Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Sotsiologiya_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
696.83 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають особливості об'єкта і предмета соціології освіти?

 2. Чим відрізняється соціологія освіти від інших наук про освіту?

 3. У чому сутність світової кризи освіти на сучасному етапі? Які її особливості в Україні?

 4. У чому сутність концепції безперервної освіти? Дайте їм оцінку.

 5. Охарактеризуйте основні функції освіти.

 6. Проаналізуйте функціонування освіти як соціального інституту в сучасному суспільстві.

 7. Структурні елементи культури: цінності, норми, традиції, звичаї.

 8. Які складові елементи об’єднує поняття “культура”?

 9. Назвіть і охарактеризуйте основні функції культури.

 10. У яких сферах проявляється людська культура?

Бібліографічний список

Обовязкова література: [1-6].

Додаткова література: [11,27,31,36,37,41,46,47,49,70,82,85,87,89,96,110,

112,115,123,132,134,142,145,151,161,163,164,172,174,195,196,206,209,212,216,219, 222].

Тема 10. Соціологія економічного життя. Соціологія праці та управління

Мета:показати місце і роль економічної соціології у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.

План вивчення теми

 1. Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні.

 2. Головні напрямки розвитку економічної соціології.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При підготовці до першого питання слід мати на увазі, що раніше соціальна структура суспільства складалася з кількох великих груп: селян, робітників, інтелігенції, службовців та правлячої партійно-господарської еліти. Зараз все більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. Саме прибуток і форма його отримання стають головним структуроутворюючим чинником українського суспільства, що свідчить про становлення в Україні ринкових відносин та первинного капіталізму. Одночасно набирають сили й негативні чинники: формування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві; надто різкий поділ на бідних та багатих; процеси збіднення та збагачення мають деформований характер.

При розгляді другого питання слід назвати основні напрямки дослідження сучасної економічної соціології. Де соціально-економічні відносини, економічна поведінка, економічна культура, соціально-економічні механізми управління економічною та регулювання соціально-економічних процесів, студенти повинні знати місце і роль економічної соціології у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають особливості економічної соціології як галузі соціологічної науки?

 2. Охарактеризуйте основні етапи становлення економічної соціології.

 3. Які основні функції економіки як соціального інституту?

 4. Охарактеризуйте соціальні механізми функціонування економіки.

 5. Охарактеризуйте зміст економічної соціології як науки та визначте її об'єкт, предмет і функції.

 6. Розкрийте сутність законів та основних методів і категорій економічної соціології.

 7. Що таке зміст і що таке характер праці?

 8. У чому полягає різниця соціологічного підходу до вивчення трудових колективів та підходів інших наук?

 9. Які основні функції управління?

 10. З яких процедур складаються соціально-психологічні методи управління?

Соседние файлы в папке учеба