Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія....doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
976.9 Кб
Скачать

7. Психологічні особливості педагогічного колективу.

Психологічний клімат - емоційно-психологічна атмосфера колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті та ділові взаємовідносини членів колективу, що визначаються їх ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та інтересами. Це комплекс психологічних умов, які сприяють ефективній реалізації спільної діяльності та всебічному гармонійному розвиткові особи­стості в групі.

Основні характеристики психологічного клімату педа­гогічного колективу:

  • задоволеність взаємовідносинами, процесом праці, керівництвом;

  • настрій, що переважає;

  • взаєморозуміння по вертикалі;

  • участь членів колективу в управлінні;

  • згуртованість;

  • свідома дисципліна;

продуктивність праці.

Показники згуртованості педагогічного колективу:

узгодженість функціонально-рольових очікувань (єдність уявлень про те, що і в якій послідовності повинен робити кожен із членів групи для реалізації спільних для всіх цілей);

цішіісно-орієнтовна єдність (єдність установок і ціннісних орієнтацій співробітників школи);

колективіська ідентифікація (ставлення до своїх колег як до самого себе);

= адекватне покладання відповідальності при успіхах і не­вдачах у спільній діяльності.

Список використаної літератури

Амонашвили ЦІ.А. Здраствуйте, дети!: Пособие для учителей. - М: Просвещение, 1988. - 208 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с. - (Серия "Мастера психологии").

Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.: Прогресе, 1986. - 422 с.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки дет-ского психиатра. - М.: Просвещение, 1988. - 207 с.

Вощ)остньіе особенности психического развития детей // Под ред.И.В.Дубровиной, М.И.Лисиной. - М.: АПН СССР, 1982. - 164 с.

Вьіготский Л.С. Избраньїе психологические иселедования. - М.: АПН РСФСР, 1956. - 520 с.

Гальперин П.Я., Маркова А.К. Психологические проблеми учебной деятельности школьника. - М.: МГУ, 1977. - 125 с.

Гончарук ПА. Психологія навчання. - К: Рад. школа, 1986. -186 с.

Давьідов В.В. Проблеми развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - С. 38 - 78; 132 - 145.

Добрович А.В. Учителю о психологии и психогигиене общения. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.

Дубровина И.В. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.

ЗльконинД.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросьі психологии. - 1971. - №4.- С. 6 - 20.

Зриксон 9. Детство и общество. - СПб.: Ленато, АСТ, 1996. -592 с.

Елканов С.Б. Основи профессионального самовоспитания будущего учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 189 с.

Заброцький М.М. Вікова психологія - К.: МАУП, 1998. - 92 с.

,'іахаров Н.Н. Профориентация школьников. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

їіаньковский В.В. Психология детства. - М.: Академия, 1995.

Зювіш Л.М. Психология воспитания - М.: Вьісшая шк., 1991. - 96 с.

ІІмьясов И.Й. Структура процеса учення. - М.: МГУ, 1986. -198 с.

Кітшская В.Г. Педагогическая психология СПб.: Питер, 2003-366 с. (Серия "Краткий курс").

Ковальов А.Г. Самовоспитание школьников. - М.: Просвещепио, 1977.- 157 с.

Ковалев С.В. Подготовка старшекласеников к семейной жизни. М.: іїросвещение, 1991. -143 с.

Коломипский Я.Л., Панько У.А. Учителю о психологии детей лкчугшіетнего возраста. - М.: Просвещение, 1988. — 190 с

Коїі И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение,1989. 254 с.

Коиоіктко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Осиіта, 1998. - 255 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розви­ток особистості. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

Котирло В.Л. Початковий період у навчанні школярів. - К.:Знання, 1985.-48 с.

Кцішпта И.Ю. Возрастная психология. - М.: УРАО, 1997. - 176 с.

Лани В. Нестандартна дитина. - К.: Рад. школа, 1991. - 256с.

Лсонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиадат, 1975. - 304 с.

ЛсшлиДж. Работать с маленькими детьми: поощрять ихразвитле и решать проблеми. — М.: Просвещение, 1991. - 221 с.

Лисина М.И. Проблеми онтогенеза общения. - М.: Педагогика,1986. -143 с.

Маиова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку.К.: Вища школа, 1978. - 165 с.

Маркова А.К., Матис Г.А., Орлов А.Б. Формироиание мотиші ции учення. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.

Маслоу А. Мотивация и личность // Рай городе кий )\М. Психология личности: В 2 т. - Самара, 1999. т, 1. С. 94 101.

Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.: Академия, 1998. - 456 с.

Мясищев В.Н. Основньїе проблемьі и современное состояние психологии отношений человека // Психологическая наука в СССР. - М.: АПН РСФСР, 1960. - Ч. 2. - С. ПО - 125.

Немов Р.С. Психология: В 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 1998. - Кн. 2. - 608 с.

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ "Сфера", 1998. - 240 с.

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учите­ля. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.

Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста// Под ред. Д.Б.Зльконина, А.Л.Венгера. - М.: Педагогика, 1988. - 136 с.

Психологические проблеми учебной деятельности школьников // Под ред. В.В.Давидова. - М.: Советская Россия, 1977. - 310 с.

Психология современного подростка // Под ред. Д.И.Фельдштейна. - М.: Педагогика, 1987. - 240 с.

Ранняя профилактика отклоняющегося поведений учащихся // Под ред. В.АТатенко, Т.М.Титаренко. - К: Рад. школа, 1989. - 128 с.

Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. - М.: Просвещение, 1984. - 138 с.

Савчин М. Педагогічна психологія - Дрогобич: Відродження, 1998 - 142 с.

Сергеев К.К. Психология рационального воспитания. - Херсон, 1989. - 88 с.

Смирнов М.И. Психологические проблеми личности школьника и ее формирование. - Киров: КГПИ, 1990. - 75 с.

Смелкова З.С. Педагогическое общение. - М.: Флинта: Наука, 1999. - 232 с.

Тальсзина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 175 с.

Уотпсон Дж. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психо­логии. - М.: Просвещение, 1980. - С. 34 - 44.

Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогене­зе. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с.

Фрейд 3. Вступ до психоаналізу. - К.: Основи, 1998. - 709 с.

Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 288 с.

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы сов. психологов периода 1946-1980 гг. // Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. - М.: Просвещение, 1981. - С. 5-60.

Чепелева Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. - К.: Знання,1989. - 32 с. - (Серія 7 „Педагогічна", № 8).

Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 368 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.