Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПІДРУЧНИК.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
214.79 Кб
Скачать

3.4. Джерела юридичної етики

Етика юридичної професії як галузь філософського вчення постій­но розвивається і підживлюється з численних міжнародних, офіцій­них та інших джерел.

На цей час існує більше десятка міжнародних документів, присвя­чених етичним аспектам правової сфери. Деякі з них визнані ще радянською державою, а до більшості Україна приєдналася після здобуття власної незалежності. Це Загальна декларація прав люди­ни, 50-річчя якої відзначалося в 1999 році, Деонтологічний кодекс, прийнятий на пленарному засіданні дванадцяти делегацій Європей­ського співтовариства у жовтні 1988 р. у Страсбурзі, та багато інших.

Найважливішим вітчизняним офіційним джерелом юридичної етики є Конституція України. Зокрема статтею 62 КУ закріплена презумпція невинуватості, як найважливіший принцип судочинства, що, безсумнівно, є великим морально-етичним досягненням. У цьому ряду стоїть і положення про звільнення від відповідальності особи за відмову від свідчень щодо себе, членів своєї родини і близьких родичів, що закріплено у ст. 63 КУ.

До офіційних джерел юридичної етики варто віднести деякі Закони України (Закон України "Про адвокатуру", прийнятий 19 груд­ня 1992 р.), Укази Президента (Указ Президента від ЗО вересня 1999 р. "Про деякі міри щодо підвищення рівня роботи адвокатури", що затвердив Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури), Постанови Кабінету Міністрів (Постанова КМУ від 14 травня 1999 р. № 821 "Про затвердження порядку оплати праці адвокатів по наданню громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави").

Офіційним джерелом юридичної етики варто також визнати рішен­ня Конституційного Суду України. Так, рішенням від 16 жовтня 2000 р. за № 13-рп/2000 КСУ безмежно розширив коло осіб, які допускаються до виконання функцій із захисту прав громадян у кримінальних спра­вах. Будучи правовим по своїй суті, рішення торкається маси етичних питань, що потребують подальшого законодавчого регулювання.

Саме такий висновок знайшов своє втілення в рішенні Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року, яким рекомендова­но судам України не допускати т.зв. "фахівців у галузі права" в інтер­претації рішення КСУ до участі у кримінальних справах аж до вирі­шення цього питання на законодавчому рівні.

Етична суть цього рішення КСУ викликала досить серйозну опози­цію як в лавах юристів-практиків - слідчих, суддів, адвокатів, - так і серед науковців, які вважали некоректним і невиправданим допускати за бажанням підсудного до серйозної судовозахисної і специфічної робо­ти осіб лише за ознакою наявності документа про вищу юридичну освіту.

Таке ж місце, в ряді етичних, займе і рішення КСУ № 23-рп/2009. Розглянувши конституційне звернення громадянина Голованя Ігоря Воло­димировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу), суд дійшов висновку:

 1. Положення частини першої статті 59 Конституції України (254 к/96-ВР) "кожен має право на правову допомогу" треба розумі­ти як гарантовану державою можливість будь-якій особі, незалеж­но від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує.

 2. Положення частини другої статті 59 Конституції України (254 к/96-ВР) "для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура" в аспек­ті конституційного звернення треба розуміти так, що особа під час допиту її як свідка в органах дізнання, досудового слідства чи дачі пояснень у правовідносинах з цими та іншими державними органами має право на правову (юридичну) допомогу від обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отри­мання такої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не встановлено обмежень.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до вико­нання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Це рішення ставить крапку на дискусіях щодо можливості допиту особи як свідка за участю вибраного за власним бажанням адвоката чи іншої особи. Віднині дізнавач, слідчий чи будь-який інший праців­ник правоохоронних органів позбавлений права вирішувати це питан­ня на власний розсуд.

Корпоративні деонтологічні документи

Сюди слід зарахувати Кодекс професійної етики суддів, Правила юридичної етики Спілки адвокатів України, рішення республіканських і обласних колегій адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій з результатів розгляду скарг на місцеві КДК. Врешті, дисциплінарна практика місцевих кваліфікаційно-дисциплінарних комісій тощо.

Останнім часом набуває сили рух за підвищення ролі деонтологічних і етичних вимог в юридичному бізнесі. Прагнення юридичних компаній, що закріпилися на ринку надання правових послуг, до моно­полізму, порушення рекламної етики, переманювання кадрів і т.ін. викликало до життя таку форму спротиву цим явищам, як укладен­ня колективних угод з метою встановлення етичної відповідальності за порушення обумовлених в угодах етичних вимог. Більш докладно про це йдеться в розділі 13 "Етика юридичного бізнесу".

Запитання і завдання

  1. Сформулюйте поняття професійної етики і розкрийте її значення.

  2. Яке значення для професії юриста має поняття юридичної етики?

  3. Назвіть особливості професійної етики в юридичній професії.

  4. Що означає єдність етики і права?

