Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Марк.досл Краус-Добрянська.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

3. Конкретизація теми курсової роботи

Після того, як тема курсової роботи була визначена, студент з допомогою викладача-керівника роботи може приступити до її конкретизації. Перш за все, конкретизується призначення дослідження, тобто чітко визна­чається завдання, яке повинна вирішити робота. При цьому, крім безпосереднього завдання, студент повинен бачити перед собою і більш віддалену заключну мету виконання дипломної роботи.

По-перше, потрібно вияснити для себе, які явища, процеси, закономірності чи питання, що вивчається в роботі, повинне охопити дослідження, а по-друге, відокремити дану тему від прилягаючих до неї.

Надмірне розширення теми тягне за собою підвищення трудомісткості роботи і ускладнює її своєчасне завершення. Враховуючи ці зауваження, студенту до­цільно вже на цьому етапі проявити розумне самостримання.

З урахуванням приблизної тематики курсових робіт, перерахованих критеріїв вибору теми, вивчення літератури для визначення теоретичних основ і історії питання, призначення і змісту досліджень проводиться заключне формулювання теми. Від ступеня її точності залежить хід подальшої роботи і відповідність вимогам до результатів дослідження.

План - це розгорнутий перелік питань, які повинні бути освітлені в роботі. Примірні плани курсових робіт приведені в даних методичних рекомендаціях. Продуманий план курсової роботи допомагає студенту добре орієнтуватися в літературних джерелах, систематизувати матеріал, послідовно викладати думки (Додаток Б).

На розсуд керівника перелік питань, що розглядаються, може змінюватися, але найбільш придатним є план, що складається з «Вступу», чотирьох питань, «Висновків та пропозицій».

План складається у двох примірниках, що затверджуються керів­ником. Один примірник залишається у студента, другий – у керівника. Якщо в процесі виконання курсової роботи виникає необхідність внесення змін і уточнень у план роботи, то вони узгоджуються з науковим керівником.

4. Вимоги до структури курсової роботи

Зібрані і опрацьовані в процесі виконання курсової роботи матеріали необхідно перетворити в стрункий, послідовний, науково аргументований виклад. На цьому етапі остаточного виробляється трактовка всієї теми, її теоретична і практична направленість, відповідна літературна і стилістична форма, уточнюються раніше сформовані наукові положення, висновки і рекомендації.

Загальними вимогами до викладу матеріалу курсової роботи є: чіткість побудови, логіка, послідовність викладу матеріалу, впевненість аргументації, стислість і точність формулювань, які виключають можливість суб'єктивного і неоднозначного тлумачення, конкретність викладу результатів роботи, дока­зовість висновків і обгрунтованість рекомендацій.

Вимоги щодо оформлення окремих розділів курсової роботи перераховані нижче.

Титульний лист оформляється згідно додатку А, приведеного в кінці методичних рекомендацій.

Зміст відображає рубрикацію курсової роботи і нумерацію сторінок. Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. У межах всієї роботи "Вступ", "Висновки" нумеруються як розділи. Після номера розділу ставиться крапка. Після самого найменування розділу крапка не ставиться. Приклад: “2. Основні характеристики маркетингової діяльності ВАТ “Легмаш” на ринку обладнання СНД”. Підрозділи (параграфи) потрібно нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу (параграфу) повинен складатися з номеру розділу і номеру підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу (параграфу) також ставиться крапка, наприклад: "2.1." перший параграф другого розділу. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою сторінкою є титульний (на титульному листі номер сторінки не ставиться), другою - зміст… Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому кутку зверху аркуша. Якщо в роботі містяться рисунки і таблиці, які розміщуються на окремих сторінках, їх необхідно включити в загальну нумерацію (нумерація таблиць та малюнків ведеться окремо).

Додаток і список літератури необхідно включати в наскрізну нумерацію.

Вступ повинен стисло характеризувати сучасне положення наукової проблеми (чи питання), якій присвячується курсова робота, а також мета роботи. У вступі потрібно чітко сформулювати, в чому заключається актуальність роботи, вказати, на основі яких матеріалів вона виконується.Актуальність, як правило, може бути обґрунтована наступним чином. Наприклад, досліджуючи ринок того чи іншого товару або продукту, слід зазначити, що у сучасній економічній літературі така проблема висвітлена недостатньо, є лише поодинокі джерела, присвячені окремим аспектам проблеми. А у даній курсовій роботі буде зроблена спроба розглянути проблему у комплексі, через призму діяльності конкретного господарюючого суб’єкта, виявити основні недоліки, зазначити конкретні шляхи їх усунення. І, оскільки зазначені питання надзвичайно важливі для подальшого розвитку економіки як досліджуваного об’єкта, так і України у цілому, то у цьому і полягає актуальність обраної теми курсової роботи.

