Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

1. Підручники і навчальні посібники

1.1. Підручники і навчальні посібники є основними книгами для навчальної діяльності студентів.

1.2. Під час підготовки підручників і навчальних посібників необхідно керуватися Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 р. № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи» (додаток 1.1).

У даних методичних рекомендаціях наведені загальні вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників, а також їх структура.

1.3. Структура підручників та навчальних посібників:

● Титульна частина (титульна сторінка, зворот титульної сторінки).

● Зміст (перелік розділів).

● Вступ (передмова).

● Основний текст.

● Питання, тести, задачі, завдання, вправи.

● Ілюстративний матеріал

● Бібліографічний список.

● Покажчики.

● Додатки.

● Контртитул (остання сторінка).

Зразки оформлення титульної частини (титульна сторінка, зворот титульної сторінки), змісту, вступу (передмови), бібліографічного списку, контртитулу (останньої сторінки) надаються у додатках 1.2 – 1.7.

1.4. Підручники і навчальні посібники повинні пройти процедуру науково-методичної експертизи, тобто офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі. Офіційне визнання відповідності підручників та навчальних посібників вимогам стандартів вищої освіти, програмам навчальних дисциплін, іншим нормативним документам реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного грифа. Порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України регламентується Тимчасовим порядком надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України (додаток 1.8).

Використання у навчальному процесі підручників і навчальних посібників без грифа Міністерства освіти і науки України не дозволяється.

1.5. Для одержання грифа автор готує проект листа-клопотання до Міністерства освіти і науки України (додаток 1.9). У листі-клопотанні зазначається повна назва навчальної книги, автор (автори), вид та адресація навчального видання (кому адресована книга, тип навчального закладу відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни, для якої призначене видання, джерела фінансування видання.

До листа додають:

- попередньо відредагований рукопис, підготовлений державною мовою (один примірник);

- рецензії на рукопис двох-трьох фахівців (рекомендації щодо підготовки рецензії наведені у додатку 1.10, зразок оформлення рецензії – у додатку 1.11);

- відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів (додаток 1.12);

- висновок фахового редактора, у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідність навчальній програмі, зазначається актуальність та оригінальність навчальної книги (додаток 1.13);

- витяг з протоколу рішення Вченої ради навчального закладу з рекомендацією рукопису підручника (навчального посібника) до друку (додаток 1.14), програма дисципліни, копія навчального плану;

- відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон) (додаток 1.15);

- обґрунтування доцільності видання навчальної книги (додаток 1.16).

Процес підготовки підручника (навчального посібника) надається у додатку 1.17.

1.6. Під час роботи над рукописом навчально-наукової і навчально-методичної літератури на отримання грифа МОН України автори повинні дотримуватися таких вимог:

- відповідність підручників та навчальних посібників навчальним планам і програмам дисциплін, що затверджені Вченою радою академії;

- дотримання вимог щодо структури рукопису;

- високий науково-теоретичний рівень, відсутність плагіату та компіляції вже опублікованої інформації;

- відповідність обсягу підручника (навчального посібника) кількості годин, яка відводиться на вивчення дисципліни за навчальним планом.