Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення обкладинки навчально-методичного посібника

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Бухгалтерський облік

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013

Додаток 2.2

Зразок оформлення титульної сторінки навчально-методичного посібника

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Дніпропетровськ – 2013

Додаток 2.3

Зразок оформлення звороту титульної сторінки

навчально-методичного посібника

ББК 65.052я73

Б 94

Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 130 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, перілік питань до модульного контролю та іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

АвтАвтори-укладачі:

К.С. Жадько

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.Ш. Олійник

старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

В.В. Семенюта

старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Ініціали, прізвище -

науковий ступінь, вчене звання, посада

Відповідальний за випуск:

Ініціали, прізвище -

посада відповідального за випуск

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

факультету___________________

_____________________________

Протокол №___ від ___________

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

____________________

Протокол № ___ від____________

Додаток 2.4

Зразок оформлення розділу «Зміст» навчально-методичного посібника

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………..……

  1. Програма навчальної дисципліни……………………………………………...

  1. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи………………...

  1. Плани та методичні рекомендації до семінарських занять…………………..

  1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять………………….

  1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання………..

  1. Контрольні заходи……………………………………………………………....

  1. Література………………………….……………………………………………

Додатки……………………………………………………………………………...

4

7

10

15

25

30

32

35

37

Додаток 2.5