Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
516.61 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний фінансово-економічний институт

Активні методи навчання

Дніпропетровськ – 2000

Активні методи навчання – Дніпропетровськ, ДДФЄІ, 2000. – с.

У методичному посібнику розкриваються особливості використання активних методів у системі інтенсивної технології навчання вищого закладу, що базується на принципах моделювання професійних умінь майбутнього фахівця і враховує потреби гуманізації економічної освіти. Запропоновано конкретні методики організації навчальних занять з використанням активних методів навчання.

Посібник має на меті також надати викладачам базові знання з нових інформаційних технологій навчання – складової частини інформаційної культури викладача.

У посібнику систематизовано викладено основні поняття і проблеми нових інформаційних технологій навчання, розкрито засоби, які дають можливість досить точно їх описати.

Колектив авторів:

Терещенко Т.Є. – проректор з навчальної роботи, доц.

Половникова С.Ю. – начальник науково-методичного відділу

П’ятаха Г.Г. – начальник навчального відділу

Романов О.В. – керівник центру інформаційних технологій

Власова Ю.Ю. – методист науково-методичного відділу

Під загальною редакцією

Рецензенти:

Кучина Н.М. к.п.н., доц. каф іноземних мов

Батура О.В. Академік Академії наук Вищої школи України, д.е.н., професор

Відповідальний за випуск: Т.Є.Терещенко – доцент, проректор з навчальної роботи.

Затверджено на засіданні

науково – методичної ради

інституту

Протокол № від

Вступ

З докорінними змінами економічної ситуації в Україні, переходом на рейки ринкової економіки гостро постала потреба у формуванні сучасної економічної культури нації взагалі і переорієнтації й поглиблені економічної освіти зокрема.

Головне завдання економічної освіти – формувати активних економічних суб’єктів, здатних активно впливати на економічні процеси на мікрорівні, а також адекватно оцінювати дії держави на макрорівні. Таким чином, постає проблема підвищення ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах економічного профілю з метою підготовки нової генерації економістів. Визначальною складовою реформування економічної освіти є оновлення її змісту, удосконалення форм і методів навчання, що вимагає впровадження до навчального процесу нових педагогічних технологій.

Досвід показує, що однією з причин низької результативності навчання у вищих закладах освіти є наявність стереотипів у виборі форм, методів та прийомів навчання, які склались через недостатню обгрунтованість нових підходів до цих компонентів та невирішеність суперечностей щодо їх застосування [4].

Традиційно у системі вищої освіти нерідко зі студентів роблять “споживачів знань”, які мають дрібними порціями засвоювати методично оброблені знання. Такий підхід, що часто виправдовується браком часу, веде до того, що викладач проводить заняття, задає запитання, а студенти приречені на роль пасивних слухачів.

На сьогоднішній день особливу роль у навчанні відіграють активні форми та активні методи навчання. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами, доповнюють й урізноманітнюють їх.

Використання інтерактивних технологій навчання (ІАТН) у процесі вивчення економічних дисциплін дозволяє здійснити перехід до відмінних від традиційних форм організації діяльності. ІАТН застосовується не тільки для поглибшого розуміння і засвоєння, а й використання отриманої інформації, що дозволяє сформувати систему знань з даної дисципліни та включити її в більш масштабну систему міжпредметних зв’язків.

ІАТН у навчальному процесі дозволять розглянути безліч проблем практичної діяльності, які не мають однозначного рішення, що також сприяє формуванню власної позиції у студента, розвитку критичного мислення, вміння працювати самостійно.

Досвід показує, що активні методи навчання, зокрема ігрові заняття, суттєво впливають на формування якостей дуже потрібних сучасним спеціалістам з вищою освітою. Успішно приймати участь у таких заняттях, особливо у ділових іграх, може лише студент, який добре оволодіє спеціальними дисциплінами, а у процесі ігор, він значно поповнює свої практичні навички, у нього розвивається самостійне мислення, проявляються та формуються організаторські здібності.

Стрімкий розвиток інформаційних систем за останні роки є стимулом до впровадження нових інформаційних технологій в освіті. Тому використання комп’ютерів під час навчання є дуже актуальним питанням.

На сучасному етапі можна визначити три основні напрямки такого використання:

  1. навчання технологіям, що вимагають використання комп’ютера для створення певних видів продуктів (користуючись графічними, текстовими, музичними редакторами і т. д.);

  2. вивчення інформатики як науки;

  3. використання комп’ютера як технічного засобу у вивченні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Оволодіння новими інформаційними технологіями навчання необхідне не лише тим викладачам, які безпосередньо застосовують комп’ютер, є складовою інформаційної культури викладача.

На даному етапі Internet став необхідним інструментом для сучасного рівня навчання. Повний і вільний доступ до інформації, послуг і технологій мережі Internet сприяє розширенню міжнародних зв’язків освітян та безпосередньому їх спілкуванню з колегами в різних куточках планети. Мережа Internet надає широкі можливості для впровадження в сферу освіти такої сучасної телекомунікаційної технології як дистанційне навчання. Будь-який заклад освіти, що має вихід у мережу Internet, може використовувати навчальні програмні засоби інших розробників, а також створювати власні комп’ютерні програми учбового призначення, відеороліки і мультиплікації для супроводження лекційних курсів.

Вважаємо, що адекватне співвідношення інноваційної моделі навчання та форм комп’ютерних технологій навчання буде сприяти підвищенню ефективності навчального процесу в закладах освіти.