Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Марк.досл Краус-Добрянська.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

5. Оформлення курсової роботи

Враховуючи забезпеченість студентів університету комп’ютерною технікою, дана наукова розробка повинна бути оформлена комп’ю­терним набором на аркушах формату А4 (210×297 мм) у текстовому редакторі Microsoft Word Windows 6,0-7,0 нежирним шрифтом Times New Roman Cyr через півтора інтервали 14 шрифтом, з дотриманням таких розмірів поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Не допускається виділення поля рамками, вензелями, тощо

Виконана курсова робота підшивається в папку в такій послі­довності:

  • титульний аркуш;

  • план курсової роботи, затверджений науковим керівником;

  • зміст;

  • текст роботи;

  • список використаної літератури;

  • додатки.

Зміст курсової роботи має бути послідовно, грамотно викладеним і носити характер завершеного економічного дослідження, що харак­теризує ступінь професійної підготовки студентів.

Курсова робота повинна бути оформлена як науково-дослідна робота відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95.

Текст курсової роботи має бути розділений на абзаци, кожен з яких складається із декількох речень, об’єднаних за змістом і які мають завершену думку.

Викладати матеріал слід від першої особи у множині: «на нашу думку», «ми вважаємо» тощо.

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною, включаючи список використаної літератури та додатки. Вона відображається в змісті роботи, який наводиться на другій сторінці. Першою сторінкою вважається титульний аркуш курсової роботи, однак номер сторінки на ньому не ставиться. На інших сторінках номер проставляється арабськими цифрами в верхньому правому куті.

Абзаци в тексті слід починати з відступу, що дорівнює 1 см. Ілюстрації в курсовій роботі нумеруються арабськими цифрами в межах роботи та називаються «Рисунок», що разом із назвою ілюстрації розміщуються під нею.

Цифровий матеріал роботи оформляється у таблицях, які слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. Таблиці не слід розривати, але у разі необхідності перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть – «Продовження таблиці». Нумерація таблиць здійснюється у такий же послідовності, як і ілюстрації. Слово «Таблиця» і її номер друкуються курсивом та розміщуються справа над назвою таблиці. Назва таблиці друкується напівжирним шрифтом та розміщується по центру сторінки.

Числа в таблиці розміщують таким чином, щоб класи чисел по всій графі знаходились суворо один під одним. Точність розрахунків в одній графі повинна мати однакове число десяткових знаків.

У таблиці не допускається наявності пустих клітинок, тому, заповнюючи таблицю використовують такі умовні позначки:

… – дані відсутні;

– – явище не мало місця;

х – показник не має сенсу;

0,0 – явище мало місце, але дані про його рівень менші прийнятої у таблиці точності.

Таблиця вважається завершеною при наявності в ній підсумків. Підсумки окремих груп сукупності позначають словом «Разом», сукупності в цілому – «Всього».

Формули та рівняння наводяться безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Формули нумеруються арабськими цифрами аналогічно нумерації ілюстрацій та таблиць. Номер проставляється в круглих дужках на одному рядку із формулою в правому положенні. Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, у тій самій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок пояснень починається з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її повний номер в дужках.

Кожний додаток починають з нової сторінки. Слово «Додаток» розміщується по центру рядка прописними літерами, наприклад «Додаток А». Далі, симетрично тексту, друкується заголовок додатку. Коли літер алфавіту не вистачає для нумерації додатків, пропонується використовувати загальноприйняту систему: за додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і так далі. Літери Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь для нумерації не використовуються. Додатки розміщуються у порядку появи посилань на них в тексті.

У курсовій роботі посилання на використані джерела дають у квадратних дужках зразу після їх наведення. Вказується порядковий номер джерела за списком використаної літератури і сторінка, наприклад [8, с. 12]. Посилання на таблиці, рисунки, додатки дають у круглих дужках з малої літери.

При формуванні переліку використаної літератури необхідно врахувати, що на перше місце виносяться нормативно правові акти, укази, закони та постанови органів державної влади. Інші літературні джерела подаються в алфавітному порядку. Приклад оформлення переліку використаної літератури наведено в Додатку В.

Текст курсової роботи має бути представлений у відредагованому вигляді. Текст пишеться тільки з однієї сторінки аркуша, зворотна сторона залишається чистою.

Загальний обсяг курсової роботи (без додатків) – 35–40 сторінок комп’ютерного набору.

Титульний аркуш тексту є першою сторінкою (зразок її оформ­лення наводиться у Додатку А). Друга сторінка тексту – зміст. Далі йде «Вступ» – це вже буде сторінка три, далі нумерація продовжу­ється за усім обсягом курсової роботи, включаючи і додатки. Позначка сторінки на титульному аркуші та змісті не проставляється.

Закінчена курсова робота підписується студентом, ставиться дата закінчення написання роботи і підписується науковим керівником.