Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Методичні рекомендації

Щодо підготовки підручників, навчальних посібників,

Навчально-методичних посібників

Дніпропетровськ-2013

ББК 72.6(4Укр)24+74.580.268

М66

Методичні рекомендації щодо підготовки підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. - 62 с.

На основі законодавчих актів України про видавничу діяльність, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, державних стандартів України узагальнено вимоги щодо структури, змісту та обсягів навчальних видань: підручників, навчальних та навчально-методичних посібників.

Методичні рекомендації можуть бути використані професорсько-викладацьким складом академії у процесі розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін.

.

Автори-укладачі:

Терещенко Т.Є.

к.е.н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Редіна Н.І.

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Лебідь Л.В. –

керівник навчального відділу

Малигіна Л.І. –

начальник редакційно-видавничого відділу

Відповідальний

за випуск:

Бикова А.Л.

к.е.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

Розглянуто і схвалено

Вченою радою академії

Протокол № ___ від_________

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………..……4

Підручники і навчальні посібники……………………………………………..5

Навчально-методичні посібники……………………………………………….7

Вимоги до авторського текстового оригіналу………………………………..11

Додатки до розділу 1 «Підручники і навчальні посібники………………….17

Додатки до розділу 2 «Навчально-методичні посібники»……………………..48

ВСТУП

Одним із найважливіших стратегічних завдань на етапі модернізації системи вищої освіти в Україні згідно з вимогами Болонського процесу є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Вирішення цього питання пов’язано із запровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), тобто такої моделі навчання, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Виконання принципів упровадження КМСОНП потребує підготовки інноваційної форми науково-методичного забезпечення навчальної діяльності – інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), у тому числі навчальної літератури.

У даних методичних рекомендаціях надається порядок підготовки до видання підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників як видів навчальної літератури, що найбільш широко використовується у навчальному процесі.

Вимоги до підготовки навчальної літератури, що може бути використана в навчальному процесі, регламентуються Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та Тимчасовим порядком надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 р. № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи», зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2009 р. №11.