Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экономический словарь

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

нова гармонія

202 нові фірми в рамках старих компаній

нова гармонія (англ. new harmony) –

індустріальна колонія, яку Р. Оуен заснував у Новому Світлі, у шт. Індіа( на (США), де він спробував викорис( тати досвід і виправити недоліки своєї колонії в Новому Ланарке. Тут його також спіткала невдача — головним чином тому, що він мав хибне уяв( лення про характер і сподівання (чи вади характеру) своїх підопічних.

новація (англ. revival) – новий по( рядок, звичай, метод, винахід, явище. З моменту прийняття до розповсю( дження новинка поліпшеної якості — стає нововведенням (інновацією).

нове будівництво (англ. new building) –

це будівництво комплексу об’єктів ос( новного, підсобного та обслуговуючо( го призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій і окремих виробництв, які після введення в експлуатацію перебувати( муть на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площах з ме( тою створення нової виробничої по( тужності.

нове покоління плановиків9стратегів

(англ. new breed of strategic planners) –

поширене уявлення про те, начебто компанії вже не можуть дозволити собі футуристичних вправ і багато хто з них, навіть найбільші, урізають штати своїх фахівців зі стратегічного планування, що сприймається як “кінець стратегічного планування”. Однак якщо подивитися уважніше, то виявляється, що кінець приходить лише абстрактно мислячим планови( кам, так званим планократам. Це відбувається тому, що корпорації зно( ву відкрили для себе першорядну роль планування на рівні саме лінійних ке( рівників.

новий ланарк (англ. new lanark) –

“промисловий оазис” у пустельній місцевості Шотландії, де Р. Оуен по( будував текстильну фабрику на власні кошти з метою зміни докорін( но умов праці і життя робітників і їхніх дітей. Тут Р. Оуен — “капіталіст(доб( родійник” і утопічний соціаліст — об( межив експлуатацію дітей, заснував школи для дорослих, побудував доро( ги, створив патерналістську систему спілкування з робітниками. Помилка Р. Оуена, що призвела до невдачі підприємства, полягала в його вірі в те, що якщо усі зрозуміють несправед( ливість, то ця несправедливість зник( не. Наївність цього підприємця поля( гала в нерозумінні природи людської поведінки.

нові фірми в рамках старих компаній

(англ. entrant firms on a base of old established firms) – прогресивний еле( мент утворення молодих компаній. Якщо в 1970(ті і на початку 1980(х рр. нові компанії створювалися переваж( но інженерами і вченими, що йшли зі своїх фірм, то наразі отримав по( ширення інший підхід, за якого ве( ликі фірми самі субсидіюють ство( рення нових корпорацій для того щоб запобігти відходу провідних керів( ників, або самим залучити на роботу у свою фірму фахівців з інших фірм. Хоча даний підхід не зовсім новий (фірма “Дженерал електрик”, на( приклад, рекламувала його ще десять років тому), знаходити прихильників він почав лише зараз. На думку пре( зидента однієї з консультативних фірм, що займається аналізом нових методів фінансування росту фірм і видачею відповідних рекомендацій компаніям, у майбутньому основна

ножиці цін

203

норма замовлення

маса молодих компаній буде створю( ватися саме таким способом. Звичай( ний спосіб організації молодих ком( паній такий: материнська компанія бере на себе усі фінансові питання і стає власником щонайменше 80% нової фірми (решта — у руках співро( бітників(засновників). У бухгал( терських книгах нова внутрішня фірма числиться як філія, але фактич( но є окремою компанією зі своєю ра( дою директорів. Однак збитки від діяльності останніх (це характерно для початкового періоду їхнього роз( витку) треба вносити в бухгалтерські книги материнської компанії, що псує балансову звітність. При цьому фірма, яка субсидіює, не може отри( мати 100% прибутків компанії(но( вачка, тому що остання не належить їй цілком. Щоб обійти зазначену про( блему, деякі фірми, що організували у своїй структурі нову компанію, роб( лять її своєю 100(відсотковою влас( ністю. У такому варіанті співробітни( ки(засновники молодої фірми, зви( чайно, одержують право придбання протягом ряду років акцій за пільго( вою ціною. Через кілька років мате( ринська фірма(власник контрольно( го пакета акцій отримує можливість викуповувати акції, які належать співробітникам(засновникам, що (залежно від того, наскільки добре вдалося їм реалізувати плани нової фірми) одержують певні доходи від приросту капіталу.

