Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія....doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
976.9 Кб
Скачать

3. Характеристика педагогічної діяльності:структурні компоненти, рівні результативності та індивідуальний стиль діяльності вчителя.

Структурні компоненти педагогічної діяльності (Н.В.Кузьміна):

- гностичний - дослідницький, який передбачає постійне збільшення знань, умінь, навичок. Це -здатність досліджу вати процес і результат власної праці. Ця сторона діяль­ності вчителя найбільше цінується старшокласниками.

 • конструктивний - планування педагогічної діяльності та прогнозування результатів. Ця сторона діяльності вчителя найбільше цінується підлітками.

 • проектувальний - проектування віддалених, перспектив­них цілей навчання та виховання, а також стратегій та способів їх досягнення.

 • організаторський - організація навчально-виховного процесу.

 • комунікативний - встановлення взаємовідносин вчителя з іншими особами. Ця сторона діяльності вчителя найбільше цінується молодшими школярами.

Рівні результативності діяльності вчителя:

 • репродуктивний рівень: учитель може і вміє розповісти іншим те, що знає сам;

 • адаптивний рівень: учитель вміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії;

 • локально-моделюючий рівень: учитель володіє стра­тегіями научіння знанням, умінням, наукам; уміє формулювати педагогічну мету, передбачати результат і створю­вати систему включення учня в навчально-пізнавальну діяльність;

 • системно-моделюючий рівень: учитель володіє стра­егіями формування потрібної системи знань, умінь і на­вичок учнів зі свого предмета в цілому;

 • системно-моделюючий рівень діяльності і поведінка: учи­тель володіє стратегіями перетворення свого предмета в засіб формування особистості учнів, їх потреб у самовихованні, самоосвіті та саморозвитку.

Індивідуальний стиль діяльності вчителя (А. К. Маркова) 1. Змістовні характеристики стилю:

 • орієнтація вчителя: на процес навчання, результат навчан­ ня та процес і результат навчання;

 • адекватність (неадекватність) планування навчально-ви­ ховного процесу;

оперативність (консервативність) у використанні засобів і способів педагогічної діяльності

|ігфм('кеиішість - інтуїтивність. ;' Лштміліні характеристики стилю:

іиучьлть - традиційність;

!і\шу<П(Єіншість - обережність;

« ііГпііпь - нестійкість щодо ситуації, яка змінюється;

• іпнілііііе емоційно-позитивне ставлення до учнів -

т» і ійісо емоційне ставлення;

імиипіп'ь особистістю!' тривожності - її відсутність;

і іі|П!М(жаність рефлексії на себе - на обставини - на інших. і ] Ч\іультативні характеристики стилю:

ч'ШПрІдиість - неоднорідність рівня знань учнів;

і мГїільиість - нестійкість в учнів навичок учіння;

штсоїош - середній - низький рівень інтересу до предмета.

Таблиця 4.

Види стилів педагогічної діяльності

Спілі дині,(кіп і

Н'ШІГ'ПІ

Орієнта­ція пчителя

Адекват­ність пла­нування навчаль­но-вихов­ного про­цесу

Оператив­ність у ви­користан­ні засобів і способів педагогіч­ної діяль­ності

Рефлек­сивність -інтуїтив­ність

Динамічні характе­ристики

Результа­тивні характе­ристики

І

2

3

4

5

6

7

КмоніІІпо

ІМ|||)О|||:М

ЦІІІІІПМ

11а процес навчання

Неадек­ватність, для уроку відби­рається найбільш цікавий матеріал

Висока оператив­ність

Інтуїтив­ність

Балаку­чість, орієнтація в основно­му на сильних учнів

Результа­ти роботи не досить високі

Емоційно-мстодич-

IIИЙ

На процес і результат навчання

Адекват­ність

Висока оператив­ність

Перева­жання інтуїтив­ності над рефлек­сивністю

Підвище­на три­вожність, імпуль­сивність, балаку­чість

Резуль­тати високі

1

2

3

4

5

6

7

Інтелекту

На процес

Адекват-

Висока

Поєднан-

Знижена

Дуже

ально-

і

ність

оператив-

ня інтуї-

чутливість

високі

імпровізац

результат

ність

тивності і

до учнів,

результа-

ійний

навчання

рефлек-

відсут-

ти

сивності

ність де-

монстра-

тивності,

обереж-

ність

Інтелек-

На

Адекват-

Консерва-

Спону-

Знижена

Результа-

ту ально-

результат

ність

тивність

кають уч-

чутливість

ти високі

методич-

навчання

нів до ре-

до учнів,

ний

продук-

мала за-

тивної

лежність

діяльнос-

від ситуа-

ті, рефлек-

ції, обе-

сивністю

режність,

традицій-

ність

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.