Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення редакційного висновку на підручник

(навчальний посібник)

Редакційний висновок

про навчальний посібник

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»,

підготовлений колективом авторів у складі:

д.е.н., професора Багрової І.В., к.е.н., доцента Редіної Н.І.,

к.е.н., доцента Гетьман О.О., к.е.н., доцента Яровенко Т.С.

Останнім часом у вітчизняній економіці спостерігаються розбалансованість і загострення найбільш актуальних проблем, пов'язаних з функціонуванням ринку праці і формуванням ефективних соціально-трудових відносин. Це актуалізує вивчення теоретичного підґрунтя і створення глибоких науково обґрунтованих засад для побудови адекватних регуляторних механізмів управління працею та соціально-трудовими відносинами на всіх ієрархічних рівнях.

Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є нормативною дисципліною, яку вивчають студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємство» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Вивченню проблем економіки праці і соціально-трудових відносин присвячено ряд навчальних посібників і окремих підручників, серед яких найважливішими і ґрунтовнішими є такі:

  • Адамчук В.В. Экономика труда : учебник для вузов / В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 431 с.

  • Акулов М.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / М.Г. Акулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с.

  • Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посібник / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор'єва. – К. : ЦУЛ, 2004. – 440 с.

  • Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – Вид. 4-те. – К. : ЦУЛ, 2009. – 390 с.

  • Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Є.П.Качан, О.П.Дяків, В.М.Островерхов та ін.; за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407 с.

  • Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

  • Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Н.І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с.

  • Экономика труда: (социально-трудовые отношения) : учебник / под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 736 с.

Аналізуючи аналогічні за проблематикою видання, слід відмітити, що підручники авторів В.В. Адамчука, Ю.П.Кокіна, Р.А. Яковлева, Н.А. Волгіна, Ю.Г. Одегова вийшли друком у Російській Федерації, що повністю відрізняє його від українських видань за нормативно-правовою базою питань, які в ньому розглядаються, та програмою вивчення дисципліни.

Навчальні посібники вітчизняних науковців, зокрема Н.І. Єсінової, П.Ю.Буряка, Б.А. Карпінського, М.І. Григор'євої, Є.П. Качана, О.П. Дяків, В.М. Островерхова, недостатньо розкривають сучасні проблеми в сфері економіки праці.

Досить ґрунтовними і докладними є підручники О.А. Грішнової та А.М. Колота, які є класиками у науковому відображенні проблем соціально-трудових відносин від моменту набуття Україною незалежності і до сьогоднішніх днів.

Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» колективу авторів у складі д.е.н, професора Багрової І.В., к.е.н, професора Редіної Н.І., к.е.н., доцента Гетьман О.О., к.е.н., доцента Яровенко Т.С. містить обґрунтування новітніх наукових досліджень сучасних тенденцій розвитку на ринку праці та в системі соціально-трудових відносин. Крім того, ступінь подання матеріалу має глибоку наукову обґрунтованість.

Матеріал навчального посібника представлений у логічній послідовності і повністю відповідає програмі дисципліни. Посібник складається із 19 розділів.

Сутність кожного структурного розділу навчального посібника розкривається за допомогою структурованого матеріалу, поданого відповідно до переліку питань для розгляду, а також рисунків, таблиць, формул, окремих положень тощо. У кінці кожного розділу наведено перелік використаної і рекомендованої літератури, що вказує на першоджерела, які стали основою для написання цього посібника і на основі чого читач має змогу порівняти досліджувані джерела.

У кінці посібника вміщено тестові завдання для самоперевірки студентами засвоєних знань та вправи для закріплення набутих теоретичних знань.

Рецензенти навчального посібника «Економіка праці і соціально-трудові відносини»:

І.П. Булєєв – доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, - визначає високоякісну та високопрофесійну підготовку навчального посібника «Економіка праці і соціально-трудові відносини», оригінальний спосіб подання матеріалу, його узгодженість і легкість сприйняття.

І.Д. Падерін – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії, – вважає, що навчальний посібник розроблений відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Рецензент наголошує, що в навчальному посібнику вдало розставлені акценти щодо питань розвитку й реформування відносин у сфері праці, зокрема інтелектуальної, яка є основою розвитку сучасного суспільства. Запропоновано нові методи оцінки інтелектуальної праці. Значну увагу приділено питанням формування людського капіталу, оцінці трудового потенціалу на різних ієрархічних рівнях. Посібник містить як глибоку теоретичну основу, так і чітко виражену практичну спрямованість, що має вирішальне значення для формування висококваліфікованих фахівців у галузі знань «Економіка та підприємництво».

Л.М. Фільштейн – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, – зазначає, що переважна більшість наукових та навчально-методичних видань у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин висвітлює історико-теоретичні аспекти проблем, обґрунтовує традиційні підходи до їх вирішення, що не відображає потреби сьогодення з урахуванням впливу факторів мінливого ринкового середовища. Зокрема, наявні навчальні посібники цього напряму здебільшого є предметно спеціалізованими і досить віддаленими від реальних тенденцій економічних процесів та явищ. Рецензований навчальний посібник є результатом плідної багатолітньої наукової та педагогічної діяльності авторів. Він є фундаментальним виданням, в якому викладено теоретичні основи та охарактеризовано практичні методи дослідження соціально-економічних і виробничих відносин як на рівні підприємств, так і на рівні держави в цілому. При викладенні навчального матеріалу автори наводять приклади, факти, ситуації, що поєднують класичну науку і практику з результатами новітніх економічних досліджень. Цінність посібника полягає в тому, що він не тільки узагальнює світовий та вітчизняний досвід у сфері економіки праці, а й розширює уявлення майбутніх спеціалістів і зацікавлених осіб щодо окремих її складових, що є підґрунтям для формування їх наукового і практичного світогляду. Особливістю даного посібника є його міждисциплінарний характер, що реалізує головне завдання підготовки сучасних менеджерів. Навчальний посібник забезпечує реальну можливість формування у студентів аналітичного мислення, розвитку здібностей до самостійного прийняття оптимальних рішень та їхньої реалізації.

Усі рецензенти відмічають логічну послідовність викладення матеріалу і вважають, що навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» може бути рекомендований до подання на гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Отже, матеріал навчального посібника «Економіка праці і соціально-трудові відносини» викладено доступно, у логічній послідовності українською мовою. Він повністю відповідає встановленим до підручників та навчальних посібників вимогам, стиль викладу – науковий (науково-навчальний підстиль), ознаками якого є понятійність, предметність, об'єктивність, логічна послідовність викладу, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність. У ньому широко використовуються фахові терміни, що стосуються економіки праці та соціально-трудових відносин.

Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» призначено для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

Начальник редакційно-

видавничого відділу Л.І. Малигіна

Керівник навчального відділу Л.В.  Лебідь

14.02.2013 р.

Додаток 1.14