ножиці цін (англ. рrісе scissors) – ка( тегорія, що виражає розбіжності між цінами на товари, які продаються і купуються. У зовнішній торгівлі термін н. ц. найчастіше застосовують для характеристики нееквівалентно(

го обміну між промисловo розвинути( ми країнами та країнами, що розвива( ються.

номенклатура (лат. nomenclature) –

1. сукупність чи перелік назв, що вжи( ваються у будь(якій галузі. 2. су( купність назв продукції виробницт( ва. 3. перелік рахунків, що відкриває бухгалтерія. 4. список посад, кадри яких затверджують керівні органи.

номенклатура товарна (англ. tуре of goods) – сукупність усіх асортимент( них груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються споживачам.

номінал (англ. рar value) – 1. вартість, що її вказують на грошових знаках, акціях, облігаціях та інших цінних па( перах, номінальна вартість. 2. зазначе( на в прейскуранті або на самому товарі ціна товару (номінальна ціна).

номінальна вартість (англ. nominal value ) – 1. акції: розмір частини ста( тутного фонду товариства(емітента, що відповідає одній акції в момент випуску. 2. облігації: розмір боргово( го зобов’язання, що надається кож( ною облігацією її власнику.

номінальна оцінка (англ. nominal mark)

економічний кількісний показник, розрахований без урахування інфля( ційного впливу.

номограма (англ. nomogram) – розра( хунковий графік, який є засобом об( числення результатів при різних ком( бінаціях окремих значень змінних.

норма (англ. span of management) –

кількість підлеглих, які підпорядко( вуються кожному менеджеру.

норма замовлення (англ. оrdering rate)

мінімальна кількість певного виду продукції, менше якого підприєм( ство(виготовлювач не робить і не по( ставляє на адресу одного покупця.

норма виробітку

204

нормативи чисельності

норма виробітку (англ. rate of output) –

це встановлений обсяг роботи (кількість одиниць продукції), який працівник чи група працівників відпо( відної кваліфікації повинні викона( ти (виготовити, перевезти та ін.) за одиницю робочого часу в певних організаційно(технічних умовах.

норма керованості (англ. span of control) – кількість підлеглих, якими може ефективно управляти один ке( рівник. Постійна тема в класичній теорії менеджменту, що отримує різні відповіді на дане питання. Ервік, наприклад, вважав, що ця чи( сельність не повинна бути більше п’яти або шести чоловік, інші автори пропонують 7 чи 9 осіб. Водночас, ця величина багато в чому визначаєть( ся кількістю рівнів в управлінській ієрархії і видом використовуваних в організації технологій: чим більше рівнів в ієрархії і чим складніші тех( нології, тим менша норма керова( ності.

норма нагромадження (англ. accumulation rate) – одна з найважливі( ших господарських пропорцій, яка характеризує ефективність суспіль( ного відтворення. Визначається як співвідношення фонду накопичення до національного доходу і викорис( товується на споживання та нагро( мадження.

норма обслуговування (англ. service rate) – це кількість виробничих об’єктів (одиниць обладнання, робо( чих місць, об’єктів тощо), які праців( ник чи група працівників певної ква( ліфікації повинні обслужити протя( гом одиниці робочого часу в певних організаційно(технічних умовах. Норми обслуговування признача(

ються для нормування праці праців( ників, зайнятих обслуговуванням ус( таткування, виробничої площі, робо( чих місць тощо.

норма прибутку (англ. рrofit standard)

відношення доданої вартості до всього авансованого капіталу. Для покупця акцій – перевищення при( бутку над позичковим відсотком дер( жавних облігацій.

норма управління (англ.span of management) – встановлена експере( ментально та організаційно оформ( лена середня кількість співробіт( ників (підрозділів), що підлеглі одно( му керівнику. Н.у. залежить від кваліфікації апарату управління, складності управлінського процесу, оснащеності праці керівництва техні( чними засобами управління, знань і досвіду керівника.

