Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
143.36 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Методичні рекомендації щодо використання в навчальному процесі засобів навчання

Дніпропетровськ - 2006

Методичні рекомендації щодо використання в навчальному процесі засобів навчання. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006. – 17 с.

Розглянуті питання теорії та практики використання засобів навчання в навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Надаються рекомендації щодо створення вербальних засобів навчання, навчально-наочних посібників. Особлива увага в посібнику приділяється вибору технічних засобів навчання, раціональному та ефективному їх використанню.

Автори-укладачі:

Терещенко Т.Є.

– к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи

Романов О.В.

– начальник відділу інформаційних технологій

Козинець І.І.

– керівник навчально-методичного відділу

Рецензенти:

Кучина Н.М.

– к. пед.н., зав. кафедрою іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Распопов І.В.

– к. пед.н., декан педагогічного факультету Дніпропетровського національного університету

Відповідальний за випуск:

Терещенко Т.Є.

– проректор з науково-педагогічної роботи

ЗМІСТ

Зміст…………………………………………………………………………

3

Вступ………………………………………………………………………....

4

1.

Класифікація засобів навчання.................................................................

6

2.

Рекомендації щодо використання конспектів-схем та опорних конспектів лекцій..........................................................................................

9

3.

Рекомендації щодо технічних засобів навчання.....................................

11

4.

Методичні рекомендації щодо використання проекторів на різних етапах навчального заняття ......................................................................

15

Бібліографічний список...............................................................................

17

Вступ

Зростання обсягів різноманітної інформації, в тому числі наукової, динаміка розвитку сучасного суспільства, інтелектуалізація праці людини, швидкий розвиток техніки та технологій потребують забезпечення якісно нового рівня навчального процесу. Одним з напрямів, який допоможе здійснити означене завдання, є широке й ефективне використання засобів навчання. Проблема забезпеченості засобами навчання при викладанні навчального матеріалу – одна з основних у методиці викладання.

Засоби навчання як складова частина матеріально-технічного оснащення навчального процесу являють собою сукупність предметів, котрі допомагають подати та донести навчальну інформацію, виконують тренувальні функції, призначені для формування у студентів знань, вмінь та навичок, управління їх пізнавальною та практичною діяльністю, всебічного розвитку і виховання. Поряд зі змістом, методами та організаційними формами навчання вони є важливим компонентом цілісної системи навчання.

Вибір видів засобів навчання на кожне навчальне заняття – процес індивідуально-творчий. З кожної навчальної дисципліни важко централізовано розробити і підібрати засоби навчання, враховуючи специфіку та зміст кожної теми. Індивідуальний стиль роботи викладача, а також рівень розвитку студентів вимагають вносити корективи у використання цих засобів.

Основною причиною неефективного використання технічних засобів навчання є нечітке і неповне знання особливостей технічних засобів, їх можливостей, умов раціонального використання.

Щоб засіб навчання досяг необхідного ефекту при його використанні, він повинен відповідати низці вимог.

По-перше, відповідати задачам підготовки фахівця. Інформація, що надається за допомогою засобів навчання, повинна відповідати сучасним науковим знанням і змісту навчальної програми дисципліни.

По-друге, інформація, що надається за допомогою засобів навчання, повинна бути доступною. Доступність проявляється не у прагненні спростити викладання, а у пошуку спеціальних прийомів розкриття навчальної інформації, враховуючи різноманітний досвід, коло інтересів і рівень знань студентів.

По-третє, кількість використаних засобів на одному навчальному занятті повинна бути достатньо обмеженою. Це пояснюється тим, що надмірне їх використання призводить до перевтомлення студентів.

Таким чином, кожний засіб навчання повинен бути оцінений з інформативного та функціонально-дидактичного боку, з точки зору відповідності закладеної в ньому інформації тому матеріалу, вивчення якого передбачено програмою, і з точки зору відповідності цієї інформації тим приватним методичним задачам, які вирішуються при розкритті визначеного змісту.

Необхідно відзначити, що використання засобів навчання дає більш докладнішу інформацію про об’єкти, процеси, що вивчаються, й тим самим сприяє підвищенню якості навчання. Засоби навчання є невід’ємною складовою навчального процесу, їх широке впровадження дає можливість організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на більш високому рівні та підвищити інтенсивність роботи викладачів і студентів.

Види засобів навчання достатньо різноманітні, розвиток науки і техніки сприяє їхньому вдосконаленню.