Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
516.61 Кб
Скачать

3.3. Основні лінії класифікації навчальних систем

Аналіз систем комп'ютерного навчання в контексті технології навчання висуває певні вимоги до їх класифікації. Найголовніша з них полягає в тому, що вона має бути багатоаспектною, оскільки технологія навчання включає різноманітні його засоби і способи їх реалізації. Класифікація має враховувати теоретичні засади побудови технології навчання, способу їх втілення у навчальні впливи (задачі, підказки, запитання, вказівки тощо), через організацію способу управління і т.ін.

З огляду на це при аналізі навчальної системи необхідно насамперед ураховувати такі її характеристики:

1) система навчальних впливів (задач, підказок, вказівок тощо);

2) спосіб включення студентів в учбову діяльність (йдеться передусім про організацію діалогової взаємодії студента з комп'ютером);

3) поле самостійності, тобто той ступінь відхилення від нормативного способу розв'язання задачі, при якому студентові не надається допомога;

4) організаційні форми способу управління.

Ознайомимося з типологією організаційних форм способу управління, оскільки саме вони значною мірою визначають суттєві характеристики технології навчання, яку реалізує навчальна система.

Спосіб управління учбовою діяльністю є складним багаторівневим утворенням. Для аналізу типології навчальних систем першорядне значення має насамперед організаційний бік управління. Він охоплює багато аспектів і буде описаний у вигляді опозицій.

Управління розімкнуте - замкнуте

Віднесення управління до того чи іншого виду однозначно визначається наявністю зворотного зв'язку від студента до педагога або пристрою, що навчає. Управління, яке здійснюється з урахуванням інформації, одержаної по каналу зворотного зв'язку, є замкнутим. При відсутності такого зв'язку управління є розімкнутим.

Управління за результатом — за процесом

Під управлінням за результатом розуміють таке управління, при якому оцінка результату або допоміжні навчальні впливи надаються тільки після розв'язання учнем учбової задачі або в разі його неспроможності її розв'язати. Хід розв'язання задачі фактично не контролюється.

Під управлінням за процесом мають на увазі таке управління, за якого контролюється процес розв'язання і допоміжний навчальний вплив може пропонуватися в процесі розв'язування задачі.

Управління пряме - непряме

Указаний розподіл видів управління визначається тим, які саме допоміжні навчальні впливи видаються студентам, що відчувають труднощі при розв'язуванні учбових задач.

Пряме управління орієнтоване переважно на ліквідацію цих труднощів і правильне розв'язання відповідної учбової задачі. Тут звичайно використовуються такі допоміжні навчальні впливи: алгоритмічні вказівки і евристичні рекомендації, демонстрація (відтворення) певного фрагмента учбової задачі тощо.

Непряме управління орієнтоване переважно на усунення причин, які викликали ті або інші труднощі у студентів. При цьому звичайно використовуються такі допоміжні навчальні впливи: допоміжна учбова задача, евристичні рекомендації.

Управління діалогове - недіалогове

Під діалоговим розуміють управління, яке реалізує взаємодію студента з комп'ютером природною мовою (в тому числі обмеженою) без використання такого засобу, як мова програмування, при цьому комп'ютер може ідентифікувати повідомлення студента і розуміти його. При відсутності однієї з вказаних ознак, наприклад, якщо комп'ютер будує свою відповідь на основі формального перетворення тексту повідомлення студента, мова може йти про управління за типом псевдодіалогу.

До недіалогового відносять управління, яке не забезпечує зовнішній діалог, навіть у спрощеному вигляді, тобто таке, яке не припускає запитань з боку студента.

У таких системах навчання з зовнішнього боку може виступати нібито як діалогічне: основний навчальний вплив - відповідь студента - допоміжний вплив - відповідь студента - основний навчальний вплив. Навіть якщо обмін інформацією здійснюється часто (тобто для відповіді студента потрібно небагато часу), така взаємодія не може бути названа діалогом між студентом і комп'ютером, відповідно тип управління не може бути названий діалоговим.

Управління жорстко — нежорстко детерміноване

У широкому розумінні жорсткість детермінації визначається такими параметрами:

1) розподіл управління між студентом та педагогом (йдеться про передачу деяких функцій управління студентові, в тому числі і визначення послідовності пред'явлення навчальних впливів);

2) широта долі самостійності студента, яка визначається тим, при яких відхиленнях від нормативного способу розвідування задачі студентові видається допоміжний навчальний вплив, тобто надається допомога.

У вузькому розумінні термін жорсткість детермінації управління учбовою діяльністю — це величина, яка має негативну кореляцію з широтою поля самостійності студента.

Управління адаптивне — неадаптивне

Під адаптивним мається на увазі таке управління, за якого допоміжний навчальний вплив будується з урахуванням відповіді чтудента. При цьому можуть бути враховані:

1) характер помилки студента (мається на увазі, що кожний із варіантів відповіді однозначно пов'язаний з певними труднощами студента);

2) кількість правильних відповідей на певному інтервалі навчання (мається на увазі, що співвідношення правильних та неправильних відповідей дозволяє намітити оптимальний для студента рівень трудності учбових задач);

3) різні показники учбової діяльності (наприклад, кількість правильних і помилкових відповідей, час навчання, потрібну міру допомоги тощо).

Під неадаптивним мають на увазі таке управління, при якому інформація від студента оцінюється як правильна-неправильна, а допоміжний навчальний вплив на будь-яку некоректну відповідь учня залишається незмінним.

Управління індивідуалізоване — неіндивідуалізоване

Під індивідуалізованим розуміється адаптивне управління, яке передбачає побудову моделі студента. Якщо при виборі навчального впливу враховуються лише ситуаційні фактори, адаптивне управління є неіндивідуалізованим.

Розподілене — нерозподілене управління

Розподіленим будемо вважати таке не жорстко детерміноване управління учбовою діяльністю, за якого студентові надається можливість задавати певні вимоги до навчальних впливів (наприклад, трудність учбових задач, докладність викладу, бажану допомогу тощо).

Нерозподіленим називають таке управління, за якого студентам така можливість не надається.

Управління з передаванням функцій управління студентові — без передавання цих функцій

Під управлінням з передаванням функцій управління студентові мається на увазі таке розподілене управління, за якого студентові, надається можливість самостійно ставити основний навчальний вплив (учбову задачу), комп'ютер при цьому виконує функції управління так само, як він це робить у тих випадках, коли навчальний вплив дається ним самим.

Ті навчальні системи, які не забезпечують зазначеної вимоги, навіть у тих випадках, коли студентові надається можливість вибору трудності навчальних впливів і характеру допомоги, реалізують управління без передавання студентові навчальних функцій.

Управління рефлексивне — нерефлексивне

Індивідуалізоване управління, яке будується на основі моделі студента з урахуванням того, що студент рефлектує діяльність вчителя (пристрою, який моделює його діяльність), є рефлексивним. Якщо при цьому не враховується, що студент рефлектує діяльність того, хто навчає, індивідуалізоване навчання є не-рефлексивним [9].