Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
537.09 Кб
Скачать

4.2. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи № 2

Завдання до індивідуальної роботи № 2 розроблені відповідно до програмного матеріалу, що вивчається студентами у п’ятому семестрі і полягають в огляді і аналізі положень законодавчо-нормативних документів та наукових публікацій з проблемних питань методів і методології бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. Робота має виконуватись в письмовому або друкованому вигляді за варіантом, що відповідає номеру прізвища студента у списку групи та надаватись у встановлений викладачем строк. Обсяг роботи не повинен бути менше п’яти сторінок друкованого тексту.

Для виконання індивідуального завдання студент повинен:

 • добре володіти навичками роботи із законодавчими і нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах України;

 • вміти виділяти найактуальніші питання з методології обліку, що потребують дослідження;

 • вміти працювати з науковими публікаціями, коментарями, дискусіями: систематизувати, накопичувати і аналізувати інформацію з метою висловлення своєї власної думки щодо вирішення проблемних питань з бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Структура виконаного завдання повинна містити такі розділи:

- актуальність проблеми;

 • мета роботи;

 • викладення основного матеріалу;

 • висновки і пропозиції.

Якість виконаної роботи є об’єктом поточного контролю рівня знань і вмінь.

Перелік тем до індивідуальної роботи №2

 1. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку основних засобів розроблених для різних галузей економіки.

 2. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку нематеріальних активів.

 3. Аналіз типових форм первинного обліку та регістрів бухгалтерського обліку, що використовуються при ремонті основних засобів.

 4. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

 5. Проблеми класифікації основних засобів для цілей обліку, аналізу та формування статистичної звітності.

 6. Порівняльна характеристика методів нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів викладених у П(с)БО 7 «Основні засоби».

 7. Порівняльна характеристика методів нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів викладених у П(с)БО 7 «Основні засоби» і Податковому кодексі України.

 8. Аналіз положень нормативних документів і наукових публікацій щодо відображення в обліку вибуття основних засобів.

 9. Огляд наукових публікацій з проблем обліку нематеріальних активів та відображення їх у фінансовій звітності.

 10. Огляд наукових публікацій з проблем обліку основних засобів та відображення їх у фінансовій звітності.

 11. Огляд наукових публікацій з проблем обліку та відображення у фінансовій звітності інших необоротних матеріальних активів.

 12. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку виробничих запасів розроблених для різних галузей економіки.

 13. Аналіз типових форм первинного обліку та регістрів бухгалтерського обліку малоцінних швидкозношуваних предметів.

 14. Порівняльна характеристика методів оцінки запасів при їх списанні викладених у П(с)БО 9«Запаси».

 15. Огляд наукових публікацій з проблем обліку і відображення у фінансовій звітності підприємства його запасів.

 16. Аналіз положень нормативних документів і наукових праць щодо відображення в обліку малоцінних швидкозношуваних предметів

 17. Порядок формування і обліку забезпечень виплат заробітної плати за дні щорічних чергових відпусток.

 18. Документальне оформлення і облік виплат по заробітній платі.

 19. Аналіз типових первинних документів з обліку оплати праці.

 20. Аналіз розрахунку допомоги за дні тимчасової втрати працездатності та заробітної плати за дні щорічної чергової відпустки.

 21. Характеристика і облік виплат, які не включаються до фонду оплати праці.

 22. Огляд наукових публікацій з проблем обліку витрат підприємства.

 23. Проблеми формування і обліку виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

 24. Витрати звітного періоду, особливості обліку і відображення у фінансовій звітності.

 25. Доходи діяльності: приклади, характеристика, облік і відображення у фінансовій звітності.

 26. Брак у виробництві: документальне оформлення, визначення розміру та подальший облік.

 27. Проблеми визначення та обліку витрат в незавершене виробництво.

 28. Порядок визначення фінансового результату від різних видів діяльності

 29. Проблеми обліку невиробничих основних засобів (фондів).

 30. Проблеми обліку переоцінки та індексації основних засобів (фондів).

 31. Особливості обліку утримання та експлуатації основних засобів.

 32. Облік ліквідації, розкрадання і передачі основних засобів.

 33. Облік продажу та безоплатної передачі основних засобів

 34. Порядок первинного, аналітичного і синтетичного обліку капітальних інвестицій в основні засоби

 35. Аналіз законодавчо-нормативних документів, що регламентують порядок розрахунку та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 36. Огляд наукових публікацій з проблем обліку виплат працівникам.

 37. Аналіз розрахунку та обліку утримань із виплат працівникам.

Студентам, які в процесі вивчення дисципліни проявляють особливу зацікавленість і здібності в навчанні та нахил до творчої наукової діяльності, надається можливість використати свої знання і напрацювання, результати досліджень кафедри, зарубіжний досвід з обліку господарської діяльності підприємств для виконання науково-дослідної роботи в позанавчальний час. Вона повинна відповідати значно вищому рівню складності, ніж робота виконана в рамках навчальної дисципліни.

Результати досліджень оформлюються у звіті про науково-дослідну роботу та демонструються на міжвузівській студентській або інших науково-практичних конференціях. За таку роботу студент може отримати додаткові бали до поточного контролю рівня знань і вмінь.

176