Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика магистр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
412.67 Кб
Скачать

Загальна характеристика показників праці за 2007 – 2011 рр.

Показники

2007/2008 рр.

2009/2010 рр.

2011 р.

Відхилення (+, -)

2011/2010

2011/2008

Середньоспискова чисельність штатних працівників основної діяльності (чол.)

66

64

58

-6

-8

Фонд оплати праці (тис.грн.)

732,6

915,3

924,4

9,1

191,8

Продуктивність праці, тис.грн./чол.

32,01

56,11

44,67

-11,44

12,66

Трудомісткість, людино-годин/т

0,025

0,016

0,022

0,006

0,003

Джерело: розраховано автором за даними «Звіту про діяльність ТОВ «Пологівський Агробуд»

На протязі 2007 – 2011 років чисельність персоналу зменшилась загалом на 8 осіб. Це відбулось через відсутність замовлень у підприємства.

Фонд оплати праці за аналізований період на ТОВ «Пологівський Агробуд» збільшується через збільшення мінімальної заробітної плати.

Штатний склад робітників ТОВ «Пологівський Агробуд» на 1.01.2012 року налічує 58 чоловік.

Оплата праці здійснюється на основі тарифної системи з дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень розмірів основної заробітної плати, визначених у Галузевій угоді та Положенні по оплаті праці робітників ТОВ «Пологівський Агробуд»

Оплата праці працівників підприємства проводиться з зароблених коштів згідно договірної ціни виконаних будівельно – монтажних робіт в договорах замовників, виробничих калькуляцій, калькуляцій послуг автомашин, механізмів та інших послуг.

Мінімальний гарантований рівень оплати праці на підприємстві відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої державою згідно Закону України.

Заробітна плата робітників бригад виплачується за відрядною формою оплати праці. Різницю між заробленою сумою заробітної плати і тарифом складає премія за виконання і перевиконання виробничих завдань.

Премія розподіляється між робітниками бригад згідно з Рекомендаціями про визначення заробітної плати працюючим в залежності від особистого вкладу працівника в кінцевий результат роботи підприємства від 31.03.1999 за №44, в залежності від тарифних ставок з врахуванням коефіцієнта трудової участі.

Згідно статті 95 Закону України за № 2190 – 1У від 18.11.2004 року доплати за працю в нічний час та доплати за працю в вихідні дні не включаються до мінімальної заробітної плати.

Аналіз отриманих результатів показує, що у період 2007 – 2011 рр. на ТОВ «Пологівський Агробуд» рівень продуктивності праці зростає у 2009 - 2010 рр., а вже у 2011 році відбувається її зниження. У 2011 році зниження рівня продуктивності праці відбувається на 13,21% переважно за рахунок зменшення обсягу продукції, при цьому чисельність працівників також зменшується, але меншими темпами ніж обсяг продукції.

Таблиця 2.2

Характеристика основних фондів підприємства за 2007 – 2011 рр.

Найменування основних фондів

2007/

2008 рр.

2009/

2010 рр.

2011 рік

Відхилення (+,-)

2011/

2010 рр.

2011/2008 рр.

1.Виробничого призначення (тис.грн.):

1033,6

1145,4

1328,5

183,1

294,9

будівлі та споруди

179,9

185,2

204,2

19

24,3

машини та обладнання

677,5

795,2

1108,9

313,7

431,4

транспортні засоби

291,5

297,8

329,1

31,3

37,6

2.Невиробничого призначення (тис.грн.):

812,4

819,8

828,8

9,0

16,4

будівлі та споруди

812,4

819,8

828,8

9,0

16,4

Всього

2044,1

2157,3

2411,7

254,4

367,6

Фондовіддача

1,04

1,66

1,07

-0,59

0,03

Фондоємність

0,97

0,60

0,93

0,33

-0,04

Фондноозброєнність

30,97

33,7

41,58

7,88

10,61

Джерело: розраховано автором за даними «Звіту про діяльність ТОВ «Пологівський Агробуд»

Виходячи з таблиці 2.2 видно, що за аналізуємий період вартість основних фондів збільшується з кожним наступним роком. У 2011 році загальна вартість основних фондів збільшилася на 254,4 тис.грн. у порівнянні з 2009 – 2010 рр. за рахунок придбання нових основних засобів як виробничого так і невиробничого призначення, а також модернізації наявних основних фондів, що в свою чергу говорить про те, що підприємство намагається розширити та удосконалити своє виробництво.

Показник фондовіддачі менший нормативу, що рекомендується спеціалістами ( в межах 3,0). Тобто на одиницю фондів приходиться трохи більше одиниці продукції, а саме у період з 2007 по 2011 роки показник фондовіддачі становить 1,04, 1,66 та 1,07 відповідно. Ці дані свідчать про те, що підприємству потрібно збільшувати обсяг виробництва продукції.

