Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення відомостей про автора Відомості про автора

для пред’явлення в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

на проведення експертизи для видання навчально-методичного посібника

«Управління податковими ризиками»

(автори Т.О. Дулік, Ж.В. Піскова)

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Дулік Тетяна Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Місце роботи: Дніпропетровська державна фінансова академія

Посада: завідувач кафедри, доцент кафедри податків

Службова адреса: вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

Службовий телефон: 8(056)721-98-80 внутр. 130

Мобільний телефон:

______________________ Т.О. Дулік

Додаток 1.16

Зразок оформлення обґрунтування доцільності видання підручника (навчального посібника)

Обґрунтування доцільності видання

навчального посібника

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»

(автори – Багрова І.В., Редіна Н.І., Гетьман О.О., Яровенко Т.С.)

На сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно важливими є питання ефективної розбудови механізмів організації праці та соціально-трудових відносин, адже «людська складова» є основою і запорукою успішної економіки. Тому вивчення теоретичних і практичних аспектів праці, її інтелектуальної складової, тенденцій руху на ринку праці, механізмів його регулювання на макрорівні, а також вивчення питань ефективності праці, необхідності її нормування й ефективної організації, постійного моніторингу й аудиту на мікрорівні актуалізують необхідність підготовки нашого навчального посібника.

Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є нормативною дисципліною, яку вивчають студенти усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Останнім часом вийшло чимало навчальної та наукової літератури, що стосується питань економіки праці і соціально-трудових відносин на всіх ієрархічних рівнях у теоретичних дослідженнях та практичній діяльності. Серед них можна відмітити такі:

  • Адамчук В.В. Экономика труда : учебник для вузов / В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин,Р.А. Яковлев. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 431 с.

  • Акулов М.Г.Економіка праці та соціально-трудові відносини :навчальний посібник / М.Г. Акулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с.

  • Буряк П.Ю.Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч.посібник / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор'єва. – К. : ЦУЛ, 2004. – 440 с.

  • Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – Вид. 4-те. – К. : ЦУЛ, 2009. – 390 с.

  • Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Є.П. Качан, О.П. Дяків, В.М. Островерхов та ін.; за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407 с.

  • Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

  • Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Н.І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с.

  • Экономика труда: (социально-трудовые отношения) : учебник / под ред. Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. – М.: Изд-во «Екзамен», 2006. – 736 с.

Однак дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» перебуває під впливом постійних змін законодавства в сфері праці, які не розкриті повною мірою у вищезазначених виданнях. Навчальний посібник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є оригінальною авторською розробкою, у якій, зокрема, використані наукові дослідження авторів.

Структура посібника обумовлена метою та завданнями дисципліни, які передбачають формування у студентів практичних навичок в організації й оцінці праці, в обґрунтуванні змін у сфері соціально-трудових відносин на макро- та мікрорівні при вирішенні фахових завдань, прийнятті та обґрунтуванні управлінських рішень.

Таким чином, кафедрою управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії було прийнято рішення про доцільність підготовки навчального посібника «Економіка праці і соціально-трудові відносини», оскільки означена однойменна дисципліна є основою закладення теоретичних і практичних знань студентів усіх економічних спеціальностей у сфері уявлень про працю; адже від якості систематизованого і поданого відповідним чином матеріалу залежить формування «базових компетенцій» майбутніх фахівців.

Автори: І.В. Багрова

Н.І. Редіна

О.О. Гетьман

Т.С. Яровенко

Додаток 1.17