Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен Казарезов..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
781.82 Кб
Скачать

3.Визначте роль і задачі наукового консультанта

Науковий консультант може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук, для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем її підготовки.

Науковий консультант (керівник) зобов’язаний:

- провести співбесіду з особою, яка подає документи для вступу до докторантури або до ад’юнктури (прикріплення здобувачем) з метою виявлення здібностей до наукової діяльності та з’ясування відповідності наявної повної вищої освіти обраній науковій спеціальності. Результати співбесіди оформлюються довідкою за підписом наукового консультанта (керівника), яка додається до особової справи особи;

- здійснювати наукове консультування (керівництво) підготовкою дисертації;

- особисто відповідати перед Вченою Радою академії за науковий рівень дисертації;

- здійснювати контроль за виконанням затвердженого індивідуального плану роботи докторанта (ад’юнкта, здобувача);

- сприяти проходженню ад’юнктом педагогічної практики на кафедрі;

- консультувати ад’юнкта (здобувача) при підготовці до складання кандидатських іспитів;

- оцінювати завершену дисертацію і давати висновок про її відповідність встановленим вимогам.

Наукові консультанти (керівники) щорічно звітують про роботу з докторантами, ад’юнктами і здобувачами у відділ організації науково-дослідної роботи.

Науковий консультант (керівник) має бути присутній на засіданнях кафедри, де проводиться атестація прикріплених до нього докторантів (ад’юнктів, здобувачів). Перед атестацією докторанта (ад’юнкта, здобувача) науковий консультант (керівник) підписує звіт про виконання індивідуального плану підготовки.

Науковий консультант (керівник) несе відповідальність за своєчасне подання докторантом (ад’юнктом, здобувачем) до докторантури та ад’юнктури академії атестацій (звітів) про виконану наукову і науково-педагогічну роботу за звітній період.

Варіант 5

1. Вкажіть шляхи визначення параметрів, змінних, критеріїв ефективності задачі моделювання.

Змінні моделі поділяються на вхідні (екзогенні) та вихідні (ендогенні). Вхідні змінні поділяються на задачі та на керуючі параметри.

Послідовність описання кожного параметра або змінної:

 1. вибір символу та назви

 2. з’ясування техніко-економічного значення параметра

 3. прийняття одиниці вимірювання

 4. встановлення діапазону зміни величини

 5. визначення джерела параметра або змінної

Краще, щоб критерій ефективності був один. Критерій ефективності (функція цілі) повинен об’єктивно відбивати суспільно-корисну значущість соціально-економічного явища або процесу, що вивчається. Можливо поєднати декілька критеріїв в один комплексний складний або перевести деякі з критеріїв в обмеження.

2. Визначте структуру дисертаційної роботи.

1. Титульний аркуш дисертації

2. Зміст

3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

4. Вступ

 • Актуальність теми

 • Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

 • Мета і задачі дослідження

 • Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

 • Методи дослідження.

 • Наукова новизна одержаних результатів

 • Практичне значення одержаних результатів

 • Особистий внесок здобувача

 • Апробація результатів дисертації

 • Публікації

5. Основна частина

6. Висновки

7. Список використаних джерел

8. Додатки

Види: на здобуття наукового ступеня доктора наук; кандидата наук

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.