нормативи праці (англ.worktime standart) – це розрахункові значення (розмір) витрат праці (часу) на вико( нання окремих елементів (комп( лексів) робіт, обслуговування оди( ниці обладнання робочого місця, бригади, структурного підрозділу тощо, а також чисельність праців( ників, необхідних для виконання ви( робничих, управлінських функцій або обсягу робіт, прийнятого за оди( ницю виміру, залежно від конкрет( них організаційно(технічних умов та факторів виробництва.

нормативи чисельності (англ. man ning level standart) – це встановлена чисельність робітників певного про( фесійно(кваліфікаціного складу, не( обхідна для виконання комерцій( них, виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нор( мами (нормативами) чисельність

нормативна теорія прийняття рішень

205

нотіс

визначається також витратами праці за групами або видами робіт, окреми( ми функціями загалом по підприєм( ству, цеху або його структурному підрозділу.

нормативна теорія прийняття рішень

(англ. normative decision theory) – засно( вана на уявленнях Вебера про ідеаль( ну, тобто добре інформовану бюрок( ратію, стандартну теорію, призначе( ну для допомоги менеджерам у досягненні мети, поставленої перед організацією. Правила прийняття рішень мають тут перспективний ха( рактер, тобто вони наказують, яким чином можна максимізувати прибут( ки і доходи, більше того, вони можуть максимізувати навіть “функцію ко( рисності” самого менеджера. У чис( тому вигляді н. т. п. р. побудована на припущенні, що менеджери можуть розподіляти наявні альтернативи відповідно до пріоритетів. Іншими словами, менеджери раціональні у ро( зумінні Вебера тому, що вони досить інформовані.

нормативна чиста продукція (НЧП)

(англ. normative clear product) – один із вартісних показників обсягу промис( лового виробництва, що характери( зує внесок даного підприємства у ви( робництво новоствореної вартості. Визначається в нормативах, що яв( ляють собою частину оптової ціни виробу, яка включає заробітну плату робітників із відрахуванням на дер( жавне соціальне страхування і при( буток.

нормативні акти (англ. normative acts)

письмові правові документи, які є формами виразу норм права, а також їхнього введення в дію, зміни або відміни.

норми амортизації (англ. amortization rate) – річний розмір амортизаційних відрахувань, виражений у відсотках до початкової вартості основних фондів.

норми часу (англ. time standard) – це розмір витрат робочого часу, встанов( лений для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно(технічних умовах.

ностро (англ. nostro ) – рахунок, який має банк у свого кореспондента для надходжень на нього певних сум.

ностро9контро (англ. nostro contro) –

рахунок, який має банк у свого корес( пондента для зарахування сум, що надходять; з цього ж рахунка прова( дяться платежі за дорученням банку – власника рахунка.

нотація (англ. lecture, notation) – су( купність умовних знаків і система правил опису синтаксису алгоритмі( чних мов.

ноти (доккет) (англ. docket) – по( відомлення продавця в розрахункову палату про постачання реального то( вару за ф’ючерсним контрактом.

нотифікація (англ. notification) – по( відомлення векселедержателем про опротестування виданого ним век( селя.

нотіс (англ. notic) – повідомлення про поставку; повідомлення, яке на( дається за встановленою формою продавцем на ф’ючерсній біржі для здійснення контракту. Розрізняють повідомлення, які можуть бути зно( ву пред’явлені для поставки відразу ж після того, як покупець відмовився прийняти поставку і продав раніше куплений контракт, та ті, які поку( пець зобов’язаний отримати, у разі відмови від прийняття поставки він

ноу9хау

206

нульове бюджетування

має продати біржовий контракт і пред’явити отримане за ним повідом( лення.

ноу9хау (англ. know how) – знання та практичний досвід технічного, ко( мерційного, управлінського, фінан( сового та іншого характеру, що ма( ють комерційну цінність, застосову( ються у виробництві та професійній практиці, але не забезпечені патент( ним захистом. Включає комерційні таємниці, технологічні процеси та іншу інформацію виробничого і тор( говельного характеру, недоступну для широкого зору.

новуриш (фр. noveau riche) – багатій, який розбагатів на спекуляціях, особ( ливо у повоєнні часи, а також у період економічного буму та інфляції.

нуліфікація грошей (англ. mопеу nullification) – один із методів стабілі( зації валюти, за якою держава поз( бавляє знецінені грошові знаки функцій законного платіжного засо( бу, скасовує їх і замінює новими.