Показник фондоозброєності, який показує скільки гривень основних засобів приходиться на одного робітника, є позитивним на протязі 2007 – 2011 років і становить 30,97, 33,7 та 41,58 грн. відповідно. Зростання цього показника збільшується як і за рахунок збільшення загальної вартості основних фондів, так і за рахунок зменшення кількості працівників на підприємстві.

Рівень фондоємності у 2011 році в порівнянні з 2009 - 2010 рр. збільшується і складає 0,93. Відбулось це, головним чином, за рахунок зменшення випуску продукції. Значний рівень фондоємності говорить про неефективну роботу підприємства.

Загальна грошова оцінка земельних ділянок ТОВ «Пологівський Агробуд» станом на 18.01.2011 року склала 940966 грн. 52 коп.

Таблиця 2.3

Характеристика оборотних фондів підприємства за 2007 – 2011 рр.

Показники

2007/2008 рр

2009/2010 рр.

2011 рік

Відхилення (+,-)

2011/2010

2011/2008

Виробничі запаси (тис.грн.)

424,8

417,4

413,4

-4,0

-11,4

Незавершене виробництво (тис.грн.)

67,0

32,7

64,3

31,6

-2,7

Готова продукція (тис.грн.)

744,4

826,8

1112,9

286,1

368,5

Товари (тис.грн.)

50,3

74,4

12,7

-51,7

-37,6

Всього (тис.грн.)

1286,5

1351,3

1603,3

252,0

316,5

Коефіцієнт оборотності

1,64

2,66

1,66

-1,00

0,02

Коефіцієнт завантаження

0,61

0,37

0,62

0,25

0,01

Тривалість обороту (дні)

124

74

114

40

-10

Джерело: розраховано автором за даними «Звіту про діяльність ТОВ «Пологівський Агробуд»

Згідно з даними таблиці 2.3 оборотні фонди у 2011 році збільшилися на 252,0 тис. грн. (18,7%) у порівнянні з 2009 – 2010 рр. та на 316,5 тис.грн. (24,4%) у порівнянні з 2007 – 2008 рр.. Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 286,1 тис.грн. та 368,5 тис.грн.). Це свідчить про те, що продукція ТОВ «Пологівський Агробуд» не користується попитом. Тому слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати.

Таблиця 2.4

Фінансові результати ТОВ «Пологівський Агробуд» за 2007 – 2011 рр.

Показники

2007/2008 рр.

2009/2010 рр.

2011 рік

Відхилення (+, -)

2011/2010

2011/2008

Балансовий прибуток (збиток) (тис.грн.)

4,0

1,0

-24,0

-25,0

-29,0

Собівартість реалізованої продукції (тис.грн.)

2466,8

2540,1

2641,3

101,2

174,5

Виручка від реалізації продукції (тис.грн.)

2117,7

3591,04

2591,8

-999,4

474,1

Обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі (тис.грн.)

2112,7

3591,04

2591,8

-999,4

474,1

Обсяг реалізованої продукції у натуральному виразі (т)

2641,3

3989,7

2671,96

-1317,74

30,66

Рентабельність продукції, %

1,6

0,39

-0,9

-1,29

-2,5

Джерело: розраховано автором за даними «Звіту про діяльність ТОВ «Пологівський Агробуд»

Від усієї господарської діяльності в 2011 році підприємство отримало збитків на суму 24 тис. грн. Виходячи з цього можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про не конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов’язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу.

Собівартість реалізованої продукції збільшилась у 2011 році в порівнянні з 2009 - 2010 та 2007 – 2008 роками на 101,2 тис. грн. та на 174,5 тис.грн. відповідно. Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить висока, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) продукцію ТОВ «Пологівський Агробуд» не користується попитом серед населення.

Збитки, які отримало підприємство та підвищення собівартості продукції призвели до того, що рентабельність продукції у 2011 році в порівнянні з 2009 - 2010 рр. знизилась і становила -0,9%, що говорить про неефективну роботу підприємства та збитковість виробництва даного виду продукції. Підприємству ТОВ «Пологівський Агробуд» потрібно зменшити собівартість продукції, або перепрофілюватися на випуск нового виду продукції.

У процесі функціонування у ТОВ «Пологівський Агробуд» не вистачає грошових коштів. Стабільність виробництва і безперебійність господарського обороту за цих умов забезпечуються через кредитування. «Пологівський Агробуд» має один основний рахунок в національній валюті у відділенні "Приватбанк". Негативно впливає на діяльність жорстка податкова політика держави, що позбавляє підприємство, необхідних йому, оборотних коштів та примушує шукати шляхи обходу податкового законодавства.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2011 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все, моральним застарінням основних засобів, недостатнім забезпеченням виробництва власними обіговими коштами, неконкурентоспроможністю продукції, заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.