Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Analiz_ta_prognozuvannya_ZP_Starodub.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
626.18 Кб
Скачать

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

для студентів заочної форми навчання

спеціальності “Міжнародні відносини”

Київ 2008

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики”

для студентів заочної форми навчання

спеціальності Міжнародні відносини

Укладач: к. політ. н., доцент Стародуб Т. С., - Київ: КГІ, 2008 р., - 23с.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин

(протокол № 1 від 28.08.2008 р.)

ВСТУП

Навчальна дисципліна “Аналіз та прогнозування зовнішньої політики” є складовою освітньо–професійної програми підготовки фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем “магістр” (8.030401) зі спеціальності “міжнародні відносини”.

Мета курсу: підготовка фахівців, здатних самостійно і грамотно використовувати методи політичного аналізу та прогнозування для дослідження зовнішньої політики держави.

Завдання курсу:

 1. Сформувати уявлення у студентів про

 • понятійно-категоріальний апарат курсу;

 • генезу методів аналізу зовнішньої політики;

 • концепцію системного аналізу;

 • основні закони поведінки простих та складних систем;

 • принципи та технологію синергетичної методології;

 • ключові положення системних теорій М. Каплана, К. Уолца, Д. Сингера, Д. Розенау, Б. Бузана, Р. Літтла, А. Вендет, Р.Джервіса;

 • створення вірогідних сценаріїв та побудову дерева альтернатив;

 • загальну методологію прикладного аналізу;

 • вибірковий метод;

 • анкетне опитування як метод отримання емпіричної інформації;

 • експертне опитування;

 • організацію роботи експертів (процедуру Дельфі);

 • методи багатомірної статистики;

 • регресійний аналіз;

 • контент–аналіз та івент–аналіз;

 • соціально–психологічні методи дослідження;

 • когнітивне картирування у дослідженнях міжнародних ситуацій та зовнішньополітичних процесів;

 • використання факторного, кластерного та дискриминантного аналізу;

 • особливості математичних та комп’ютерних моделей;

 • взаємозв’язок теоретичного та прикладного підходів у зовнішньополітичному прогнозуванні;

 • особливості процесу підготовки аналітичного документу для органів державної влади.

2. Навчити студентів

 • вибудовувати стратегію вирішення обраної проблеми;

 • складати схему можливих версій, що пояснюють будь–яке явище, та визначати основні напрями їх перевірки;

 • використовувати теорію ігор з метою вирішення конфліктів;

 • застосовувати на конкретних прикладах івент–аналіз, контент–аналіз, когнітивне картирування, експертне опитування, метод Делфі, побудову сценаріїв.

В результаті студент має знати:

 • основні положення тем, передбачених навчально-тематичним планом;

 • зміст ключових понять та категорій курсу;

 • особливості еволюції методологічних підходів до дослідження зовнішньополітичної проблематики;

 • специфіку використання математичних методів для аналізу міжнародних явищ та прогнозування зовнішньої політики;

 • вітчизняний та зарубіжний досвід розробок з проблематики аналізу та прогнозування зовнішньої політики;

 • можливості використання комп’ютерних програм для аналізу та прогнозування зовнішньої політики;

 • основні поняття та види контент–аналізу;

 • особливості проведення контент–аналізу, що спрямований на визначення цілей суб’єктів зовнішньополітичної діяльності;

 • специфіку використання івент–аналізу: вітчизняний та зарубіжний досвід;

 • особливості прикладного аналізу соціально–психологічних аспектів прийняття зовнішньополітичних рішень;

 • основні поняття та процедуру використання когнітивного картирування;

 • види експертних оцінок та напрями їх використання;

 • етапи ситуаційного аналізу;

 • особливості системного моделювання;

 • види прогнозування динаміки зовнішньополітичних подій;

 • правила підготовки аналітичного матеріалу.

Вміти:

 • складати схеми проведення контент–аналізу та івент–аналізу обраного інформаційного масиву;

 • обробляти дані, отримані в результаті самостійного дослідження за допомогою статистичних та математичних методів;

 • будувати схему моделі об’єкту, що досліджується;

 • складати прогностичні сценарії розвитку конфліктних ситуацій;

 • самостійно робити висновки і мати навички підготовки аналітичних матеріалів та інформаційно–аналітичного моніторингу.

У процесі семінарських занять передбачається практичне закріплення студентами теоретичних знань, отриманих під час лекцій та самостійної роботи.

Предмет курсу: викладення системи методів, процедур та технологій аналізу, моделювання, прогнозування зовнішньої політики держави.

Міждисциплінарні зв’язки: даний курс є структурно та логічно пов’язаним з курсами “Зовнішня політика України”, “Інформаційно–аналітична діяльність у міжнародних відносинах”. Курс “Аналіз та прогнозування зовнішньої політики” розрахований на студентів, які вже володіють знаннями з таких дисциплін як “Теорія міжнародних відносин” та “Міжнародні відносини та світова політика”, а також знайомі з основами порівняльної політології, філософії та соціології міжнародних відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]