Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_Господарське право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Київський УНІВЕРСИТЕТ Права

КАФЕДРА господарського ПРАВА та процесу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Навчально-методичний комплекс

Спеціальність 6.060101 «Правознавство»

Київ – 2011

Укладач: Загрішева Надія Володимирівна, ст. викладач кафедри господарського права та процесу

Рецензенти: Кравченко Людмила Миколаївна, к.ю.н., доцент, начальник відділу Міністерства юстиції України;

Мацегорін Олександр Ілліч, к.ю.н., завідувач кафедри цивільного та трудового права КУП НАН України

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри підприємницького права,

протокол № __ від __ жовтня 2011 р.

Завідувач кафедри __________ С.І.Юшина

Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою Київського університету права НАН України, протокол №________ від “___” ____________2011 р.

ВСТУП

Господарське право є системою норм, що регулюють господарські відносини, тобто відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також цими суб’ктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Запропонована програма має на меті вивчення студентами норм Господарського кодексу України та визначених законов, що є спеціальними для певних груп господарських відносин.

При оволодінні знаннями з дисципліни „Господарське право” вивчається поняття та зміст дисципліни „Господарське право”, поняття та види господарських відносин та їх співвідношення з понятям „господарське право”, історичні аспекти виникнення та розвитку господарських відносин в різних галузях економіки, а також особливості їх врегулювання, розмежування норм господарського права з іншими галузями права: земельним, еконологічним, кримінальним, адміністративним, цивільним, умови здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання в різних галузях народного господарства тощо.

Завдання дисципліни „Господарське право”:

- визначення ролі та місця „Господарського права” серед інших галузей права та розмежування його з такими галузями як: „Цивільне право”, „Адміністративне право”, „Земельне право”, „Аграрне право” тощо.

- визначення співвідношення з дисципліною „Підприємницьке право”;

- вивчення системи, основних принципів господарювання та методів господарського права;

- вивчення системи господарських відносин та їх класифікація;

- вивчення правового регулювання цінноутворення, прогнозування та планування та вплив зазначених факторів на здійснення господарювання суб’єктами гоподарського права;

- застосування та аналіз чинного законодавства щодо державного регулювання господарських відносин у різних сферах господарювання: агропромисловому комлексі, галузі телекомунікацій та поштового зв’язку, будівельній діяльності, нафтогазовому комплексі, гірничодобувній промисловості, електроенергетиці тощо;

- договірно-правове регулювання використання майнових прав інтелектуальної власності (трансфер технологій) тощо.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- поняття, методи, систему та джерела господарського права;

- правовий статус таких суб’єктів господарського права, як: державні та комунальні унітарні підприємства, кредитні спілки, виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, релігійні об’єднання громадян тощо.

- визначати основні риси та особливості правового статусу суб’єктів господарвання на меті яких є отримання економічного, соціального задоволення – некомерційного сектора економіки;

- поняття, підстави та види господарських зобов’язань;

- принципи та методи планування, прогнозування та ціноутворення на території України;

- особливості правового статусу суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринку фінансових послуг, а саме: банків, страхових компаній, торговців цінними паперами, кредитних спілок, а також аудиторських фірм;

- поняття трансферу технологій та види договорів у сфері трансферу технологій;

- поняття та засади здійснення будівельної діяльності;

- особливості надання послуг у телекомунікаційні сфері та сфері поштового зв’язку;

- правове регулювання господарських відносин в агропромисловому, нафтогазовому комплексах, гірничобудівній промисловості та електроенергетиці.

В результаті оволодіння та засвоєння навчального матеріалу з предмету “Господарське право” студент повинен уміти:

  • застосовувати набуті знання під практичної діяльності;

  • визначати необхідний пакет документів для супроводження господарської діяльності тих чи інших суб’єктів господарювання (як підприємців, так і суб’єктів некомерційної господарської діяльності): установчих документів, договорів;

  • оріентуватися в особливостях врегулювання господарських відносин в залежності від специфіки правового статусу суб’єктів господарювання та вимог законодавства;

  • орієнтуватися у системі нормативно-правових актів та вірно тлумачити зміст правових норм при їх практичному застосуванні.

