Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

2. Навчально-методичні посібники

2.1. Навчально-методичний посібник є складовою частиною ІКНМЗД, який розробляється з кожної навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, навчального плану, програми навчальної дисципліни, робочої програми навчальної дисципліни.

Навчально-методичні посібники видаються окремо для студентів денної, заочної форм навчання, слухачів центру післядипломної освіти, екстернів. Основним призначенням навчально-методичного посібника є надання допомоги студентам та слухачам в організації самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни.

2.2. Навчально-методичний посібник повинен включати завдання та методичні рекомендації до різних форм організації навчання та основних видів навчальних занять.

Методичні рекомендації мають сприяти реалізації завдання “вчити вчитись”. Їх зміст не повинен дублювати текст підручників (навчальних посібників). Головне призначення методичних порад полягає в тому, щоб надати студентам систематизовані відомості про те, як необхідно працювати над вивченням матеріалу теми (окремого змістового модуля), як користуватися засобами оволодіння навчальним матеріалом.

До змісту методичних рекомендацій можуть включатися:

 • рекомендації щодо послідовності опанування навчального матеріалу теми (окремого змістового модуля);

 • визначення сутності основних понять і категорій, які треба знати після вивчення теми (окремого змістового модуля), а також посилання на літературні джерела або на електронні адреси, де можна ознайомитися з матеріалом докладніше;

 • питання, на які варто звернути особливу увагу при вивченні теми (окремого змістового модуля);

 • роз’яснення щодо проблемних питань з акцентом на можливих помилках в трактуванні понять або змісті положень, які вивчаються.

У навчально-методичний посібник можуть бути також включені окремі частини структурованого або представленого в логічних схемах навчального матеріалу.

2.3. При підготовці навчально-методичного посібника необхідно розуміти, що основною умовою успішного навчання в рамках конкретної навчальної дисципліни є оптимальне поєднання основних форм організації навчання (навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студента, практична підготовка, контрольні заходи), основних видів навчальних занять (лекція, семінарське (практичне) заняття, індивідуальне заняття, консультація) та інтерактивних моделей навчання. Модель навчання повинна бути спрямована на формування інструментальних, системних, міжособистісних і спеціальних компетенцій студента.

2.4. Модель навчання повинна включати такі етапи:

1. Вивчення теоретичного матеріалу, що дозволяє засвоїти достовірні, науково обґрунтовані принципи і рекомендації з питань використання відповідних компетенцій у майбутньої професійної діяльності студента.

2. Аналіз виробничих ситуацій, що дозволяє усунути розрив між розумінням теоретичного матеріалу і його практичним використанням. Критичний розгляд реальної ситуації сприяє поглибленому засвоєнню пропонованого учбового матеріалу. В процесі аналізу виробничих ситуацій особливий акцент необхідно робити скоріше не на пошуку "вірної" відповіді, а на осмисленні власних дій студента у тій або іншій ситуації.

3. Виконання вправ, рольових ігор, рішення задач, що дозволяє забезпечити можливості використання відповідних компетенцій в виробничих ситуаціях і в установленні зворотного зв’язку з викладачами та іншими студентами. Наявність зворотного зв’язку з іншими учасниками семінарських (практичних) занять дозволяє більш ефективно забезпечити процес навчання.

4. Виконання індивідуальних завдань, що спрямовані на використання відповідних компетенцій у майбутній професійній діяльності.

2.5. Структура навчально-методичного посібника включає:

● Титульна частина (обкладинка, титульна сторінка, зворот титульної сторінки).

● Зміст.

● Вступ (передмова).

● Програма навчальної дисципліни.

● Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи.

● Плани та методичні рекомендації до семінарських занять.

● Завдання та методичні рекомендації до практичних занять.

● Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

● Контрольні заходи.

● Література.

● Додатки.

● Контртитул (остання сторінка).

2.6. Розділ “Титульна частина” навчально-методичного посібника повинен включати обкладинку, титульну сторінку і зворот до неї, зразки оформлення яких наведені у додатках 2.1, 2.2, 2.3.

2.7. Розділ “Зміст” навчально-методичного посібника повинен включати перелік розділів (підрозділів) посібника відповідно до його структури (див. п.2.5.), із зазначенням номеру сторінки, з якої починається текст відповідного розділу (підрозділу). Зразок оформлення змісту наведений у додатку 2.4.

2.8. Розділ “Вступ (передмова)” до навчально-методичного посібника повинен включати: мету посібника, визначення рівня відповідності посібника стандартам вищої освіти, навчальному плану підготовки фахівців за спеціальністю та формою навчання, програмі навчальної дисципліни, а також може відображати структуру посібника, його основні розділи згідно із структурою і змістом навчальної дисципліни, особливості щодо використання посібника та організації навчального процесу з дисципліни.

