Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЗІ.doc
Скачиваний:
355
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
4.62 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни:

«Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах»

для усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації»

Полтава 2011

Зміст

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКУСТИКОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 50

Теоретичні відомості 50

Теоретичні відомості 102

Загальні відомості

Лабораторні роботи з дисципліни «Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах» виконуються в обсязі, передбаченому «Робочою програмою».

Лабораторні роботи спрямовані на вирішення таких задач:

- експериментальним шляхом підтвердити досліджувані теоретичні положення;

- дати поглиблені знання з найбільш важливих розділів досліджуваної дисципліни;

- виробити практичні навички:

а) проведення експерименту;

б) роботи з лабораторними установками та обладнанням, обчислювальною технікою і вимірювальною апаратурою;

в) використання методики експериментальних досліджень.

Лабораторний практикум ставить за мету закріплення знань, що отримані студентами з лекційного матеріалу і самостійної роботи з літературою, шляхом застосування їх для побудови захищених систем і активної протидії змодельованим руйнуючим впливам.

Для успішного виконання робіт студенти повинні бути ознайомлені з:

 • основними поняттями з захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;

 • основними загрозами, що існують при обробці інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;

 • теоретичними моделями політики безпеки інформації;

 • діючими нормативними документами в галузі захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

 • сучасними операційними системами, які є основою при побудові інформаційно-телекомунікаційних систем;

 • методами і засобами захисту інформації на рівні операційних систем;

 • особливостями побудови і специфічними вразливостями розподілених систем;

 • сучасними і перспективними технологіями захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Для успішного вирішення сформульованих задач студентові необхідно:

- вивчити тему за рекомендованою у методичних вказівках літературою;

- чітко уявляти мету роботи та обсяг дослідження;

- ознайомитися з методикою дослідження й оброблення результатів вимірювання.

З метою перевірки готовності студента до виконання лабораторної роботи викладач проводить співбесіду або опитування. Студенти, які не показали необхідного мінімуму знань за темою, до виконання лабораторної роботи не допускаються.

Лабораторні роботи виконуються бригадами, які складаються з двох або трьох студентів.

Звіт про лабораторну роботу оформляється і здається викладачеві індивідуально на поточному або наступному занятті.

Звіт повинен містити:

 1. Зображення пристроїв, які досліджуються (ескіз, або рисунок) та їх умовне позначення на схемі принципової електричній;

 2. Результати експериментальних досліджень та розрахунки;

 3. Аналіз одержаних результатів;

 4. Технічні характеристики, призначені досліджуваним пристроєм на підставі експериментальних досліджень;

 5. Результати та їх аналіз по завданню підвищенної складності (дуже докладно).

Титульний аркуш звіту оформляється аналогічно першій сторінці даних методичних вказівок. У центрі вказується назва лабораторної роботи з поміткою виконання завдання підвищеної складності, нижче зліва – шифр академічної групи, ініціали та прізвище і підписи студентів, справа – ініціали та прізвище викладача.

Оформляти звіт необхідно відповідно до ДСТ2.105-79 «Загальні вимоги до текстових документів», ДСТ2.702-75 «Правила виконання електричних схем», ДСТ2.708-81 «Позначення буквено-цифрові в електричних схемах», а також стандартів, що регламентують умовні графічні позначення.

Лабораторна робота вважається зарахованою після захисту звіту і позитивної оцінки її викладачем. Студент, у якого дві не зараховані лабораторні роботи, до виконання третьої роботи не допускається.

Захист звіту здійснюється за питаннями, які наведені у кінці опису кожної лабораторної роботи. Якщо студент виконав індивідуальне завдання відповідно з 1.2. опису лабораторної роботи, захист її зводиться до контролю правильності та самостійності вирішення задач.

Лабораторні роботи, пропущені без поважної причини, виконуються із завданням підвищеної складності, додатково до обов’язкових трьох і без попередніх пільг.

Працюючи в лабораторії, студенти мають чітко виконувати правила безпечної роботи з електро- і радіовимірювальними приладами та обладнанням. Інструктаж з техніки безпеки в лабораторії проводиться перед проведенням лабораторного практикуму. Студенти, які прослухали інструктаж, повинні розписатися в лабораторному журналі.

Для одержання екзамену з курсу необхідно захистити звіти всіх передбачених планом лабораторних робіт. Середня оцінка враховується при виведенні кінцевої середньої оцінки.