Крім того, студент повинен оволодіти навичками з:

- вільно володіти теоретичними знаннями в галузі господарського права;

- набути практичних навичок для здійснення аналітико-теоретичної та практичної діяльності у галузі господарського права;

- використовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Програма курсу складається з 12 тем, які розкривають засади здійснення господарської діяльності у різних сферах господарювання.

Вивчення курсу „Господарське право” повинно базуватися на знаннях, які здобуті студентами після вивчення таких правових дисциплін як: “Теорія держави та права”, “Цивільне право”, “Адміністративне право”, “Кримінальне право” тощо.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Господарське право”

(денна форма навчання)

Назва теми

Кількість годин

лекційних

практичних

сам. роб.

всього

1.

Господарське право як галузь права

4

1

6

11

2.

Правовий статус суб’єктів господарського права

4

2

9

15

3.

Господарське зобов’язання. Господарський договір.

2

2

6

10

4.

Правове регулювання господарського планування та ціноутворення

2

1

6

9

5.

Правове регулювання господарських відносин у сфері торгівлі та фінасової діяльності.

6

2

23

31

6.

Правове регулювання господарських відносин у сфері інтелектуальної власності

2

2

9

13

7.

Особливості правового регулювання господарських відносин у будівельній діяльності

2

2

9

13

8.

Особливості правового регулювання господарських відносин у галузях телекомунікацій та поштового звязку

2

2

9

13

9.

Особливості правового регулювання господарських відносин в аграрній сфері

2

2

23

27

10.

Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості

2

2

9

12

11.

Правове регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі

1

2

10

12

12.

Правове регулювання господарських відносин в електроенергетиці

1

2

9

12

ВСЬОГО:

30

22

128

180

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ

Тема 1. Господарське право як галузь права

Господарська діяльність і господарське право. Господарські правовідносини як предмет господарського права, їх ознаки, склад і види. Метод господарського права, його особливості. Система господарського права. Джерела господарського права, їх класифікація та загальна характеристика. Принципи господарського права.

Література: Нормативно-правові акти: 1-4. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 6-11, 19, 34, 45. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарського права

Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Правовий статус державних та комунальних унітарних підприємств. Правовий статус підприємств колективної форми власності. Особливості правового регулювання господарської діяльності приватних та інших видів підприємств. Правовий статус об’єднань підприємств.

Література: Нормативно-правові акти: 5-25. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 15 16, 42, 47, 60. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 3. Господарське зобов’язання. Господарський договір.

Поняття і склад господарського зобов’язання. Підстави виникнення і види господарських зобов’язань. Поняття та зміст господарського договору. Виконання, зміна і припинення господарського зобов’язання. Засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Література: Нормативно-правові акти: 26-30. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 4, 5, 6, 9, 17, 27, 56, 58, 60, 63. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 4. Правове регулювання господарського планування та ціноутворення.

Правове регулювання прогнозування та планування економiчного i соцiального розвитку. Загальні засади правового регулювання ціноутворення. Державний контроль і відповідальність у сфері ціноутворення.

Література: Нормативно-правові акти: 31-35. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 18. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 5. Правове регулювання господарських відносин у сфері торгівлі та фінасової діяльності.

Правове регулювання господарської діяльності на ринку фінансових послуг.

Господарсько-правове регулювання аудиторської діяльності. Правове регулювання сфери страхування. Правове регулювання господарських відносин у біржовій діяльності (товарна і фондова біржі)

Література: Нормативно-правові акти: 36-71. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 2, 3, 10, 18, 19, 24. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у сфері інтелектуальної власності.

Правове регулювання господарських відносин сфери трансферу технологій. Істотні умови договорів сфери трансферу технологій. Відповідальність за порушення законодавства сфери трансферу технологій.

Література: Нормативно-правові акти: 72-76 . Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 134, 56. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 7. Особливості правового регулювання господарських відносин у будівельній діяльності.

Загальна характеристика законодавства про будівельну діяльність. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну діяльність. Підрядні контракти у будівельній діяльності. Відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів

Література: Нормативно-правові акти: 77-99. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 3, 6, 11, 18, 19,. Інтернет ресурси: 1-7.