Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фадеєва - авт.біз.проц.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для обговорення

1 Дайте визначення поняття ІАСК БП

підприємства

2 Чим структура ІАСК БП відрізняється від

структури АСУТП?

3 За якою ознакою групуються вузли на

відповідних рівнях ІАСК БП?

4 Що таке організаційно-економічна станція

(ОЕС)? На якому рівні ІАСК їх застосовують?

5 Що таке локальні технологічні станції (ЛТС)?

На якому рівні ІАСК їх застосовують?

6 У чому полягає відмінність між ОЕС та

ЛТС?

7 Назвіть особливості структури ІАСК БП.

8 Які топології застосовують при побудові

мережі ІАСК БП?

Лабораторна робота № 3 Формування технічного забезпечення мережі корпоративної інформаційної системи (кіс)

Мета роботи: набуття навичок підбору технічних засобів мережі КІС з використанням Інтернет-джерел.

Теоретичні відомості

Необхідність створення мережі обумовлена використанням інформації різними відділами, швидким обміном інформацією між ними, збереженням інформації в одному місці. Реалізація запропонованого проекту дозволить скоротити паперовий документообіг усередині підприємства, підвищити продуктивність праці, скоротити час на обробку інформації з використанням спеціалізованих програм, що зберігаються на мережному сервері, і працювати з загальними пристроями: принтерами, факсами та іншої периферією.

Призначення мережі полягає в полегшенні і більш ефективній роботі співробітників і передачі даних, управлінні бізнес-процесами та адмініструванні робочих станцій, підготовки основи єдиного інформаційного простору.

Дана проектована мережа є корпоративною кабельної системою.

Пульсуючий нерівномірний трафік, який в основному використовується для традиційної обчислювальної мережі, призначений для забезпечення спільного користування мережі.

Архітектура мережі

Основними елементами мережі є робочі станції, сервери і комутатори.

Основну частину мережі складають робочі станції, які підключені до комутаторів. Комутатори пересилають пакети даних з одного порту в інший за потрібною адресою. Також в мережі є сервери, що забезпечують роботу робочих станцій у складі мережі.

Топологія мережі - ієрархічна деревоподібна структура. Основною перевагою такого типу топології є відносна простота модифікації.

Вимоги до технічного забезпечення серверів:

При документообігу від 300 до 1000 документів в день :

Intel Core 2 Duo (1866/800/2048) / 2x512 mb PC5300/FDD/200Gb SATA-II/SVGA 256mb GeForce7600/DVD

СУБД: MSSQL 2000 Enterprise Edition SP3 СКЗІ: Crypto Pro 2.0.2049a

Вимоги до технічного забезпечення робочих станцій:

Pentium IV - 1,8 GHz, ОЗУ - 256Mb, HDD IDE - 40Gb

Операційна система Windows XP Pro, Windows Vista, Windows 7.

MS Office 2003 або вище.

Основні мережні технології, комунікаційні функції та кабельна система обираються студентами самостійно відповідно до поставленої у роботі мети, специфіки діяльності підприємства та розробленої структури ІАСК БП.

Порядок проведення роботи

1 Ознайомитися з технологією пошуку

інформації в Internet.

2 Для задачі, сформульованої і розв”язаної у

лабораторній роботі №2, підібрати відповідні

технічні засоби та програмне забезпечення для

створення КІС, використовуючи пошукову

систему Google.

3 Скласти „Відомість обладнання та матеріалів”.

4 Визначити необхідні технічні показники

обладнання.

5 Розрахувати вартість технічних засобів.

6 Скласти „Відомість витрат на обладнання,

кабельну систему та програмне забезпечення”

(табл.3.1).

Таблиця 3.1 – Відомість витрат на обладнання, кабельну систему та програмне забезпечення

Назва

Кількість

Ціна, грн

Вартість, грн

7 Розрахувати суму капітальних витрат на

впровадження мережі КІС.

8 Скласти звіт.

Склад звіту

1 Титульний аркуш

2 Короткі теоретичні відомості

3 Список підібраних технічних засобів із

зазначенням фактичних технічних характерис-

тик, цін і джерел інформації.

4 Висновок із зазначенням загальної вартості

технічного забезпечення КІС.

Питання для обговорення:

1 Які основні види топологій застосовують

при побудові мережі?

2 Які технічні вимоги ставлять до серверів

мережі?

3 Яки види кабельних систем застосовують у

мережах?

4 Як обчислюють необхідну кількість

технічних засобів для мережі?

5 За яким принципом обирають мережні

технології при побудові КІС?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]