Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Sotsiologiya_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
696.83 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Для чого потрібне вивчення шлюбу і сім'ї?

2. Проаналізуйте, чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?

3. Чому шлюб і сім'я є одним з найдавніших соціальних інститутів?

4. Охарактеризуйте соціальні функції сім'ї.

5. Як ви вважаєте: який з типів сім'ї домінує в нашому суспільстві?

6. Чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?

7. Які проблеми сучасної сім'ї найгостріші?

8. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть кризи сім'ї. Ваш прогноз.

9. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте свою думку.

10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?

Бібліографічний список

Обовязкова література: [1-6].

Додаткова література: [6,45,55,65,75,90,95,100,109,118,121,131,137, 138,150,155,159,169,182,186,195,204,221].

Тема 9. Соціологія освіти. Соціологія культури

Мета: розкрити об’єкт, предмет соціології освіти та її методи дослідження, охарактеризувати місце і роль соціології освіти у процесі реформування освіти в Україні.

План вивчення теми

 1. Місце і роль освіти в сучасному світі, становлення і розвиток освіти.

 2. Актуальні проблеми соціології освіти вищої школи: проблеми, пошуки, рішення.

 3. Соціальна сутність культури.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Перш за все, взяти до уваги те, що виховання - складне і багатогранне суспільне явище, сфера передачі засвоєння і переробки знань та соціального досвіду. Соціологія освіти як галузь соціології вивчає систему освіти, як соціальний інститут - її взаємовідносини із суспільством.

Головними соціальними функціями освіти є:

- трансляція культури, знань, навичок;

- регуляція соціально-класового балансу суспільства;

- інтеграція науки з виробництвом.

Для більш детального вивчення фактичного матеріалу рекомендуємо звернутися до підручника Соціологія. 3-тє видання, перероблене, доповнене. За ред. д.і.н., професора Городяненко В.Г. – Київ: Академія, 2008 (с.370-385), а також ознайомитися з точкою зору відомого американського соціолога Н. Смелзера за книгою: Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1994.- С. 427-460. Він, наприклад, вважає, що американці дійсно вважають виховання основою успіху. Існує "тісний зв'язок між рівнем виховання і успіхом у роботі".

При розгляді другого питання слід відзначити, специфічними ознаками освіти як соціального інституту належать:

  • соціальні значущі функції навчання і виховання;

  • спеціальні методи освітянської діяльності: навчання, виховання;

  • свідомо посталені цілі;

  • планомірна, систематична реалізація процесу свідомої соціалізації;

  • певний зміст освіти;

  • зорієнтованість освітньої діяльності на майбутнє.

Студенти повинні розібратися в причинах такого драматичного становища вищої школи, це:

крах соціального експерименту побудови соціалізму в одній окремо взятій країні, звідси - крах основних принципів і догм освіти та виховання;

бюрократизація всіх її структур;

останній принцип фінансування культури та освіти;

незатребуваність знань у суспільстві, розбазарювання інтелектуального потенціалу як результат зниження престижу вищої освіти;

відсутність моделі системи вищої освіти.

Студенти повинні знати основні шляхи виходу з існуючого становища:

- кардинальне оновлення вищої школи, більш поглиблене її реформування відповідно до потреб суспільства на основі й безумовної автономізації;

- гуманізація та гуманітаризація діяльності вищої школи (Примуш М.В. Загальна соціологія. – К. 2004. – с. 480-501);

- зміна головної соціальної функції вищої школи, яка полягає у всебічному розвитку здібностей і таланту людини, підготовці її до життя у суспільстві;

- зміна існуючих відносин "вчитель-учень", перетворення їх на відносини партнерства та спілкування, де вчитель стає організатором, керівником, наставником учня;

- персоналізація навчального процесу, перетворення студента та викладача в суб'єкт освіти;

- реалізація принципу свободи викладання та навчання.

Таким чином, вихід вищої освіти із кризи вимагає вирішення глобальних питань кардинального оновлення всієї соціальної системи.

Для більш глибокого вивчення цієї теми рекомендуємо ознайомитися з науковими публікаціями: Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія, теорія, методи, маркетинг, 2004 № 4, с. 189-199. Константиновский Д.Л. Точка опоры. Размышление о социологии образования // СОЦИС, 2008 №7, с 117-124.

Термін «Культура» вперше почали використовувати у Давньому Римі, де він означав обробіток землі, виховання, освіту. Студенти повинні знати, що сучасне тлумачення цього терміну становить у наступному:

 • культура – особлива сфера, спосіб і результат людської життєдіяльності;

 • культура – загальний рівень розвитку суспільства його освіченості на шляху від «дикості до цивілізації;

 • культура – це сукупність суспільних досягнень, матеріальних і духовних цінностей, ідеалів, цілей;

 • культура як соціальний інститут, яка визначає цінності і норми поведінки людей у конкретній системі соціальних відносин;

 • культура – це духовний вимір будь-якої діяльності, в якому формуються її мотиви, принципи, правила, норми, мета і зміст.

Соседние файлы в папке учеба