нульове бюджетування (англ. zero ba sk budgeting) – це система оптимально( го планування використання ресурсів. Система була розроблена наприкінці 60(х рр. фахівцями американської компанії “Техас інструмент” і широ( ко запроваджується в практику уп( равління в США й інших розвинутих капіталістичнихкраїн.Змістданоїсис( теми полягає в тому, що керівник кожного “центру прийняття рішень” (наприклад, функціонального підроз( ділу) щорічно обґрунтовує кожну статтю підвідомчого йому бюджету і доводить необхідність здійснення конкретних витрат на наступний фінансовий рік. Спочатку такий підхід використовувався в плануванні

НДОКР, а згодом став застосовува( тися в різних функціональних підрозділах, діяльність яких, як пра( вило, носить допоміжний характер. Витрати на цю діяльність класифіку( ються як накладні витрати, що вра( ховуються в рамках загальних витрат на виробничо(господарську діяльність. Величина цих витрат не залежить від обсягу виробництва і збуту продукції і вважається фіксо( ваною для кожного конкретного пе( ріоду часу (наприклад, фінансового року). На практиці планування на( кладних витрат зазвичай здійснюєть( ся “від досягнутого рівня”. Викори( стання такого підходу призводить до невпинного зростання накладних витрат у компаніях. Фінансові служ( би щосили прагнуть обмежити зрос( тання таких витрат, тому вводять прямі бюджетні обмеження, змушую( чи тим самим керівників функціо( нальних підрозділів відмовлятися від різних, зокрема і раніше початих, напрямів діяльності. Як правило, і бюджетні обмеження, і перебудова діяльності здійснюються довільно, без достатніх обґрунтувань. Така практика зрештою дезорганізує ро( боту підрозділів і перешкоджає ефек( тивному розподілу і використанню ресурсів. Система нульового бюдже( тування дає можливість чітко погод( жувати потребу в бюджетних засобах з обґрунтованими і справді необхід( ними напрямами діяльності підрозділів і одночасно контролюва( ти заплановану зміну масштабів цієї діяльності і її структур. Для цього, насамперед, потрібно уявити діяльність відповідного підрозділу як послуги, що виконуються іншим

обернена дискримінація

207

облігаціонер (кредитор)

підрозділом(споживачем, і виз( начити мінімальний обсяг цих пос( луг, необхідних для нормального функціонування цих підрозділів і організації загалом. Такому обсягу діяльності відповідає вихідний міні( мальний обсяг бюджету, що береть( ся за основу наступного бюджетного планування.

O

обернена дискримінація (англ. reverse discrimination) – ненадання роботи або підтримки білому чи кандидату( чоловіку, щоб набрати менше ква( ліфікованих працівників з числа меншин.

об’єкт оподаткування (англ.tax en tity) – це доходи громадян у грошовій і натуральній формі, одержані від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяль( ності, з якими громадянин має тру( дові відносини.

об’єкт соціального управління (англ. social management subject) – керована соціальна система, елементами якої є суспільство, соціальні групи, окремі особистості, що взаємодіють між со( бою з приводу реалізації загальних і приватних інтересів.

об’єктивний і суб’єктивний аспекти влади (англ. оbjective and subjective aspects of authority) – дві сторони влади в організації. У першому випадку це змістовий характер наказу чи розпо( рядження зверху, що членами органі( зації сприймається як таке в тому ви( падку, коли влада вважається легітим(

ною і необхідною. Суб’єктивний же момент влади — це готовність персо( налу підкоритися розпорядженню і сприяти його виконанню.

облігація (англ. оbligation) – вид цінного папера, який засвідчує вне( сення її власником грошових коштів

іпідтверджує зобов’язання відшкоду( вати його номінальну вартість у пе( редбачений в ній термін із виплатою фіксованого відсотка. Розрізняють о. внутрішніх державних та місцевих позик і підприємств. О. може ви( пускатися іменна, на пред’явника, процентна та безпроцентна цільова. Випускається з метою отримання кредиту і коштів, що відбивають той мінімум, у вигляді частини майна корпорації, наявність яких завжди гарантується в межах розмірів акціо( нерного капіталу. Кредитори або об( лігаціонери є власниками облігацій, під які надані позики акціонерному товариству. Позика надається на пев( ний строк, по закінченню якого сума

івизначений відсоток від неї повер( таються позикодавцю (облігаціоне( ру) незалежно від того, чи одержує компанія прибуток.