Зразок оформлення вступу (передмови) наведений у додатку 2.5.

2.9. Розділ “Програма навчальної дисципліни” повинен включати такі підрозділи чинної програми навчальної дисципліни: вступ, мета та завдання навчальної дисципліни, інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

2.10. Структура розділу “Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи” (додаток 2.6) повинна включати:

 • Номер і назву змістового модуля.

 • Номер і назву теми.

 • План вивчення теми.

 • Навчальні цілі.

 • Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми.

 • Питання для самоконтролю.

 • Завдання до самостійної роботи (аналіз ситуацій, виконання вправ, рішення задач та ін.).

 • Термінологічний словник ключових понять.

 • Література (номери джерел згідно зі списком рекомендованої літератури, який надається наприкінці навчально-методичного посібника).

2.11. Навчальні цілі повинні бути спрямовані на формування інструментальних, системних, міжособистісних та спеціальних компетенцій.

2.12. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Основними видами завдань до самостійної роботи студентів можуть бути: вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни, засвоєння основних понять і термінів, вивчення законодавчих та інструктивних документів, конспектування першоджерел, відповіді на контрольні запитання, аналіз ситуацій, виконання вправ, розв’язання задач, проведення розрахунків, огляд періодичної та наукової літератури, підготовка до семінарських (практичних) занять, підготовка до модульного контролю та ін.

2.13. Структура розділу “Плани та методичні рекомендації до семінарських занять” (додаток 2.7) повинна включати:

● Номер та назву змістового модуля.

● Номер семінарського заняття.

● Номер і назву теми.

● План заняття.

● Навчальні цілі.

● Проблемні питання для обговорення.

● Ситуаційні завдання.

● Вправи, задачі та ін.

● Методичні рекомендації до семінарського заняття.

● Література (можна зазначити тільки номери джерел згідно зі списком рекомендованої літератури наприкінці навчально-методичного посібника).

2.14. Структура розділу “Завдання та методичні рекомендації до практичних занять” (додаток 2.8) включає:

● Номер та назву змістового модуля.

● Номер практичного заняття.

● Номер і назву теми.

● План заняття.

● Навчальні цілі.

● Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття.

● Завдання (задачі, розрахункові завдання, ситуаційні вправи та ін.).

● Методичні рекомендації до практичного заняття.

● Контрольні завдання або тести.

● Література (можна зазначити тільки номери джерел згідно із списком рекомендованої літератури наприкінці навчально-методичного посібника).

Викладачам рекомендується надавати у цьому розділі навчально-методичного посібника приклади рішення типових практичних завдань.

2.15. Структура розділу “Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання” (додаток 2.9) повинна включати:

● Перелік індивідуальних завдань.

● Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.

До індивідуальних завдань, крім курсових та дипломних робіт, відносяться: бібліографічний огляд наукової літератури, підготовка наукового реферату, підготовка тез доповіді та виступ на конференції, аналіз ситуації, виконання вправ, рішення задач, проведення розрахункових робіт та ін. Виконання курсових та дипломних робіт регламентується окремими локальними організаційно-розпорядчими документами.

Методичні рекомендації повинні включати конкретні вказівки до виконання індивідуальних завдань: порядок виконання, обсяг роботи, термін виконання, порядок оформлення та ін.

2.16. Розділ “Контрольні заходи” повинен включати:

 • опис системи контрольних заходів з навчальної дисципліни відповідно до навчальних планів та робочих навчальних планів (поточного, модульного та поточного контролю);

 • перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни (при проведенні підсумкового контролю з навчальної дисципліни у формі іспиту);

 • контрольні тести або типові завдання до модульних контролів з дисципліни – при проведенні підсумкового контролю з навчальної дисципліни у формі поточного модульного контролю.

2.17. У розділі «Література» вказується основна література, рекомендована для опанування матеріалу дисципліни, та додаткова література, що рекомендується для поглибленого її вивчення.

До переліку основної літератури включаються закони, нормативні та інструктивні документи, підручники та навчальні посібники, передбачені програмою навчальної дисципліни.

До переліку додаткової літератури включаються довідники, статті з періодичних видань та інші видання.

2.18. Контртитул (остання сторінка) оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості» (додаток 2.10)

2.19. Незначні зміни у змісті навчально-методичного посібника виносяться на розгляд кафедри по мірі необхідності. Зразок оформлення змін наведений у додатку 2.11.

При необхідності внесення значних змін у зміст навчально-методичного посібника, останній розробляється повторно в установленому порядку.

Процес підготовки методичних посібників до видання наводиться у додатку 2.12.