Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Лідерство” є формування системи компетенцій з теорії та практики лідерства як найважливішого фактора ефективності сучасних організацій

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Лідерство” є вивчення природи лідерства, наукових концепцій лідерства, особистісних, міжособистісних, групових та внутрішньоорганізаційних аспектів лідерства, а також формування та розвиток навичок лідерства.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальними: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), ефективно організовувати свій робочій час.

Міжособистісними: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системними: здатність застосовувати знання з теорії і практики лідерства в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.

Спеціальними: вміння визначати різницю між традиційними менеджерами та лідерами; вміння використовувати у професійній діяльності досягнення наукових концепцій лідерства; вміння визначати основні особистісні якості лідера та розуміти вплив особистості на лідерство та взаємовідносини в організації; вміння використовувати емоційний інтелект; володіння міжособистісними навичками лідерства; володіння груповими навичками лідерства; володіння навичками формування стратегічного бачення, корпоративної культури, організації, яка навчається, та інноваційного лідерства; вивчення і засвоєння теоретичного матеріалу передбачає використання інструментів, які формують навички лідера.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни модуль і. Лідерство

Змістовий модуль 1. Основні концепції лідерства

Тема 1. Керівництво і лідерство

Природа лідерства. Сутність та зміст понять «керівництво», «керівник», «лідер», «лідерство». Основні елементи лідерства. Сучасна парадигма лідерства. Значення лідерства.

Менеджмент і лідерство. Порівняльна характеристика менеджмента і лідерства. Керівник організації як традиційний менеджер. Загальні фактори у роботі керівника. Рівні управління. Функції управління. Рольові установки. Навички керівника. Фактори, що обмежують діяльність керівників. Життєвий цикл керівника. Керівник організації як лідер. Закони лідерства. Основні фактори компетентності лідера. Ролі і обов’язки лідера. Фактори, які визначають здібності до лідерства. П’ятирівнева ієрархія лідерських здібностей.

Еволюція теорій лідерства. Історичний огляд основних теорій лідерства (теорії видатної людини, особистісних якостей, поведінкові теорії, ситуаційні теорії, теорії впливу, теорії взаємовідносин, сучасні теорії). Наука, практика і мистецтво лідерства.