Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самостійна гроші.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
370.69 Кб
Скачать

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки.

Вивчаючи цю тему слід звернути увагу на різницю між грошовим обігом як безперервним процесом руху грошей і грошовим оборотом як моментом у цьому русі. Потрібно з’ясувати, чому показниками виміру грошового обігу є швидкість обігу грошей, а грошового обороту – сума платежів за певний період часу; чому змінюються темпи розвитку обох сфер грошового обігу і грошового обороту на різних етапах розвитку економіки.

Слід простежити генезис форм грошей, причини переходу від однієї форми до іншої, проаналізувати види засобів обігу та їх суть, сфери використання цих засобів.

Особливу увагу зверніть на поняття грошової маси, показники її вимірювання і структуру.

Слід з’ясувати фактори, які впливають на швидкість грошового обігу та показники її вимірювання.

Розуміння законів грошового обігу має особливо важливе значення для вивчення багатьох питань цієї теми (саме розуміння, а не тільки вивчення). Згідно із законами грошового обігу потрібно уважно проаналізувати суть стабільності грошей та механізм її забезпечення, звернути увагу на дію кожного з основних факторів, що впливають на неї.

Простежте вплив ефекту грошового мультиплікатора, розглядаючи механізм поповнення маси грошей в обороті.

Основні форми платіжних інструментів та загальна архітектура системи електронних платежів (СЕП) наведені відповідні на рис. 1.

Безготівкові розрахунки

Дебетові

Кредитові

Векселі

Чеки

Банківськи тратти

Поштові перекази

Пряме дебетове списання

дебетні

Пластикові картки

Для одержання готівки в автоматах

“електронні гаманці”

кредитні

Доручення про кредитовий переказ у системі ЖИРО

Доручення про кредитовий переказ у АРП

Постійні доручення

Доручення про переказ у системі S.W.I.F.T.

Рис. 1. Основні форми платіжних інструментів

Рекомендована література

1. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2009. – 384 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. – 602с.

3. Гроші та кредит: Підручник /За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2010. – 404 с.

4. Долан З.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб: Оркестр, 1994.

Зміст заняття.

1. Проведення опитування.

2. Прослуховування рефератів та обговорення актуальних проблемних питань доповідей.

3. Проведення контрольного тестування.

План опитування.

  1. Поняття грошового обороту, його економічна основа, основні суб’єкти та ринки, які він обслуговує.

  2. Грошові потоки: характеристика основних видів та їх взаємозв’язок.

  3. Структура грошового обороту.

  4. Характеристика грошового обігу, як складової грошового обороту.

5. Поняття грошової маси. Грошові агрегати.

6. Класифікація грошових агрегатів за рівнем ліквідності.

7. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.

8. Суть закону кількості грошей, необхідних для обороту.

9. Механізм поповнення маси грошей в обороті.

10. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Теми рефератів.

 1. Модель грошового обороту.

 2. Грошові агрегати як характеристика грошової маси.

 3. Методи регулювання грошової маси.

 4. Збалансування грошових потоків.

 5. Швидкість обігу грошей.

 6. Закон грошового обігу.

 7. Механізм грошово-кредитної мультиплікації.

Тести до теми № 3

1. Як називається процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин:

А) Інфляція Б) Девальвація В) Грошовий оборот Г) Грошовий потік

2. За допомогою моделі грошового обороту назвіть вид ринку, на якому економічні суб'єкти здійснюють реалізацію створеного ними національного продукту:

А) Грошовий ринок Б) Світовий ринок В) Ринок ресурсів Г) Ринок продуктів

3. Як називається сектор грошового обороту, в якому частина доходів економічних суб'єктів вилучається у вигляді податків і переходить у розпорядження держави на виконання своїх функцій

А) Фінансово-кредитний Б) Фіскально-бюджетний В) Соціально-економічний

4. Як називається сфера грошового обороту, в якій гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів

А) Безготівкова Б) Фінансова В) Готівкова

5. Сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент, називається:

А) Грошовою базою Б) Грошовими залишками В) Грошовою масою Д) Скарбом

6. Як називається специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності

А) Грошовий показник Б) Агрегат В) Грошовий агрегат Г) Ліквідний агрегат

7. Яка кількість грошових агрегатів використовується для аналізу у статистичній практиці України

А) Два Б) Три В) Чотири Г) Сім

8. Який показник грошової маси характеризує лише готівкові кошти

А) МЗ Б) МО В) Грошова база Г) МІ

9. Який грошовий агрегат найтісніше пов'язаний з товарною масою і є найбільш ліквідним

А) МІ Б) МЗ В) М2 Г) Грошова база

10. Який показник грошової маси враховує суми резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку

А) Грошова база Б) МЗ В) М2 Г) МО

11. Готівкові гроші це:

а)гроші, які не мають речового виразу і існують у вигляді сум на рахунках у банку;

б)гроші. які рухаються за комп'ютерними мережами;

в)гроші виготовлені з будь-якого малоцінного матеріалу у вигляді купюр та монет.

12.Банкнотою називають:

а)гроші, які випускаються в обіг як банківський вексель;

б)гроші, які випускаються в обіг як комерційний вексель;

в)гроші, які випускаються в обіг як казначейський вексель.

13. Специфічні ознаки векселя, що дозволяють вважати його грошима це:

а)вартість; б)перехідність; в)абстрактність; г)надійність; д)незаперечність.

14. Переказний вексель це:

а)вексель, який має індосамент;

б)вексель, котрий має конкретний строк погашення;

в)вексель, що має строго встановлену форму.

15. Чеком називається :

а)боргове зобов'язання банку; б)розписка про виплату грошей;

в)письмовий наказ володаря рахунку про виплату.

16. Швидкість обігу грошей:

а)це рух грошей в ринкових умовах;

б)це перехід грошей в банківських установах з рахунку на рахунок;

в)це частота переходу грошей від одного суб'єкта грошових відносин до іншого.

17. Сталістю грошей є:

а)постійність мінової вартості грошей у певному періоді;

б)постійність грошової маси у певному періоді;

в)постійність оберту грошей у певному періоді.

18. Якщо фактична маса грошей в обороті ( Мф) перевищує необхідну для обороту ( Мн), то які явища матимуть місце:

А) нестача купівельної спроможності

Б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції

В) надлишок купівельної спроможності

19. Залучені ресурси комерційного банку становлять 10 млн. грн., а норма обов'язкового резерву - 20%. Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку?

А) 1 млн. грн. Б) 8 млн. грн. В) 1,5 млн. грн. Г) 2 млн. грн.

20. Якщо норма обов'язкового резервування - 12,5%, то грошовий мультиплікатор становить:

А) 25 Б) 4 В) 8 Г) 12,5 Д) власний варіант відповіді

Термінологічний словник.

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає співвідношення між первинною емісією грошей і кінцевим збільшенням грошової маси внаслідок цієї емісії.

Грошовий оборот – сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов’язань.

Грошові потоки – частини грошового обороту, що відображають платежі формування та використання фінансових ресурсів держави тощо.

Маса грошей – сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в економічних суб’єктів у вказаний момент.