  5. Ваше сприйняття етики як навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою відповідь.

  6. Яка структура юридичної етики?

  7. Назвіть джерела юридичної етики.

  8. Які Ви знаєте види юридичної етики?

  9. Розкрийте значення правового регулювання етичних питань.

  10. Що означає корпоративне регулювання етичних взаємин?

Теми для рефератів

   1. Вплив документів ООН на розвиток юридичної етики і юридич­ної деонтології у світі та в Україні.

   2. Роль Декларації прав людини в розвитку юридичної етики.

   3. Деонтологічний кодекс Європейського співтовариства (Страс­бург, жовтень 1988 р.).

   4. Документи Міжнародної Асоціації Юристів, що стосуються питань юридичної етики і юридичної деонтології.

   5. Документи Європейського Співтовариства про питання юридич­ної етики і юридичної деонтології.

   6. Міжнародні правові документи, до яких приєдналася Україна.

   7. Характеристика "Стандартів незалежності юридичної професії МАЮ" (Нью-Йорк, вересень 1990 р.).

   8. Характеристика "Основних положень про роль адвокатів", прийнятих на восьмому Конгресі ООН із запобігання злочинності (Нью-Йорк, серпень 1990 р.).

Ситуація 1

Керівництво запропонувало Вам гарну посаду, що відповідає Вашим прагненням і давнім мріям. Однак цю посаду обіймає Н., ваш учитель, людина, яку ви шануєте, з якою ви пов'язані давніми добро­зичливими стосунками. Якщо ви згодні обійняти цю посаду, то керів­ництво підприємства відправить Н.на пенсію. Вас попросили до вирі­шення питання не розголошувати інформацію. Перед Вами непростий вибір: погодитися на пропозицію керівництва чи відмовитися від неї. Існує ще варіант - попередньо порадитися з Н., порушивши висунуту керівництвом умову. Цілком можливо, що Н.: а) звернеться до керів­ництва з цього приводу; б) важко перенесе повідомлення (інфаркт, або щось подібне); Це загрожує ускладненнями у відносинах з керів­ництвом.

Ситуація 2

Лікар повідомив про те, що хвороба близької вам людини смертель­на і запропонував вам самому вирішити, повідомляти їй цей діагноз чи ні. Ви добре знаєте, що хворий дуже вразлива людина з ослабленими нервами, і таке повідомлення тільки прискорить смерть. З іншого боку, раптова смерть позбавить хворого можливості вирішити дуже важли­ві, особисто для Вас, питання спадкоємницького характеру.

Рішення за вами...

Ситуація З

Випадково Вам стало відомо, що банк, де Ви працюєте, опинився на межі банкрутства. Керівництво банку прикладає максимум зусиль для спасіння банку.У вас є багато знайомих і друзів, які користуються послугами банку, і усі вони можуть втратити свої гроші. Але якщо ви розповісте їм про труднощі банку, вони можуть поширити цю інфор­мацію серед інших знайомих, і ті кинуться отримувати свої гроші, що тільки погіршить становще банку і може лише прискорити його банкрутство. Вам хочеться помогти друзям, але, з іншого боку, Ви не хочете погіршити стан справ банку, де працюєте... Ви в роздумах...

Ситуація 4

Друзі запросили вас у гості на день народження. Ви з дружи­ною (чоловіком) у призначений час з квітами і подарунком завітали до своїх друзів. За столом, де вже зібралися гості, Ви упізнаєте слідчо­го, який розслідував справу про автомобільну катастрофу, в якій заги­нула близька Вам людина. Водій, що оув за кермом у стані сії яніння, втік, залишивши свою жертву на асфальті без допомоги. Слідчий, який вів цю справу, цілком "вивів" злочинця з "гри", зваливши всю прови­ну в транспортній пригоді на потерпілу, у якої залишилась старенька мати. Ви розумієте, що доведеться сидіти за одним столом зі злочин­цем, хабарником, який заподіяв велике зло близькій вам людині. Ви можете не втриматися, а там... Що вчинити, як діяти? Зробити вигляд, що нічого не відбулося? Демонстративно встати і піти?

Ситуація 5

Ви йдете пізно увечері вулицею. На ваших очах два хулігани нахабно чіпляються до одинокої жінки, штовхають її, виривають з рук сумку. Може статися біда. Ви можете: а) непомітно пройти повз них; б) спробувати умовити хуліганів припинити свої дії; в) вплинути на них силою - вдарити одного з них. Чи йдеться тут про моральний вибір, а чи тільки про вибір ефективної дії?

Ситуація 6

У Вас є серйозні підстави підозрювати Ваших сусідів (однокурс­ників) у тому, що вони затівають щось недобре, хоча повної впевне­ності в цьому немає. Ви можете зателефонувати про свої здогадки в міліцію. Можна спробувати відмовити сусідів (однокурсників) від здійснення задуманого тощо. Чи стоїть перед Вами проблема мораль­ного вибору?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]