Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

Дніпропетровська державна фінансова академія Методичні рекомендації до розробки програм навчальних дисциплін

Дніпропетровськ – 2013

Методичні рекомендації до розробки програм навчальних дисциплін в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – 20 с.

Наводяться методичні рекомендації, якими необхідно керуватися під час підготовки програм навчальних дисциплін.

Автори: Н.І. Редіна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Л.В. Лебідь – керівник навчального відділу

Відповідальний за випуск: А.Л. Бикова – к.е.н, доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

Погоджено

Протокол засідання

Вченої ради академії

№ ___ від _________ 2013 р.

Методичні рекомендації до розробки програм навчальних дисциплін

Програма навчальної дисципліни (програма нормативної навчальної дисципліни, програма варіативної навчальної дисципліни) – це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до компетенцій студентів.

Програми нормативних навчальних дисциплін входять до комплексу документів державної складової стандарту вищої освіти. Державна складова стандарту вищої освіти містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму, програми нормативних навчальних дисциплін, засоби діагностики якості освіти в частині нормативних навчальних дисциплін. Державна складова стандартів вищої освіти є обов’язковою для всіх вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування.

Програми варіативних навчальних дисциплін входять до комплексу документів складової стандарту вищої освіти навчального закладу. Складова вищого навчального закладу містить: варіативну складову освітньо-кваліфікаційної характеристики, варіативну складову освітньо-професійної програми, програми варіативних навчальних дисциплін, засоби діагностики якості вищої освіти в частині варіативних навчальних дисциплін.

Програма навчальної дисципліни розробляється кафедрою на період дії навчального плану підготовки фахівців за відповідним напрямом (спеціальністю), обговорюється та рекомендується до видання кафедрою та Науково-методичною комісією факультету. Програми навчальних дисциплін циклу професійної підготовки фахівців погоджуються із замовниками. Програма навчальної дисципліни надається кафедрою на розгляд науково-методичної комісії у термін до 15 квітня поточного року.

Програма навчальної дисципліни розробляється за формою № Н-3.03, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 р. № 384 (додаток 1).

Процес підготовки програми навчальної дисципліни включає такі етапи:

  1. Аналіз наявності програм навчальних дисциплін згідно з навчальними планами підготовки фахівців (відповідальні: декани, методисти навчального відділу, термін – до 01 березня).

  2. Підготовка розпорядження щодо розробки програм навчальних дисциплін (відповідальні: перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, керівник навчального відділу; термін – до 15 березня).

  3. Підготовка програми навчальної дисципліни викладачами кафедри, розгляд проекту програми на засіданні кафедри та подання програми на розгляд науково-методичної комісії факультету (відповідальні: завідувач кафедри, викладач; термін – до 10 квітня).

  4. Обговорення та підготовка пропозицій до видання програми (відповідальні: голова науково-методичної комісії факультету; термін – до 01 травня).

  5. Підготовка програм навчальних дисциплін до видання (відповідальні: методисти навчального відділу; термін – до 15 травня).

  6. Передача програм навчальних дисциплін: навчальному відділу – 1 прим.; кафедрі – 2 прим.; декану факультету – 1 прим.; центру заочного навчання – 1 прим. (відповідальні: методисти навчального відділу; термін – до 20 травня).

Зразок оформлення програми навчальної дисципліни наводиться у додатку 2.

Програми навчальних дисциплін щороку переглядаються на засіданні кафедри з метою їх актуалізації з урахуванням наукових досягнень, змін у законодавстві, практики роботи органів фінансової системи, підприємств та ін. Незначні зміни у змісті програми виносяться на розгляд кафедри до 10 квітня та надаються на розгляд науково-методичної комісії факультету до 15 квітня.

Зразок оформлення змін до програми навчальної дисципліни наводиться у додатку 3.

При необхідності внесення значних змін у зміст програми, програма навчальної дисципліни розробляється повторно в установленому порядку.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03