Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

4. Термін дії Грифа

4.1 Термін дії наданого Грифа Міністерства освіти і науки України – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, то Міністерство освіти і науки України обов'язково має підтвердити раніше наданий Гриф.

4.2 Дія наданого Грифа не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 відсотків перевидання навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії Грифа. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову пройти експертизу комісії Науково-методичної ради і підтвердити раніше наданий Гриф.

4.3 Після завершення терміну дії Грифа навчальному виданню необхідно пройти нове затвердження з метою встановлення відповідності вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм.

Додаток 1.9

Зразок оформлення листа-клопотання до Міністерства освіти і науки України

..............................№ .................. ┌ ┐

На № ........................................... Міністерство освіти і науки України

Про надання дозволу

Адміністрація академії порушує клопотання про надання дозволу на проведення експертизи навчального посібника для видання його з Грифом Міністерства освіти і науки України:

Багрова І.В., Редіна Н.І., Гетьман О.О., Яровенко Т.С. «Економіка праці і соціально-трудові відносини» : навчальний посібник, 2013. – 562 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з навчальною програмою однойменної навчальної дисципліни, яка є нормативною в професійній підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємство» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Актуальність навчального посібника полягає в тому, що він висвітлює теоретичні питання і практичні аспекти розвитку вітчизняного ринку праці і соціально-трудових відносин, також розглядає прикладні аспекти у сфері економіки праці.

Навчальний пособник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також фахівців у сфері економіки праці та управління персоналом.

Джерела фінансування видання посібника – власні кошти академії.

Додаток: 1. Рукопис навчального посібника на 562 арк. в 1 прим.

2. Обґрунтування доцільності видання навчального посібника «Економіка праці і соціально-трудові відносини» на 2 арк. в 1 прим.

3. Редакційний висновок на 3 арк. в 1 прим.

4. Рецензії на рукопис трьох фахівців на 5 арк. в 1 прим.

5. Витяг з рішення Вченої ради академії на 2 арк. в 1 прим.

6. Навчальна програма дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» на 17 арк. в 1 прим.

7. Копія навчального плану на 6 арк. в 1 прим.

8. Відомості про авторів на 4 арк. в 1 прим.

В.о. ректора академії

Н.І. Редіна

Додаток 1.10

Рекомендації щодо підготовки рецензії на підручник (навчальний посібник)

Завдання рецензента – проаналізувати та дати оцінку рецензованій роботі, оцінити її зміст, структуру, надати пропозиції щодо її вдосконалення.

Рецензія повинна базуватися на об’єктивному аналізі змісту матеріалів рукопису, кваліфікованих висновках. Рекомендації та пропозиції повинні бути науково-обґрунтованими.

На початку рецензії, коротко викладаючи зміст роботи, рецензент повинен показати:

- місце роботи, що рецензується, серед раніше опублікованих;

- її актуальність, значення;

- доцільність видання та його призначення.

Крім того, необхідно звернути увагу на:

- відповідність змісту рецензованої роботи програмі навчальної дисципліни;

- особливості викладу програмового матеріалу, його структурно-логічну послідовність;

- міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами.

Рецензент повинен відзначити наукову та практичну значимість видання, використану термінологію, стиль викладу. Якщо в матеріалах рукопису наявні довідково-інформаційні дані (таблиці, схеми, ілюстрації), апарат для орієнтації в матеріалах видання (предметний, іменний покажчики), на це також необхідно акцентувати увагу. Рецензент повинен відзначити відповідність змісту роботи, що видається, діючим нормативним актам, проаналізувати нові використані автором роботи, літературні джерела.

Рецензент у своїх рекомендаціях подає об’єктивні обґрунтовані зауваження, які спрямовані на підвищення наукового і методичного рівня авторського оригіналу. Зауваження повинні сприяти підвищенню якості майбутнього навчального видання, його удосконаленню.

У висновках рецензент повинен дати оцінку та рекомендації щодо майбутнього видання рукопису чи видання після доопрацювання відповідно до зауважень.

Систематичність, логічна послідовність викладу матеріалу, доступність, поєднання теорії з практикою, професійна спрямованість – основні вимоги навчальної літератури, які необхідно врахувати укладаючи рецензію.

Реквізити рецензії:

Назва виду документа.

Заголовок (містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора).

Текст, що складається з двох частин:

короткий виклад змісту роботи;

висновки, критичні зауваження, оцінка автора рецензії з аналітичним обґрунтування кожного спірного чи сумнівного моменту.

Посада, підпис та розшифрування підпису особи, яка рецензувала роботу.

Дата укладання рецензії.

Посада, підпис та розшифрування підпису офіційної особи, яка завіряла підпис рецензента (для зовнішньої рецензії).

Дата завіряння достовірності підпису рецензента (для зовнішньої рецензії).

Печатка або штамп (для зовнішньої рецензії).

Додаток 1.11