Теоретична частина роботи звичайно виконується на літературних джере­лах і включає питання, які розкривають найважливіші теоретичні сторони проблеми. Цей розділ має загальноекономічний характер, повинен бути тісно пов'язаний зі змістом теми і по обсягу не перевищувати однієї чверті всієї роботи.

У першому питанні курсової роботи, як правило, слід висвітлювати загальнотеоретичну частину обраної теми. Тут студенти повинні дати детальну характеристику проблеми за обраною темою, розкрити сутність та роль питання, що вивчається для економіки України, відобразити завдання підприємств певної галузі (напряму діяльності) у розвитку економіки держави.

У даному питанні розглядаються основні поняття, категорії, стан та динаміка процесів, що вивчаються, завдання, що стоять перед підпри­ємствами даної галузі. Теоретичні положення обов’язково мають бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щоріч­ників України та відомчих статистичних збірників. Такі статистичні дані слід наводити у вигляді таблиць з їх наступним аналізом.

У другому питанні курсова робота обов’язково повинна відобра­жати функції і організаційну побудову організації, район її діяльності, особливості і основні економічні показники, які характеризують її роботу в порівнянні з аналогічними організаціями (підприємствами) міста, області, функції і організацію маркетингової діяльності підпри­ємства (організації). Бажано навести коротку економіко-географічну характеристику діяльності підприємства, обраного як об’єкт дослідження.

У третьому питанні слід провести аналіз даних маркетингових досліджень, розрахунки, прогнози і їх обґрунтування є центральною частиною курсової роботи. Ці розділи, відображаючи методику і результати виконаної роботи, повинні викладатися найбільш докладно і послідовно. В них описуються всі проміжні і заключні результати, в тому числі результати негативні. Методика і маркетингові досліджен­ня повинні викладатися докладно з обґрунтуванням її вибору. У розділах, присвячених аналізу маркетингових досліджень, повинні вказуватися ціль, описуватися програма відповідних досліджень, викладатися їх сутність, оцінюватися точність і достовірність отрима­них даних і зіставлятися з теоретичними даними. Ці розділи роботи затверджуються трактуванням отриманих результатів і описом їх можливого використання в маркетинговій діяльності. Отримані в ході роботи математичні залежності рекомендується ілюструвати при­кладами конкретного розрахунку.

У четвертому питанні курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» на підставі результатів проведеного дослідження, отри­маних у попередньому питанні роботи, слід запропонувати конкретні шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення проблем, залучення до господарського обігу виявлених резервів. При цьому обов’язково слід розрахувати економічний ефект від впровадження у господарську діяльність підприємства пропозицій автора. Такий ефект може мати як соціальний характер, наприклад, покращення життєвого рівня, удосконалення соціальної інфраструктури, так і економічний характер – підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення ефективності використання трудових та будь-яких інших ресурсів на підприємстві.

Четверте питання курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» містить планові техніко-економічні розрахунки, розроб­ляються альтернативні плани, обґрунтування їх оптимальних варі­антів. При цьому проводяться дослідження щодо планування окремих показників з використанням сучасних методів та інформаційних технологій.

Економічна характеристика організації (підприємства) повинна відображати функції і організаційну побудову підприємства (організації); район її діяльності; особливості та основні економічні показники, які характеризують його (її) роботу в порівнянні з аналогічними підприємствами (організаціями) міста чи області; функції і організацію маркетингової діяльності підприємства (організації).

Аналіз даних маркетингових досліджень, розрахунки, прогнози та їх обгрунтування є центральною частиною курсової роботи. Ці розділи відоб­ражають методику і результати виконаної роботи, вони повинні викладатися най­більш докладно і послідовно. У них описуються всі проміжні і заключні резуль­тати, в тому числі й негативні. Методика і маркетингові дослідження повинні викладатися докладно з обгрунтуванням її вибору. У розділах, присвя­чених аналізу маркетингових досліджень, повинні вказуватися мета, опису­ватися програма відповідних досліджень, викладатися їх сутність, оцінюватися точність і достовірність отриманих даних і зіставлятися з теоретичними даними. Ці розділи роботи затверджуються трактуванням отриманих резуль­татів і описом їх можливого використання в маркетинговій діяльності. Отри­мані в ході роботи математичні залежності рекомендується ілюструвати при­кладами конкретного розрахунку.

Висновки і пропозиції повинні містити оцінку результатам роботи, в тому числі, з точки зору їх відповідності меті курсової роботи.Студенти мають підвести коротенькі підсумки дослідження: у декількох словах нагадати про актуальність обраної теми, розкрити у загальних рисах загальнотеоретичні пробле­ми, перерахувати основні напрями дослідження та його основні результати, зазначити конкретні шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення проблем, залучення до господарського обігу виявлених резервів з зазначенням очікуваного економічного ефекту від таких пропозицій.

Список літератури вивчає всі використані джерела, які розміщуються в порядку з'явлення посилання в тексті роботи чи по їх значенню в алфавітному порядку. Відомості про книги (монографії, посібники, довідники та інш.) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття.