Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

_______________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

Програма

нормативної (варіативної) навчальної дисципліни

підготовки ____________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузі знань_______________________________________

(шифр і назва галузі)

напряму (спеціальності)__________________________________

(шифр і назва напряму (спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

Дніпропетровськ

20__ рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО кафедрою ____________________________________

(назва кафедри)

Дніпропетровської державної фінансової академії

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною комісію факультету______________________________________________________________

(назва факультету)

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Обговорено та рекомендовано до видання кафедрою __________________________

(назва кафедри)

_______________________________________________________________________

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Погоджено

________________________

(посада)

________________________

______________ __________

(підпис) (ПІБ)

«__» ___________ 20__ р.

Вступ

Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної дисципліни “____________________” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму (спеціальності) “________________________________________________”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Міждисциплінарні зв’язки: ________________________________________

_______________________________________________________________________

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.

2.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “______________________” є ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “_____________________” є ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

- інструментальними:______________________________________________

- міжособистісними:_______________________________________________

- системними:____________________________________________________

- спеціальними:___________________________________________________

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS.