцип централізації прокурорського нагляду, який означає, що підпорядко­ваність органів прокуратури йде тільки по вертикалі — кожен нижчестоящий прокурор підпорядкований вищестоящому, а всі прокурори — Генеральному прокурору України.

Принцип централізації визначає компетенцію прокурорів щодо здійснення вищого нагляду за законністю, верховенство Гене­рального прокурора України стосовно до нижчестоящих проку­рорів кожної ланки прокурорської системи щодо здійснення ви­щого нагляду за точним виконанням законів як на певній тери­торії, так і щодо кола організацій і осіб.1 Принцип централізації дозволяє забезпечити оперативне керівництво всією законоохо-ронною діяльністю всіх ланок прокурорської системи. Водночас цей принцип забезпечує всім нижчестоящим прокурорам мож­ливість звертатися в необхідних випадках до вищестоящого про­курора, аж до Генерального прокурора України включно з вимо­гами і поданнями з питань здійснення вищого нагляду, а також з питань, пов'язаних з необхідністю забезпечення нижчестоя­щим прокурорам виконання заходів, що ними проводяться.

Із принципу централізації виходить обов'язковість для всіх органів прокуратури наказів і інструкцій Генерального проку­рора України.

З принципом централізації пов'язана структура органів про­куратури, порядок призначення прокурорів і проходження служби, порядок дисциплінарної відповідальності, присвоєння класних чинів чи військових звань (для оперативних праців­ників Військової прокуратури) та інші.

В силу принципу централізації кожен вищестоящий проку­рор відповідає за правильну організацію роботи підпорядкова­них йому прокурорів.

Ми вже звертали увагу на неправильність також інтерпретації змісту принципів прокурорського нагляду, коли розкривається діалектичний зв'язок між його структурними і функціональни­ми елементами і упускається з поля зору первинна, визначальна роль функціонального елемента стосовно структурного.

Разом з тим принцип єдності і централізації прокуратури оз­начає, що кожен вищестоящий прокурор має право прийняти на себе прокурорські повноваження, якими наділені підлеглі йому прокурори. Підпорядкований прокурор зобов'язаний дія­ти тільки в межах встановленої законом компетенції. Вийти за ці межі він може лише за дорученням вищестоящого прокуро­ра і при умові, що будуть дотримані вимоги закону про підстави і межі передачі повноважень вищестоящим прокурором нижчестоящому прокурору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.