Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції Фінанси%2C гроші та кредит.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
1.4 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ”ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

Фінанси, гроші та кредит

ХЕРСОН 2012

Література.

 1. Гроші та кредит. За редакцією М.І.Савлука. К. КНЕУ 2001р.

 2. Гроші та кредит. За редакцією Б.С.Івасів. К. КНЕУ 2001р.

 3. Теорія грошей. А Гальчинський. К. Основи. 1996р.

 4. Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно – кредитная политика. М. 1991г.

 5. Деньги , кредит, банки. Под ред. О.И.Лаврушина. М. 1998г.

 6. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. К. Основи 1999р.

 7. В.М.Иванов. Деньги и кредит. К. МАУП 1999г.

 8. Общая теория денег и кредита. Под ред. Е.Ф.Жукова М. 1995.

 9. Деньги, кредит, банки. Под ред. Е.Ф.Жукова М. Банки и биржи. 1999г.

 10. В.В.Усов. Деньги, денежное обращение, инфляция. М. Банки и биржи. 1999г.

 11. Междунеродные валютно – кредитные и финансовые отношения. Под ред. Красавиной Л.Н. М. Финансы и статистика 2000.

 12. Націоналшьний банк і грошово – кредитна політика. Під ред. А.М.Мороза. К.КНЕУ. 1999.

 13. В.Д. Лагутін. Гроші та грошовий обіг.К. Знання 1998.

 14. С.Я.Боринець.Міжнародні валютно – фінансові відносини.К. Знання 1999.

 15. В.А.Ющенко В.І.Міщенко Валютне регулювання. К. Знання. 1999.

 16. В.Д.Лагутін Кредитування: теорія і практика. К. Знання. 2000.

 17. В.А.Ющенко В.І.Лисицький Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. К. Скарби, 1998.

Тема 1. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції.

Питання, які необхідно розглянути.

1. Необхідність та еволюція грошей

2. Сутність грошей.

3. Функції грошей.

4. Сутність раціонування.

5. Грошові потоки в кругообігу продуктів і доходів, їх балансування.

Додаткова література

 1. Долан э. Деньги, банковское дело и денежно – кредитная политика. М. 1991г.

 2. В.Д. Лагутін. Гроші та грошовий обіг.К. Знання 2002.

1. Необхідність та еволюція грошей.

Гроші (анг.money, нім. Geld) – один з найдавніших та значущих винаходів людства.

Фактично всі сучасні економічні науки беруть свій початок з вивчення проблем грошей, з намагання зрозуміти їх природу та суть.

Існує дві концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційна.

Раціоналістична пояснює походження грошей угодою між людьми, які впевнилися в тому, що для руху вартості в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти.

Еволюційна концепція доводить, що гроші з’явилися незалежно від волі людей в результаті тривалого розвитку обміну, коли із маси товарів виділялися особливі товари, які починали виконувати роль грошей.

В період панування первіснообщинного ладу, коли общини вели натуральне господарство, обмін носив випадковий характер, і потреби в грошах не було. З поділом праці з’являється товарне виробництво. Поступово учасники обміну почали виділяти окремі товари попит на які був найбільший, (сіль, зерно, хутро, худоба та ін.), а відтак вони поступово набувають нової споживчої вартості – властивості бути загальним товарним еквівалентом. Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквіваленту означало появу грошей в їх найпростішому вигляді.

З подальшим розширенням товарного виробництва та розвитком обміну ці товари, в силу своїх специфічних фізичних якостей перестали задовольняти потреби ринку. Зокрема, вони, в основному, були громіздкі, мали низьку питому вартість, не могли ділитися та зберігати свої фізичні якості.

Перелічені недоліки привели до того, що роль загального еквіваленту поступово перейшла до металів, спочатку простих (міді, заліза), потім до благородних (срібла, золота). Спочатку металеві гроші виступали в вигляді безформенних шматків або різних виробів. Однак, такі форми грошей обумовлювали певні незручності.

Щоб їх уникнути, зливки стали робити однієї ваги і засвідчувати їх ваговий вміст та пробу штемпелем, тобто відповідним зображенням. Такі зливки дістали назву монет.

Монета виявилася найдосконалішою формою повноцінних грошей. Вона обслуговувала економічні відносини людей майже протягом трьох тисячоліть.

Карбування монет із дорогоцінних металів, їх висока питома вартість обумовили необхідність виготовлення монет надто малих розмірів. Однак така монета була незручна в користуванні оскільки легко губилася, що приводило до додаткових витрат монетарного металу. Таким чином з’явилися передумови до виникнення неповноцінної розмінної монети з дрібною вартістю та паперових грошей.

В подальшому з розширенням потреб ринку в засобах обігу, роль грошей перейшла до нематеріальних носіїв, тобто до безготівкових грошей.

В основі сучасних форм безготівкових розрахунків лежить система “жиророзрахунків” (“жиро” від італ. Giro – коло, оборот), яка виникла в Італії у 16 ст. Вони здійснювалась жиробанками шляхом перерахування грошових сум з одного рахунку на інший без застосування готівки.

Розвиток форм грошей проходив у напрямку від повноцінних до неповноцінних.

Повноцінні – це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості того металу, з якого вони виготовлені.

Неповноцінні – це гроші, номінальна вартість яких вище вартості матеріалу який в них міститься. При чому, неповноцінні гроші набувають своєї вартості виключно в обігу.

Між епохами використання повноцінних і неповноцінних грошей, знаходиться період використання змішаних форм.

Аналізуючи вищесказане можна зробити висновок, що між обома концепціями існує багато спільного. Звичайно, гроші мають товарне походження, але в процесі розвитку вони часто густо губили свою внутрішню вартість і ставали тільки знаками, вартість яких декретується державою, тобто ставали продуктом згоди між людьми.

Виникнення грошей – це тривалий історичний процес зумовлений розвитком товарного виробництва та обміну. Як результат тривалого історичного процесу, гроші не можуть бути застиглим явищем, а повинні постійно розвиватися як по суті, так і за формою. Вони не можуть бути створені або відмінені рішенням державних органів поки не з’явились адекватні їм суспільні відносини.

Необхідність грошей в економіці пояснюється тією роллю, яку гроші виконують в економіці.

По – перше, суспільна роль грошей, їх функції в економічній системі, призводять до того, що гроші виступають в якості пов’язуючої ланки між товаровиробниками.

По друге, гроші виконують роль саморостучої вартості, тобто стають капіталом. Вони функціонально включені в кругообіг промислового капіталу, і є вихідним пунктом і кінцевим результатом останнього.

По третє, за допомогою грошей відбувається створення та перерозподіл національного доходу.

По четверте, гроші є об’єктом грошово – кредитного регулювання економіки промислово розвинених країн, економічна політика яких базується на монетариській теорії грошей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]