Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення розділу «Вступ (передмова)» підручника (навчального посібника) передмова

Сучасний розвиток національної економіки України характеризується такими визначальними процесами.

По-перше, завершився процес формування недержавного сектору суб’єктів підприємництва, представленого різноманітними організаційно-правовими формами, серед яких провідними є акціонерні (корпоративні) утворення в сферах товарного виробництва, посередництва та надання послуг. Вони доповнюються такими організаційними формами як приватні, орендні, державні, комунальні товариства, кооперативи, об’єднання, асоціації, спілки, громадські організації, установи, біржі, банки тощо. Їхня фінансово-господарська діяльність все більше набирає рис послідовно-ринкових форм юридичних осіб, що своїми фінансово-економічними відносинами створюють цілісну систему ринкового економічного конкурентного середовища. Розвиток і вдосконалення цієї системи відбувається під дією державного регулювання та саморегулювання суб’єктів підприємництва на основі прояву об’єктивних економічних законів ринку.

По-друге, сучасний стан економіки країни перебуває на етапі переходу від індустріального до постіндустріального типу розвитку. Ця перехідність визначається започаткуванням, освоєнням і поширенням технологій вищих технологічних параметрів суб’єктів підприємництва та оцінки їх досконалості за критеріями прогресу на шляху цивілізаційного поступу.

По-третє, все більшого значення набувають процеси глобалізації, втягування всієї національної економіки України та окремих її суб’єктів підприємництва на свою орбіту інтеграційних та зовнішньоекономічних зв’язків і відносин, але й їх паритетності, еквівалентності та забезпечення реалізації інтересів бізнесу і держави на взаємовигідній основі. Зазначені процеси та їх окремі чинники об’єктивно впливають на якісні зміни філософії підприємництва адекватно до сучасної парадигми стратегії суспільно-економічного розвитку, що ґрунтується на фінансових засадах руху матеріальних, людських, інтелектуальних ресурсів як різновидів сукупного капіталу. Як об’єктивна категорія, фінанси охоплюють усі стадії відтворення сукупного (індивідуального і суспільного) продукту, тобто як окремого суб’єкта із посиленням дії факторів розвитку середовища підприємництва відбувається подальша еволюція змісту фінансів, що потребує набуття підприємцями та фінансовими менеджерами нових знань у цій сфері. Важливим стає також та обставина, що відбувається зміна пріоритетів розвитку і кінцевого продукту підприємництва: перенесення акцентів з матеріальних благ на інтелектуальні, коли затверджується провідна роль людини, її знань та творчих здібностей у продуктивній діяльності суспільства та його інституцій. Висококваліфікований, продуктивний підприємець уже сам по собі є уособленням інтелектуального капіталу як соціальної цінності – суспільного блага.

За ринкових умов фінансові результати та фінансовий стан підприємства стають одночасно і індикаторами оцінки досконалості менеджменту суб’єктів підприємництва. В ринковому середовищі все більшого значення набувають не лише показники виробничого потенціалу підприємства (сукупний капітал, його структура), а й підприємницька майстерність його результативного, ефективного використання. Тобто уміння суб’єкта господарювання побудувати раціональну і оптимальну структуру капіталу, вибрати відповідну фінансову стратегію і тактику, застосувати дієвий менеджмент і маркетинг тощо. Це характеризує підприємництво не лише як сферу виробництва у загальновизнаній сукупності організаційно-економічних складових, а й у все більшій мірі як специфічний об’єкт, що має свою визнану марку, бренд, імідж як більш цінні функціональні чинники, що впливають на вартість підприємства як об’єкта підприємництва.

Саме на це звертають увагу зовнішні користувачі фінансової звітності підприємства – партнери та учасники фондового ринку. Зазначене зумовило необхідність удосконалення навчальної програми дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» відповідно до вимог ринкового середовища їх функціонування.

Навчальний посібник «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» підготовлений для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям кваліфікаційної підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Навчальний посібник включає теоретичні проблеми та практичні основи фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу і форм власності в умовах ринкової економіки, зміст основних напрямів фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування власного та позичкового капіталу, особливостей фінансової діяльності суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин з державою. Посібник націлений на вироблення практичних навичок у студентів використання можливих форм фінансування підприємств, методів та прийомів фінансового контролінгу.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення у сфері фінансової діяльності, набуття навичок аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Побудова і логіка викладу матеріалу дають можливість розкрити взаємозалежність змін, що відбуваються у фінансовій сфері, їх цільове спрямування, можливі альтернативні варіанти перебігу процесів. Одночасно це дає змогу критично осмислювати глибинну соціально-економічну сутність різних фінансових інститутів, що набувають все більшої ваги в житті суспільства.

Посібник буде корисний як для студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, фахівців-практиків, так і для непрофесіоналів, хто бажає зрозуміти природу, суть і форми дії фінансів та підприємництва.

Додаток 1.6