Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка контр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
222.21 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

із дисципліни

«діловодство»

для студентів заочного факультету економічних спеціальностей

Полтава - 2009

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 25 с.

Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства і підготовці до підсумкового контролю.

Укладачі: канд. філол. наук, ст. викладач Дорошенко С.М.,

викладач Комлик Ю.О.

Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н.К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент

Рецензент: канд. філол. наук, доц. Н.В. Жигилій

Затверджено науково-методичною радою ПолтНТУ

протокол № 4 від 20.03.2009 р.

Коректор: Дорошенко С.М.

© Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, 2009

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання економічних спеціальностей виконують однуконтрольну роботу з дисципліни “Діловодство”. Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу (див. “Зміст програми курсу “Діловодство”).

Виконуючи І завдання, студент повинен виявити знання місця і ролі діловодства в управлінській культурі фахівця, норм культури писемного ділового спілкування, уміння класифікувати й укладати сучасні ділові папери.

Щоб успішно виконати ІІ завдання, студент повинен опрацювати вимоги до укладання ділових паперів, знати послідовність оформлення документів підприємницької та трудової діяльності за сучасними вимогами,

Виконання ІІІзавдання засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським правописом” тощо).

Контрольну роботу оформляють в окремому зошиті. Зазначивши варіант, послідовно виконують усі завдання, залишаючи поля та 2-3 рядки після кожного завдання для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача. Писати слід розбірливо, охайно, грамотно.

У кінці виконаної роботи потрібно обов’язково подати список використаної літератури.

Варіант контрольної роботи обирають за номером прізвища студента у списку групи. Якщо у групі навчається понад двадцять п’ять осіб, студент, прізвище якого у списку посідає 26-е місце, обирає роботу під номером 1, якщо 27-е місце – номер 2 і т.д.

Для виконання контрольної роботи потрібно скористатися рекомендованою літературою (див. “Список рекомендованої літератури”).

Захист контрольної роботи являє собою виклад студентом основних теоретичних положень роботи, пояснення виконання граматичних завдань, відповіді на запитання викладача.

Оскільки підсумковим контролем рівня знань студента з української мови є залік, у додатках також наведено перелік питань для підготовки до заліку.