Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фадеєва - авт.біз.проц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Порядок проведення роботи

1 Визначення мети створення бази даних для

КІС розробленої у лабораторній роботі № 3.

2 Перед тим як створювати таблиці, форми та

інші об'єкти, потрібно задати структуру бази

даних.

3 Визначення таблиць, що їх повинна містити

база даних.

4 Визначення необхідних у таблиці полів.

5 Завдання індивідуального значення кожному

полю.

6 Визначення зв'язків між таблицями.

7 Відновлення структури бази даних.

8 Додавання даних і створення запитів, форм,

звітів та інших об'єктів бази даних.

9 Використання засобів аналізу в СУБД.

10 Складання звіту.

Склад звіту

1 Титульний аркуш.

2 Короткі теоретичні відомості.

3 Роздруківка за допомогою Print Screen

таблиць, запитів та звітів сформованої бази

даних.

4 Роздруківка зв”язків між елементами

сформованої бази даних.

5 Електронний варіант бази даних.

6 Висновки.

Питання для обговорення

1 Які типи баз даних застосовують у

інформаційних системах?

2 Як побудувати таблицю бази даних у MS

ACCESS?

3 Як побудувати запит у MS ACCESS?

4 За допомогою яких елементів пов’язані

таблиці у БД?

5 Як сформувати звіт у MS ACCESS?

Перелік рекомендованих джерел

1 Закон України „Про захист в інформаційно-

телекомунікаційних системах” //Відомості

Верховної Ради України. № 26 — Офіц. вид. —

 К.: Парлам. вид-во, 2005. — С. 347. — (Бібліотека

офіційних видань)

 1. Інформаційні системи і технології в економіці:

Посібник/ За ред. В. С. Пономаренка. – К.: Вид.

центр „Академія”. 2002. – 544с.

 1. Калянов Г. Н. Моделирование, анализ,

реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов: Учеб.пособие./ Г. Н. Калянов –

М.:Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

 1. Кондратьев В. В. Показываем бизнес-

процессы. Методика и практика применения / В.

В. Кондратьев, М. Н. Кузнєцов. - М.: Эксмо,

2007.– 352 с.

 1. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології

в економіці: Навч.посібник. / В. П. Маслов. –

Київ: “Слово”, 2006.– 264 с.

 1. Писаревська Т. А., Городній О. В. Інформаційні

системи в управління персоналом та економіки

праці: Навч.-метод.посіб.для самост. вивч. дисц./

За заг.ред. Т. А. Писаревської. – К.: КНЕУ, 2006.

– 284 с.

 1. Смирнова Г. Н. Проектирование экономичес-

ких информационных систем/ Г. Н. Смирнова, А

А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. – М.:Финансы и

статистика, 2001. – 176 с.

 1. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні

системи: Навч.посібник. / М. І. Татарчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 290 с.

 1. Трегуб В. Г. Основи комп’ютерно-інтегрова-ного керування. (Інтегровані автоматизовані системи керування): Навч.посібник./ В. Г. Трегуб. – Київ: НУХТ. – 2005. – 191 с.

 2. Фетісов В. С. Використання Exel в еконо-мічних розрахунках./ В. С. Фетисов, Т. М. Канівець. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 44 с.

 3. Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч.посіб./ В. С. Фетісов. – К.: Знання, 2008. – 390 с.

 4. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навч.посібник/ А. А. Шиян. – Львів: Магнолія, 2007.– 228 с.

 5. Щербаков П. А. Інформаційні системи у менеджменті/ П. А. Щербаков, О. В. Ульянченко. – Х.: Гриф, 2004. – 335 с.

 6. Ямпольський Л. С. Штучний інтелект у плануванні і управління виробництвом/ Л. С. Ямпольський, О. А.Лавров.– Київ: Вища школа.– 1998.– 254 с.

 7. 1С: Предприятие. Руководство пользователя. – М.: Фірма „1С”, 1999. – 520 с.

 8. Офіційний сайт українського представництва компанії „1С”//http:/www.1c.ua.

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІФНТУНГ

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна „Автоматизація бізнес-процесів”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]