Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / мет.вказ. КР. БС 2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
533.5 Кб
Скачать

1. Загальні положення

Курсова робота із дисципліни “Бюджетна система” є завершальним етапом вивчення цього курсу. У курсовій роботі необхідно відобразити актуальні теоретичні та практичні проблеми бюджетного процесу в Україні. При цьому теоретичні положення повинні висвітлюватися в тісному зв’язку із сучасною практикою та задачами господарювання в Україні, у відповідності з Бюджетним кодексом України.

Метою курсової роботи є:

 1. Систематизація та закріплення теоретичних знань студента з основних розділів курсу.

 2. Набуття знань та практичних навичок всебічного аналізу бюджетних показників в умовах формування бюджетів різних рівнів (державного та місцевих) в Україні.

 3. Вміння робити обґрунтовані висновки, формулювати та розробляти конкретні пропозиції щодо досліджуваних питань.

Написання курсової роботи дозволить студенту підготуватися до виконання дипломної роботи, а саме: придбати та розвивати навички роботи з спеціальною економічною та фінансовою літературою, методичними та статистичними даними; здібність логічно і чітко висловлювати свої думки; творчо застосовувати теоретичні положення з метою оцінки конкретних явищ.

В процесі підготовки курсової роботи необхідно:

 1. Повністю розкрити тему роботи на підставі глибокого вивчення літератури.

 2. Самостійно вивчити та проаналізувати звітну, статистичну та іншу інформацію у динаміці за декілька років за темою курсової роботи.

 3. Виявити стійкі зв’язки, співвідношення, закономірності та зміни явищ, які досліджуються за звітний час (термін – 3-5 років).

 4. Узагальнити матеріал, провести його аналіз та розробити пропозиції щодо покращення діяльності суб’єкта фінансових відносин.

 5. Написати та оформити курсову роботу згідно вимог державного стандарту.

 1. Основні етапи виконання курсової роботи

2.1 Вибір теми курсової роботи, визначення її обсягу

Приблизна тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засіданні кафедри. Студенти мають право самостійно вибрати тему курсової роботи на основі приблизного переліку тем робіт. Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією викладача-керівника.

Тематика курсових робіт має орієнтовний, приблизний характер і може уточнюватись з урахуванням змін, які відбуваються у фінансово-економічній теорії та практиці.

При виборі тем курсової роботи враховуються:

 • актуальність теми для об’єкту дослідження;

 • професійні інтереси студента;

 • наукові проблеми, які вирішуються в академії;

 • запити і замовлення підприємств, відомств;

 • напрямок науково-дослідної роботи студента (якщо він вже сформувався);

 • можливість ефективного використання фінансово-економічної інформації про досліджуваний об’єкт;

 • власні наробки студента тощо.

Студенти можуть самостійно запропонувати тему курсової роботи, відсутню в приблизному переліку. У цьому разі вони обов’язково повинні написати заяву на ім’я завідувача кафедри. У заяві необхідно вказати назву обраної теми та обгрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Закріплення теми курсової роботи та призначення наукового керівника оформлюються рішенням кафедри. Уточнення або зміна теми курсової роботи допускається лише в окремих випадках з дозволу наукового керівника при достатньо аргументованих причинах внесення змін.

При виборі теми курсової роботи враховуються можливості одержання студентом, обробки та використання відповідних практичних матеріалів.

Після затвердження теми курсової роботи студент складає план роботи, узгоджує його з науковим керівником та розробляє індивідуальний план послідовності виконання курсової роботи з урахуванням регламенту.

Курсова робота повинна бути індивідуальною самостійною роботою, яка має свої особливості, зумовлені темою, об’єктом дослідження, теоретичною підготовкою студента, наявністю першоджерел та фактичного матеріалу. Однак всі курсові роботи повинні будуватися на основі єдиних вимог і стандартів.

Курсова робота складається з текстової частини та графічної частини. Структура курсової роботи повинна відповідати розподілу, наведеному у таблиці 1. Загальний обсяг текстової частини курсової роботи не повинен перевищувати 40 сторінок друкованого або 40-50 сторінок рукописного тексту.

Графічна частина курсової роботи є невід’ємною складовою курсової роботи. Вона включає основні положення роботи та виконується на папері формату А4.

Таблиця 1 - Структура курсової роботи

Назва розділу

Питома вага у загальному обсязі, %

Зміст

2

Вступ

4

Розділ 1. Теоретичні та методичні положення (огляд літератури за темою, виклад основних методів, методик дослідження).

27

Розділ 2. Обробка фактичних даних за обраною методикою дослідження. Аналіз предмету дослідження та узагальнення результатів.

32

Розділ 3. Виявлення недоліків або проблем з теми курсової роботи. Розробка та обґрунтування шляхів усунення виявлених недоліків об’єкта дослідження.

25

Висновки

4

Список використаних джерел

2

Додатки

4

  1. Складання попереднього плану роботи

Найважливішим етапом написання курсової роботи є складання плану роботи. Головним на цьому етапі повинно стати опрацювання літератури, а саме: ретельна робота в бібліотеці, пов'язана з відбором літератури згідно з обраною темою дослідження, її вивчення й осмислення. При цьому студентові не завадить постійне спілкування з науковим керівником, який надасть дійову допомогу в поясненні окремих найбільш складних для розуміння положень з прочитаного.

Кінцевим етапом цієї роботи має стати складання студентом орієнтовного плану курсової роботи, який визначає головні напрямки дослідження. Після узгодження цього варіанту з науковим керівником складається остаточний варіант плану, згідно з яким і виконується курсова робота. Остаточний варіант зовсім не виключає можливості його доробки і поліпшення відповідно до поглиблення студентом своїх знань. Як правило, план містить:

Зміст курсової роботи подається на початку роботи на окремій сторінці. Він має бути складним і містити вступ; три розділи, кожен з яких складається не менш як з двох параграфів; висновки, список використаної літератури та додатки.

Крім найменувань в змісті мають бути вказані номери початкових сторінок усіх розділів, пiдроздiлiв та пунктів (якщо вони мають заголовок).

Вступ, що містить обґрунтування актуальності й практичної цінності обраної теми роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження (розробки) і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Перший розділ - в цій частині, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження (розробки), методичні підходи повинні мати певні елементи наукової новизни. За обраною методикою проводять розрахунки фінансових показників. В кінці першого розділу необхідно зробити висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів з обґрунтуванням власної позиції щодо обраних методів дослідження. Висновки обов’язкові у кінці кожного розділу. Їх наявність дає змогу виділити загальні висновки від другорядних подробиць.

Другий розділ - в цій частині, як правило, здійснюється ґрунтовний аналіз проблеми, яка досліджується на підставі зібраних інформаційно-довідкових, статистичних, звітних та інших даних. Результати цього дослідження, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, мають стати перехідними до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємства, організації, установи в динаміці.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Студент має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких здійснюється кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

У аналітичних розрахунках необхідно використовувати ПЕОМ.

Третій розділ, де на підставі проведеного аналізу формулюють висновки, виявляють недоліки об’єкту дослідження або проблеми у процесі його функціонування. Написання третього розділу пов’язано з розробкою конкретних заходів щодо забезпечення перспективного розвитку об’єкта дослідження та усунення виявлених у процесі аналізу недоліків. Обов’язковим є економічне обґрунтування своїх пропозицій.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Висновки - стисле викладення підсумків роботи, в яких відображуються стан питання (проблеми), її практичний аналіз, перспективи розвитку, ступінь вирішення задач, раніше сформульованих у вступі курсової роботи. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Список використаних джерел повинен містити перелік джерел, матеріали яких студент використовував при написанні роботи.

Додатки. У разі необхiдностi до додаткiв доцiльно включати допомiжний матерiал, необхiдний для повноти сприйняття курсової роботи:

- промiжнi математичнi доведення, формули i розрахунки;

- таблицi допомiжних цифрових даних;

- протоколи i акти випробувань, впровадження, розрахунки економiчного ефекту;

- iнструкцiї i методики, опис алгоритмiв i програм вирiшення задач на ЕОМ, якi розробленi в процесi виконання магістерської дипломної роботи;

- iлюстрацiї допомiжного характеру.