Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Марк.досл Краус-Добрянська.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

7. Рецензування, захист і оцінка курсової роботи

Правильно підготовлена і підписана студентом курсова робота подається на кафедру, реєструється і передається науковому керівнику для перевірки у встановлений термін. Строки перевірки курсової роботи керівником становлять до 7 днів. Після перевірки студент отримує курсову роботу та письмову рецензію наукового керівника (Додаток Г).

Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії, яка затверджується кафедрою. Студент доповідає за темою наукового дослідження, коротко викладає основні його положення, а також дає відповіді на запитання членів комісії та наукового керівника. Комісія оцінює ступінь володіння теоретичними аспектами та професійною підготовкою студента в межах теми курсової роботи. Для оцінювання курсової роботи використовується шкала оцінок ECTS та національна 4-бальна система.

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує: 1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником за зміст – 0–55 балів; 2) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником за оформлення та організацію виконання – 0–15 балів; 3)оцінювання захисту курсової роботи – 0–30 балів (Додатки Д, З).

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в додатках.

Курсова робота заслуговує оцінку «відмінно» в якій всебічно і глибоко розкрито тему, здійснено творчий, критичний підхід до розкриття проблемних питань, проведено глибокий економічний аналіз діяльності підприємства, вміло сформульовані та обґрунтовані висновки і пропозиції. На захисті студент вільно володіє матеріалом і дає вичерпні відповіді на запитання членів комісії.

Оцінка «добре» ставиться за курсову роботу, яка виконана на високому теоретичному та практичному рівні, проте існують помил­кові розрахунки або наведені неправильні висновки, а також студент не може пояснити методику аналізу або окремі формули.

На оцінку «задовільно» заслуговує курсова робота, в якій в пра­вильно розкрито тему дослідження, але висновки не достатньо аргументовані та неповні. На захисті студент не відповідає на всі запитання членів комісії.

Курсова робота, яка містить безліч помилок орфографічного та сти­лістичного характеру і не мають принципового значення у розкритті теми оцінюється також на «задовільно».

Курсова робота, яка не відповідає вищенаведеним вимогам визнається незадовільною і повертається студенту на доопрацювання.

Студент, який не захистив курсову роботу і не має оцінки в залі­ковій книжці, не допускається до іспиту з дисципліни «Інвестиційний ме­неджмент».

Курсова робота до захисту не допускається, якщо студентом порушено строки, встановлені регламентом, написана на тему, яка не була затверджена, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє переконливе обґрунтування запропонованих захо­дів, не зброшурована, недбало оформлена.

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.