Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самостійна гроші.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
370.69 Кб
Скачать

Тема 6. Кредит у ринковій економіці..

Однією з форм економічних відносин є кредит. Необхідність відносин зумовлена об’єктивними потребами суспільства. Для формування кредитних відносин потрібен ряд передумов: достатній рівень розвитку товарного виробництва, висока ефективність господарювання економічних агентів. Існування довіри між ними та наявність механізмів захисту прав кредитора.

Необхідно звернути увагу на нерівномірність круообороту капіталу та особливості її прояву на підприємствах із сезонним та несезонним характером виробництва. Важливо навчитись розрізняти методи перерозподілу коштів: фінансовий і кредитний. Потрібно засвоїти переваги та недоліки кожного з них, розібратись у сферах їх застосування.

Слід звернути увагу на притаманні відмінні форми кредитних відносин при різних етапах розвитку суспільного виробництва. Розуміння суті кредиту як форми руху вартості на зворотній основі пов’язане з вивченням еволюції кредитних відносин. Необхідно розібратись у відмінностях лихварського кредиту від кредиту в умовах капіталістичного способу виробництва, звернувши увагу на характер використання авансованих коштів, джерела і рівень плати за кредит і, особливо, на економічну роль кредиту.

Зверніть увагу на відповідність тих чи інших видів форм кредиту, постарайтесь зрозуміти роль кожного з видів кредиту в ринковій економіці. Особливо важливо зрозуміти фактори, що вливають на зміну ринкових ставок процента (у тому числі інфляції як альтернативної вартості), навчитись розраховувати норму процента, ознайомитись з методикою нарахування процентів за кредитами і депозитами.

Норма процента розраховується за формулою:

Д

Н = -------- х 100%

К

де Н – норма процента;

Д – дохід, отриманий на позичковий капітал;

К - сума наданого кредиту;

Сума простих процентів за депозитами і кредитами банків нараховується таким способом:

С х Т х П

К = -----------------

365 Х 100

де К – розмір плати за користування коштами;

С – сума кредиту чи депозиту;

Т – термін користування;

П - процентна ставка.

Нарахування складних процентів (процент на процент) виглядає так:

FV = P (1+R) n

Де FV – розмір плати за користування коштами;

P - сума наданих коштів;

R – процентна ставка;

n – Кількість періодів.

На завершення вивчення теми розберіться у проблемах розвитку кредитних відносин в Україні, використовуючи матеріали лекцій, підручників, а також звернувшись до періодичних та спеціальних наукових видань.

Рекомендована література

1.Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2.Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. – 602с.

4. Гроші та кредит: Підручник /За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2010. – 404 с.

Зміст заняття.

1. Проведення опитування.

2. Прослуховування рефератів та обговорення актуальних проблемних питань доповідей.

3. Проведення контрольного тестування.

План опитування.

  1. Необхідність та суть кредиту, як форми руху вартості на зворотній основі..

  2. Форми і види кредиту.

  3. Поняття кредитних меж кредиту.

  4. Процент за кредит: суть, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки процента.

Теми рефератів.

  1. Функції і роль кредиту в розвитку економіки.

  2. Основні теорії кредиту та їх суть.

  3. Кредитні гроші.

Тести до теми № 6

1. Необхідність кредиту визначається:

а) наявністю тимчасово вільних коштів; .

б) необхідністю коштів для забезпечення безперервності процесу суспільного виробництва;

в) необхідністю коштів для забезпечення інвестування в наукові галузі.

2. Економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення з виплатою процента називається:

а) кредитом; б) грошовим обігом; в) фінансами.

3. До функцій кредиту відносяться:

а) розподільча; б) ревізійна; в) контрольна; г) емісійна; д) стимулююча.

4. Основними напрямками кредитування є:

а) формування основних коштів; б) формування резервних фондів;

в) формування фондів цінних паперів; г) формування оборотних коштів.

5.Кредит, який позичальник сам може передбачити, виходячи з умов кругообігу оборотних коштів є:

а) плановим; б) розрахунковим; в) платіжним.

6. Кредит, потреба в якому викликається відволіканням коштів у безготівкові розрахунки

а) плановим; б) розрахунковим; в) платіжним.

7. Кредит, що надається на покриття потреб, які виникли з вини позичальника або його партнерів називається:

а) плановим; б) розрахунковим; в) платіжним.

8. Кредит, у якому держава виступає у якості зйомника, гаранта або кредитора називається:

а) позабанківським; б) національним; в) державним.

9. Назвіть принципи банківського кредитування:

а)строковість;б) платність, окупність, забезпеченість;в) цільовий характер, строковість, забезпеченість, платність.

10. В якому документі обумовлюються умови кредитної операції:

а) в договорі застави; б) в гарантійному листі; в) в кредитній угоді.

11. Що таке кредитний ризик?

а) Це ризик неповернення позики;

б) Це ризик втрати підприємством платоспроможності;

в) це ризик неповернення позики та відсотків за користування нею.

12. На основі якої інформації оцінюється кредитоспроможність потенційного позичальника?

а) балансу та довідки про грошові потоки; б) балансу, звіту про фінансові результати та їх використання;

в) звіту про фінансово-майновий стан підприємства.

13. Яким вимогам повинна відповідати застава по позиці?

а) бути більшою позички, мати більший термін збереження;

б) довго зберігатись, мати стабільні ціни, мати низькі відсотки по зберіганню;

в) мати високу ліквідність, стабільні ціни, низькі видатки по зберіганню.

14. Яку роботу виконує банк на першому етапі процесу кредитування?

а) приймає кредитну заявку; б) проводить бесіду з клієнтом про порядок оформлення позики;

в) приймає кредитну заявку і проводить попередню бесіду з клієнтом.

15. Яких заходів може вжити банк щоб уникнути проблемних кредитів?

а) достроково стягнути борг; б) надати відстрочку;

в) проведення постійного контролю та моніторингу виданої позики.

16. Хто підписує кредитну угоду?

а) кредитний інспектор; б) голова правління банку або керуючий відділенням; в) голова кредитного комітету.

Термінологічний словник.

Банківський кредит – кредит, який видається без забезпечення – лише під зобовязання повернути кредит. Надається, як правило, надійним позичальникам. Комерційні банки можуть надавати бланкові позики лише в межах наявних власних коштів.

Державний кредит – вид кредиту, при якому одним із суб’єктів кредитних відносин (як правило, позичальником) виступає держава.

Довгостроковий кредит – кредит, що охоплює позики, які надаються на строк понад 3 роки і призначені для формування основних фондів.

Економічні межі кредиту – межа відносин з приводу передачі вартості у тимчасове використання.

Економічні межі кредиту – межа відносин з приводу передачі вартості у тимчасове використання.

Емісійна функція кредиту – у сучасній економіці гроші виникають унаслідок банківського кредитування. Нестача платіжних засобів у економіці також може покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту.

Контрольно-стимулювальна функція кредиту – контроль з боку кредитора над використанням коштів позичальником. З іншого боку, необхідність віддати кредит стимулює позичальника ефективніше використовувати кошти.

Кредит (лат.credoвірити) – економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу отримання позики в грошовій або товарній формі на засадах повернення, строковості, платності.

Кредитна експансія – комплекс заходів, спрямованих на розширення банківського кредитування (збільшення грошової пропозиції) і прискорення економічного зростання і застосовується при анти циклічному регулюванні економіки.

Кредитна рестрикція – комплекс заходів, спрямованих на скорочення банківського кредитування (зниження пропозиції грошей). Використовується для обмеження платоспроможного попиту і скорочення інфляції.

Лізинговий кредит – економічні відносини між юридичними особами, що виникають у випадку оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди.

Міжнародний кредит – вид кредиту, що обслуговує рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

Норма процента – співвідношення доходу на позичковий капітал з сумою наданої позики (вимірюється у процентах).