облігаціонер (кредитор) (англ. bondholder) – власник одного з видів цінних паперів облігацій, під які ак( ціонерному товариству надається кредит. Кредит надається на певний строк, по закінченню якого сума і відсотки, передбачені позикою, по( вертаються облігаціонеру незалежно від того, чи отримує акціонерне то( вариство прибуток. Різниця між ак( ціонером і облігаціонером у тому, що останній має право на повернення суми, одержує не дивіденди, а твер( дий відсоток.

облігація конвертована

208

обіговість запасів

облігація конвертована (англ. сonver tible bond) – облігація, яку можна обміняти на певну кількість акцій фірми за встановленою ціною.

облігаційна позика (англ. оbligation cre dit) – операція, пов’язана з фінансу( ванням, за якою юридична особа (дер( жава, підприємство) отримує в обмін на облігації, надані своїм вкладникам, певну суму грошей; порядок погашен( ня основної суми й виплати відсотків визначається при випуску облігацій.

обліго (англ. оbligo) – 1. сума загаль( ної заборгованості за векселями. 2. банківські книги особистих рахунків, у яких обліковують заборгованість банкові окремих осіб за векселями.

обліковий відсоток (англ. discountra te) –відсоток,щоберебанкізсумивек( селя при купівлі його банком до нас( тання терміну платежу. Банк при залі( ку векселя виплачує пред’явнику суму його номінальної вартості за відраху( ванням знижки, яка дорівнює о. в. Право отримання грошей за векселем переходить до банку, що може або от( риматизвекселедавцяповнусуму,вка( зану у векселі, або перепродати його на грошовому ринку зі знижкою.

облікова ставка (відсоток) (англ. discont rate) – відсоток, який стягують банки із суми векселя при купівлі їх банком до настання строку платежу.

обман (англ. fraud) – обман з метою власного збагачення та наміром залишити іншу особу без власності.

обмеження нетарифні (англ. nontariff limits) – сукупність економічних та адміністративних заходів, що вихо( дять за межі митно(тарифних засобів і використовуються як національно( політичний інститут для регулюван( ня торгівлі.

обіг капіталу (англ. сapital turnover) –

кругообіг капіталу, взятий не як ок( ремий акт, а як періодично повторю( ваний процес. За один оборот капі( тал з грошової форми переходить у продуктивну (у вигляді засобів вироб( ництва і робочої сили), при якій ство( рюється додана вартість, а потім з то( варної форми знову переходить у гро( шову.

обігові кошти (англ. сurrent assets) –

сукупність грошових коштів, авансо( ваних підприємствами для формуван( ня обігових виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безпе( рервний процес виробничо(госпо( дарської діяльності.

обіговість валют (англ. turnover of currency) – валютно(фінансовий ре( жим, який дає змогу власнику наці( ональної валюти вільно обмінювати її на іншу (іноземну) валюту за відпо( відним курсом – постійним чи змін( ним. Можливість обміну офіційно га( рантується державою. Розрізняють внутрішню о. в. (для вітчизняних влас( ників) і зовнішню (для іноземних власників), які в сукупності форму( люють повну о. в.

обіговість запасів (англ. turnover) –

показник ефективності використання обігових коштів, що виражає загалом процес відновлення товарних запасів. Характеризується двома взаємодопов( нювальними показниками: показни( ком обіговості в днях і коефіцієнтом обіговості запасів. Показує кількість днів, протягом яких запаси цілком обертаються, і визначається розподі( лом середніх обсягів (вартості) запасів на середньоденний відпуск товарів зі складу.

обіговий капітал

209

одноосібне підприємство

обіговий капітал (англ. сapital tur nover) – частина продуктивного капі( талу, вартість якої входить у вироб( лені товари і повністю повертається власнику у грошовій формі після їх реалізації. До складу о. к. входять вар( тість сировини, палива, допоміжних матеріалів, оскільки вони повністю споживаються у кожному виробни( чому циклі і їх вартість повністю пе( реноситься на товари.

обіг основних і обігових фондів (англ. turniver of fixed and circulating fund) –

кругообіг фондів, що є не одноразо( вим актом, а безперервним, періо( дично повторюваним рухом. Еконо( мічний зміст цього процесу полягає у перенесенні на новостворений продукт вартості виробничих фондів.

