Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразки оформлення бібліографічного списку

Характеристика джерела

Зразки оформлення

Книга

один, два або три автори

Комарова К. В. Організаційна культура : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / К. В. Комарова. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2011. – 166 с.

Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката).

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил.

Чотири і більше авторів

Податкова система України : навч. посібник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін./ - К.: Либідь, 1994. – 156 с.

Колективний автор

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія / за ред. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Харків : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Стаття в журналі

Васильченко З. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності / Васильченко З. М., Васильченко І. П. // Фінанси України. – 2009. - №12(169). – С. 35-46.

Закони

Про правові засади цивільного захисту : Закон України від 24.06.2004. № 1859-IV // ВВРУ. – 2004. – № 39.

Електронні ресурси

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік / Рахункова палата України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/602600?cat_id=34761

Додаток 1.7

Зразок оформлення останньої сторінки видання з вихідними даними (контртитул)

Навчальне видання

Олійник Віктор Якович

Шевченко Наталя Іванівна

Даценко Вікторія Володимирівна

Дем’яненко Інна Вікторівна

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Навчальний посібник

Ф 59

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навчальний посібник / В.Я. Олійник, Н.І. Шевченко, В.В. Даценко, І.В. Дем’яненко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – 285 с.

ISBN

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу і форм власності в умовах ринкової економіки, зміст основних напрямів фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення їх ліквідності та фінансової рівноваги, методів формування власного й позичкового капіталу, особливостей фінансової діяльності суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин з державою.

Посібник призначається для студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, фахівців-практиків.

УДК 336.64

ББК 65.291.9я73

Редактори: О.С. Косенко, А.А. Майна, А.О. Островська

Коректори: О.С. Косенко, А.О. Островська

Технічний редактор: Т.Г. Пунтус

Дизайн обкладинки: Т.Г. Пунтус

Підписано до друку 10.01.2012 Формат 80 х 108 1/32 Папір крейдяний

Умов. друк. арк. 20,4 Обл.- від. арк. 14,9 Тираж 300 Замовлення 03/30___

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Додаток 1.8

Додаток 2

до наказу МОНУ

588 від 27.06.2008