Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Sotsiologiya_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
696.83 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

«СОЦІОЛОГІЯ»

Мета: формування знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

 • здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

 • здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

 • здатність працювати у команді;

 • прихильність до морально-етичних цінностей.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

 • здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій;

 • здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • знання основ загальної соціології, її предмета, структури, головних понять і функцій;

 • уміння характеризувати основи загальної соціології, її предмет, структуру, головні поняття і функції;

 • здатність аргументувати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;

 • отримання навичок аналізу загального змісту спеціальних соціологічних теорій;

 • обґрунтовування принципів організації соціологічних досліджень, методів збирання та аналізу соціологічної інформації;

 • розуміння особливостей взаємодії соціології з різними сферами життєдіяльності суспільства.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Соціологія

Змістовий модуль 1. Соціологія

Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи

Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні

Тема 3. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

Тема 4. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації

Тема 5. Основні соціальні інститути

Тема 6. Особистість у системі соціальних зв’язків

Тема 7. Соціологія молоді

Тема 8. Соціологія шлюбу і сім’ї

Тема 9. Соціологія освіти. Соціологія культури

Тема 10. Соціологія економічного життя. Соціологія праці та управління

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: іспит

1.2. Зміст навчальної дисципліни Модуль I. Соціологія

Змістовий модуль 1. Соціологія

Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи

Соціально-культурні і наукові передумови виникнення соціології як науки. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

Об’єкт і предмет соціології. Основні методологічні засади соціології як науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Ціннісний підхід у соціології. Категорії та закони соціології. Система соціологічних знань та їх елементи.

Основні функції соціології як науки. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних проблем модернізації українського суспільства.

Соседние файлы в папке учеба