Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachment.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
427.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра філософії та релігієзнавства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. віце-президента з навчальної роботи

В. М. ОЖОГАН

«______»_________________2011 р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни «антична філософія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020301 - філософія

Статус дисципліни: нормативна

Київ − 2011

Антична філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – К.: НаУКМА, 2011. – ____с.

Укладач: Тихолаз Анатолій Георгійович, кандидат філософських наук, доцент.

Ухвалено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства

Протокол № _____ від «______»_______________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________ доктор філос. наук, проф. М. Л. ТКАЧУК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра філософії та релігієзнавства

Навчальна програма дисципліни «антична філософія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020301 - філософія

Статус дисципліни: нормативна

Київ − 2011

І. Пояснювальна записка

Програма дисципліни «Антична філософія» відповідає навчальному плану підготовки студентів з напряму 6.020301 – філософія (галузь знань: 0203 – гуманітарні науки), що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті гуманітарних наук НаУКМА.

Курс «Антична філософія» є необхідною складовою нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з напряму 6.020301 – філософія. Метою курсу є вивчення виникнення та становлення давньогрецької філософії. Головну увагу приділено вивченню досократівської філософії, класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської доби. Курс «Антична філософія» викладається у І та ІІ семестрах і розрахований на 28 навчальних тижнів (14 тижнів у семестрі; по 4 ауд. год. щотижня; перший тиждень занять – лекційний). Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції – 60 год.; семінари – 52 год.) і самостійну роботу (104 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни – 216 (6 кредитів ЄКТС). Навчальним планом передбачено підготовку курсової роботи (ІІ семестр; обсяг годин 36, кількість кредитів ЄКТС – 1).

У лекціях здійснюється виклад основного змісту курсу античної філософії, зосереджується увага на концептуальних і джерелознавчих засадах історико-філософського антикознавства.

Семінарські заняття спрямовано на всебічне засвоєння змісту курсу античної філософії та передбачають обговорення самостійно опрацьованого студентами матеріалу з визначених програмою тем.

Курс «Антична філософія» є важливою складовою підготовки бакалаврів з напряму 6.020301 – філософія до фахової діяльності в галузі освіти і гуманітарних наук. Він сприяє:

 • розумінню сутності античної філософії та її ролі в історії світової філософії;

 • знанню основних етапів розвитку античної філософської думки та сутності поглядів видатних філософів античності;

 • оволодінню навичками історико-філософського джерелознавства;

 • оволодінню навичками аналізу та інтерпретації класичних філософських текстів;

 • знанню сучасної наукової літератури предмета.

Вивчення курсу «Антична філософія» поглиблює знання і навички, набуті під час вивчення нормативної дисциплін циклу професійної і практичної підготовки «Філософія (пропедевтичний курс)», а також створює підґрунтя подальшої історико-філософської освіти студентів (курси «Філософія середніх віків», «Філософія Відродження та Реформації» та ін.) і засвоєння ними змісту низки вибіркових дисциплін («Аналітика міфу», «Філософія Г. Сковороди», «Томізм», «Філософія релігії» та ін.).

За результатами вивчення дисципліни «Антична філософія» студент повинен знати:

 • періодизацію та джерелознавчу базу історії античної філософії;

 • погляди чільних представників давньогрецької та римської філософії;

 • зміст філософських творів античних філософів, включених до програми курсу;

 • стан сучасного історико-філософського антикознавства.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати і порівнювати зміст основних концепцій історії античної філософії;

 • характеризувати і порівнювати зміст філософських учень провідних античних мислителів;

 • здійснювати історико-філософський аналіз та інтерпретацію оригінальних текстів античних філософів;

 • вести аргументовану дискусію з проблемних питань історії античної філософії зазначеної доби;

 • здійснювати самостійний пошук та фахове опрацювання новітньої літератури предмета;

 • користуватися довідковою літературою предмета.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]