образ товару (фірми) (англ. рroduct image) – уявлення про товар (фірму), що складається у споживачів, з одно( го боку, у процесі використання то( варів (контактів з фірмою), а з іншо( го боку, під впливом суспільної дум( ки, у формуванні якої беруть участь різні інструменти комунікації (рек( лама, пропаганда, чутки та ін.).

обскурантизм (англ. оbscuratism) – не( гативне ставлення до науки і освіти.

обслуговування зовнішнього боргу

(англ. service of external debt) – платежі держави боржника кредиторам із ме( тою погашення основного боргу та виплати нарахованих відсотків.

овербот (англ. оverbote) – ситуація, за якої курси валют, ціни товарів або цінних паперів внаслідок великого об( сягу купівлі можуть підніматися дуже високо, створюючи нестійкий ринок.

овердрафт (англ. оverdraft) – форма короткострокового кредиту, надання

якого здійснюється за рахунок спи( сання коштів із рахунка клієнта бан( ку, внаслідок чого створюється дебе( тове сальдо. При о. для погашення заборгованості спрямовуються усі суми, що зараховуються на поточний рахунок клієнта, тому обсяг кредиту змінюється за можливості надхо( дження коштів, що відрізняє о. від інших позик.

оверсолд (англ. оversold) – ситуація на ринку, за якої ціни знизилися до невиправданих меж.

оголошення (англ. аdvertising) – по( дання оплачуваного рекламного по( відомлення для великої групи потен( ційних покупців через засоби масо( вої інформації, як(от телебачення, журнали, дошки для афіш і оголо( шень тощо.

одиниця товарна (англ. unit of goods)

відокремлена цілісність, яка харак( теризується показниками величини, зовнішнім виглядом та іншими атри( бутами.

одноособове володіння (англ. sole proprietorship) – бізнес, який є власні( стю і ведеться однією особою, що одержує всі прибутки, несе збитки і відповідальність за свій бізнес.

одноосібне підприємство (англ. оwnership individual proprietor) –

підприємство, що є власністю однієї особи чи сім’ї. За зобов’язаннями о. п. його власник відає усім капіталом підприємства й усім своїм майном, якщо воно не відокремлене від капі( талу підприємства. Всю справу веде його власник або уповноважені на це службовці. Як правило, о. п. найчасті( ше використовують невеликі і середні фірми. Проте існують і великі – сімей( ного характеру.

олігархія

210

операції емісійні

олігархія (англ. оligarhy) – 1. одна з форм правління, за якої державна влада належить невеликій групі лю( дей, як правило, економічно наймо( гутніших; сама правляча група. 2. о. фінансова – незначна верхівка най( більших банків, промислових, торго( вих і транспортних монополій, яка безпосередньо або через “систему участі” фактично підпорядковує весь апарат держави і визначає її внутріш( ню та зовнішню політику.

олігополія (англ. оligopoly) – одна з форм монопольного становища ве( ликих конкуруючих фірм, які моно( полізують виробництво і збут основ( ної маси продукції в галузі. Ситуація, за якої кілька продавців контролю( ють ринок.

олігопсонія (англ. оligopsony) – ситу( ація, за якої ринок контролюють кілька покупців.

омологація (англ. homologation) – пе( ревірка відповідності якості про( дукції, техніко(економічних показ( ників, ціни вимогам ринку.

онколь (англ. оп саll) – поточний ра( хунок у банку, який відкривається під заставу цінних паперів. Тому, хто їх вніс, надається можливість одержа( ти гроші за чеками з умовою сплати взятої суми на першу вимогу, бо інак( ше банк має право продати заставу.

онкольний кредит (англ.оп саllcredit)–

короткостроковий кредит, що повер( тається позичальником на першу ви( могу банку. О. к. надається комбан( ками, як правило, під забезпечення облігацій, векселів, інших цінних па( перів та товарів. Погашається пози( чальником, зазвичай, з попереджен( ням за 2(7 діб. Ставка відсотка за о. к. нижча, ніж за строковими позичками.

