Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сем ТрудовеМенеджери 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
663.55 Кб
Скачать

Загальні методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять

Семінарське заняття –це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Воно є ефективним засобом розвитку в студентів культури наукового мислення, а саме :

• розвиток творчого професійного мислення;

• пізнавальна мотивація;

• професійне використання знань в умовах навчання;

• оволодіння мовою відповідної дисципліни;

• навички оперування поняттями, формулюваннями, визначеннями;

• оволодіння умінням ставити та вирішувати інтелектуальні проблеми і завдання, спростовувати, відстоювати свою точку зору.

Викладач у ході семінарського заняття може вирішувати такі завдання:

• повторення і закріплення знань;

• контроль знань;

• педагогічне спілкування, безпосередній контакт зі студентами, взаєморозуміння та творча співпраця "викладач - студент";

• узагальнення і оцінювання знань студентів.

На перших курсах мета семінарів - ознайомлення студентів з особливостями самостійної роботи, з літературою, першоджерелами та методикою роботи з ними, з підготовкою до написання рефератів, читання та обговорення їх.

Особливим видом є спеціальний семінар, який практикується на старших курсах із фахових навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації. Він повинен поєднувати теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх участю у науково-дослідній роботі та практикою на виробництва.

Семінарські заняття проводяться з академічною групою

При підготовці до семінарського заняття студентам необхідно виконати всю обов’язкову роботу, передбачену планом. Бажано дотримуватись наступного порядку:

 1. Спочатку повторити матеріал, отриманий на лекціях:

 2. Потім ознайомитись з методичними рекомендаціями до кожної теми, опрацювати вказану літературу, нормативні документи і в обов’язковому порядку виконати всі зазначені завдання;

 3. Після систематизації самостійно отриманих знань приступити до написання конспекту відповіді чи реферату (на кожен пункт плану окремо), де треба висловити в основному свої думки.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджують. При цьому важливо розкрити відмінності в їх трактуванні, провести порівняльний аналіз питань, що висвічуються в різних підручниках і в спеціальній літературі.

Аналізуючи зміст правових норм, студенти мають в обов’язковому порядку давати точні і конкретні посилання на відповідні нормативно-правові акти: вказувати коли, ким вони були прийняті. При цьому студенти повинні звертатися безпосередньо до них, а не викладати їх зміст. Використовуючи коментар до законодавства. Слід розмежовувати текст коментарю від тексту самого нормативно-правового акту.

Конспектування літератури не повинне носити характер механічного переписування. Літературне джерело треба обов’язково заздалегідь прочитати. Не конспектуючи. Потім потрібно “пробігти очима” текст і занотувати цікаві фрагменти у вигляді цитат або своїми словами, посилаючись кожного разу на сторінку. Важливо, щоб законспектований матеріал незалежно від його обсягу, був достатній за смисловим змістом і логічно завершений. Такий підхід сприяє розвитку культури мислення, допоможе за короткий термін отримати навички аналізу та систематизації, що знадобляться при написанні курсових, дипломних чи інших робіт.

Головним в проведені семінарського заняття повинна бути творча співпраця студентів і викладача, яка ґрунтується на високому професіоналізмі та взаємній зацікавленості в досягненні результату навчання.

Структура семінарського заняття :

1.Організаційний момент.

2. Формулювання теми, постанова мети і завдань, пояснення методів роботи.

3. Обговорення питань теми. Вирішення різноманітних завдань.

4. Формулювання висновків.

5. Підведення підсумків заняття.

Студенти повинні знати і певні вимоги до процесу проведення семінарського заняття. Так. Один студент виступає з доповіддю за конкретним пунктом плану. Протягом 10-15 хвилин він повинен своїм виступом організувати дискусію щодо порушених проблем, розбудити творчу активність навчальної групи. Протягом 5-10 хвилин проводиться обговорення виступу студента через доповнення, уточнення, висловлювання своїх поглядів тощо. Вирішення проблемних ситуацій завершується висновком.

Виступ на семінарському занятті треба будувати так, щоб у ньому містилися наступні елементи:

 • Чітке формулювання теоретичного положення;

 • Розкриття основних рис, ознак, значення і ролі досліджувального явища або докази теоретичної бази (положення);

 • Підкрипленя теоретичних положень конкретними фактами державно-правової дійсності, прикладами з юридичної практики.

Завершуються заняття узагальненням викладача та оцінюванням участі в ньому студентів, яке враховується при встановленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Під час семінарського заняття відводиться час для перевірки самостійної (домашньої) роботи студентів (не більше 15 хвилин)

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час відведений для самостійної роботи студента регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом)

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Види самостійної роботи:

  1. Опрацювання теоретичного матеріалу за планом

  2. Складання конспекту.

  3. Розв’язування задач, тестів.

В структурі плану семінарського заняття студентам пропонуються теми для обов’язкового самостійного вивчення. Контролем самостійної роботи можуть бути: експрес – контроль, розв’язування тестів, задач, письмова відповідь на завдання.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Під час семінарського заняття викладачем можуть бути надані індивідуальні завдання студентам, які потребують поглибленого вивчення дисципліни або бажають мати більш вищу оцінку з даної дисципліни.

Індивідуальні заняття є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці

На молодших курсах індивідуальні заняття спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково—дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

До складу індивідуальних завдань можуть входити:

 1. Складання конспекту за визначеною темою

 2. Складання тестів, кросвордів, міні лексикону, списку літератури

 3. Розв’язування задач, тестів.

 4. Написання та захист рефератів

 5. Самостійна розробка процесуальних документів.

 6. Пошук інформації (Інтернет, література, періодичні видання, наукові журнали).

 7. Моніторинг законодавства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ

ТА ТЕМ

ЛЕКЦІЇ

Сем. Зан.

Інд. роб

Сам. Роб.

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1.

Модуль 1.

Тема 1. Поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового права

2

5

7

2.

Тема 2. Колективні договори і угоди

2

2

5

9

3.

Тема 3. Укладення трудового договору

4

2

5

11

4.

Тема 4. Зміна трудового договору

2

2

5

9

5.

Тема 5. Припинення трудового договору

6

2

2

5

15

6.

Модуль – 2.

Тема 6. Робочий час і час відпочинку

4

2

5

11

7.

Тема 7. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати

6

2

2

5

15

8.

Тема 8. Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

6

4

2

5

15

9.

Тема 9. Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

4

2

5

11

Всього

36

18

6

45

105

Заплановано дві МКР

Форма контролю – іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.