оперантне обумовлення (англ. оperant conditioning) – на відміну від класично( го павловського способу утворення умовних зв’язків, реакція має місце в передчутті стимулу. В цьому процесі змін у поведінці та навчанні особли( ву роль відіграє позитивне підкріп( лення, а саме всі ті фактори, які вже своєю присутністю викликають стійке повторення бажаної реакції, наприклад, виконання завдання. Та( ким фактором може слугувати заро( бітна плата, обіцяна після виконан( ня заданої роботи.

операції банківські (англ. bank operation) – операції, що проводяться комерційними або депозитними бан( ками, які розподіляються на пасивні, активні, комісійні та включають по( середницькі операції. Комерційні банки утворюють “пасиви” за раху( нок власних та залучених коштів. Ос( новні способи утворення власних коштів: розміщення акцій даного банку на фондовому ринку (утворен( ня основного або акціонерного ка( піталу) та створення різних резервів за рахунок відрахувань від прибутку (резервний капітал).

операції венчурні (англ. venture capital operations) – операції, що здійснюють( сяпереважноінноваційнимибанками, пов’язані з кредитуванням і фінансу( ванням науково(технічних розробок та винаходів. О. в. характеризуються більш високим рівнем ризику.

операції емісійні (англ. еmissive operation) – діяльність акціонерних товариств, банків, казначейств та інших установ з випуску грошей в обігу та емісії цінних паперів.

операції конверсійні (англ. сonversion operations), операції, пов’язані з кон(

операція обслуговування виробництва 211

операційні витрати

версією одних цінних паперів в інші. Наприклад, операції з перетворення короткострокових зобов’язань на довгострокові.

операція обслуговування виробництва

(англ. рroduction service operation) –

комплекс робіт із визначення завдань та принципів діяльності транспорт( ного, складського та інших обслуго( вуючих господарств підприємства; формування і розвитку організацій( них структур господарств; норму( вання забезпечення господарств не( обхідними ресурсами; розробка та реалізація оперативно(календарних планів обслуговування основних та допоміжних виробництв підприєм( ства.

операції переказні (англ. transfer operations) – операції кредитних ус( танов та підприємств зв’язку щодо ви( конання доручень юридичних та фізичних осіб на здійснення пере( казів грошових коштів з одного ра( хунка на інший того чи іншого банку.

операції принципові (англ. рrinsipal operation) – купівля дилером цінних паперів на своє ім’я за власний ра( хунок з метою перепродажу. Виручка від о. п. утворює прибуток дилера.

операції реімпортні (англ. re import operations) – комерційна діяльність, спрямована на ввезення з(за кордо( ну раніше вивезених туди вітчизня( них товарів.

операції реекспортні (англ. re export operations) – комерційна діяльність, пов’язана з вивезенням за кордон ра( ніше ввезеного в країну товару, який в реекспортуючій країні не піддавав( ся переробці, або відвантаження то( вару в іншу країну без ввезення в краї( ну експортера.

операції торговельно9посередницькі

(англ. іntermediary operations) – дії, що здійснюються за дорученням експор( тера чи імпортера не залежними від них фірмами(посередниками на під( ставі укладеної угоди або разового доручення.

операції форвардні (англ. forward operation) – позабіржові термінові ва( лютні угоди, які здійснюються бан( ками та промислово(торговельними корпораціями телефоном або теле( ксам на договірній основі.

операції ф’ючерсні (англ. future operations) – термінові угоди на біржах, якіявляютьсобоюкупівлю(продажси( ровинних товарів, золота, валюти, фінансово(кредитних інструментів за фіксованою ціною в момент укладен( ня угоди, з виконанням операції через певний проміжок часу (до 2(3 років).

операція ділова (англ. transaction) –

комерційна угода, пов’язана з вироб( ництвом, обміном, використанням товарів та послуг; розподілом і перерозподілом додаткової вартості, створеної товаровиробниками; з пе( рерозподілом збережень та зміною фінансових активів і пасивів.

операція комісійна зовнішньоторго9 вельна (англ. foreign consignment ope ration) – експортно(імпортна опера( ція, при якій підприємство доручає зовнішньоторговельній організації здійснити угоду від свого імені і за свій рахунок.

операційні витрати (англ. оperative expenses) – 1. витрати на утримання спеціалізованих організацій, до функцій яких входить проведення за( ходів загальнодержавного характеру. 2. витрати об’єднань, підприємств, безпосередньо пов’язані з розширен(

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]