Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moe.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
458.75 Кб
Скачать

8 Виробничій план

8.1 Устаткування

Приватному підприємству "Pro-Svet" потрібні наступні матеріали та устаткування.

З основних засобів найбільш вагому частину складуть інструменти, комплектуючі та устаткування (викрутки, болти і т.д.).

8.2 Управління запасами

Для улаштування освітлювального дизайну передбачається закупити набори інструментів (плоскогубці, ножиці, ручний діропробивний штамп, універсальні кліщі, гострозубці, круглогубці, , ручний дриль, долото, гайковерт малий, великий, набір ключів, тиски, дриль, комплект свердлів та інше), обладнання (фрезерувальник, електролобзик), сировину (лампи, плафони та інше) та комплектуючий матеріал. У цілому планується придбати комплектуючих для зборки 2-5 повноцінних наборів.

Для улаштування освітлювального дизайну передбачені виробничі приміщення площею в 30 кв. м; для збереження комплектуючих і матеріалів, передбачений склад площею близько 20 кв. м.

Постачальниками будуть представництва найбільших компаній у м. Києві, Харкові; та інші.

8.3. Контроль якості послуг

Передбачається зробити акцент на якості і надійності послуг, за рахунок високої кваліфікації персоналу.

9 Фінансовий план

9.1 Основні припущення

При розробці цього бізнес-плану були прийняті наступні припущення:

Таблиця 9.1 - Основні припущення

Показники

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Ставка по короткостроковим кредитам, в %

-

-

-

Ставка по довгостроковим кредитам, в %

20

20

20

Термін погашення дебіторської заборгованості, днів

90

90

90

Термін погашення кредиторської заборгованості, днів

360

360

360

Податок на прибуток, в %

30

30

30

Нарахування на зарплату, в %

27

27

27

НДС, в %

20

20

20

Доля продаж в кредит, в %

20

25

30

Інші податки

10

10

10

9.2 Аналіз беззбитковості

Аналіз беззбитковості необхідний для визначення мінімального рівня об'єму продажу, при котрому підприємство залишається беззбитковим. Аналіз проводиться за наступними формулами:

ТБ одиниці= ПЗ/(Ц-П) (9.1)

ТБ продажу = Ц* ТБ одиниці (9.2)

Де ТБ одиниці, ТБ продажи - відповідно точка беззбитковості в натуральному та грошовому значенні, в місяць;

Ц - ціна одиниці продукції, грн.;

ПЗ - постійні витрати в місяць, грн.;

П - змінні витрати в ціні одиниці продукції, грн.

ТБ одиниці = 11965/(297-165,3)= 91 шт.

ТБ продажу = 297x91 =26983 грн.

Графік беззбитковості наведений у додатку.

Таблиця 9.2 - Аналіз беззбитковості

Результат

Позначення

Величина

2010

2011

2012

Беззбиткова кількість продажу (в місяць), од

91

99

118

Беззбиткова кількість продажу (в місяць), грн.

26983

29530

35162

Вихідні дані

 

 

 

Середня ціна за одиницю продукту, грн.

Ц

297

297

297

Змінна частина ціни одиниці продукту, грн.

П

165,3

173,2

190,1

Постійні витрати (в місяць), грн.

ПЗ

11965

12309

12656,1167

З розрахунків виходить, що при об'ємі продажів рівному 87006 грн. фірма не отримає не прибутку не збитків. При доході, що перевищує беззбитковий об'єм продажів, фірма отримуватиме прибуток. При доході менше 87006 грн. фірма терпітиме збитки, оскільки у неї не вистачає засобів навіть для покриття постійних витрат.

9.3 Прибутки та збитки

Фірма прогнозує зростання прибутків в наступні три роки діяльності за рахунок розширення обсягу продажу, зміцнення репутації фірми та збільшення ії відомості серед покупців. Це ілюструється наступною таблицею:

Таблиця 9.3 - Прогноз прибутків та збитків

Код

Стаття

Рік 1

Рік 2

Рік 3

01

Виторг від продажів

384000

415400

462600

02

Позареалізаційні доходи

-

-

-

03

Виробнича собівартість продукції

160600

173580

193100

04

Валовий прибуток

223400

241820

269500

05

Валовий прибуток у % до виторгу від продажів

58

58

58

06

Накладні (операційні) витрати

-

-

--

07

Балансовий прибуток

223400

241820

269500

08

Податок на прибуток

55850

60455

67375

09

Чистий (нерозподілений) прибуток

167550

181365

202125

Довідково

10

Постійні витрати

143580

147708

151873

11

Перемінні витрати

1495683

1609771

1816463

З таблиці 9.3 можна зробити наступний висновок – фірма бути отримувати прибуток у розмірі 84420 грн. вже у перший рік діяльності. У наступні роки, що прогнозуються прибуток збільшиться вже до 144480 грн.

Таблиця 9.4 - Склад постійних витрат підприємства

Код

Стаття

Рік 1

Рік 2

Рік 3

01

Орендні платежі за приміщення

10000

10000

10000

02

Орендні платежі за устаткування

-

-

-

03

Оклади керівних і допоміжних працівників

62160

65268

68531,4

04

Нарахування на оклади керівних і допоміжних працівників

16800

17640

18522

05

Комунальні послуги

6000

6000

6000

06

Податки і збори

9000

9000

9000

07

Послуги зв'язку

1200

1380

1400

08

Повернення основної суми відсотків по кредитах

13420

13420

13420

09

Амортизаційні відрахування

11000

11000

11000

10

Витрати на рекламу, страхування

10000

10000

10000

11

Командировочні витрати

4000

4000

4000

12

РАЗОМ:

143580

147708

151873

Таким чином сума постійних витрат підприємства склала 220562 грн., у другому і третьому роках, що прогнозуються ця сума складає 220742 грн. та 220762 грн. Збільшення суми постійних витрат відбувається за рахунок збільшення витрат на рекламу.

Таблиця 9.5 - Склад змінних витрат підприємства

Код

Стаття

Рік1

Рік 2

Рік3

01

Матеріали і сировина

-

-

-

02

Комплектуючі

1641280

175300

181220

03

Напівфабрикати

04

Заробітна плата робітників-відрядників

15000

15000

15000

05

Нарахування на заробітну плату робітників-відрядників

4050

4050

4050

06

Транспортні витрати

10000

12000

14000

07

Податки і збори

15380

16210

16790

08

Витрати на енергію, воду для технологічних потреб

20340

26050

29210

09

РАЗОМ:

1495683

1609771

1816463

З таблиці видно, що сума змінних витрат підприємства збільшується. Це збільшення відбувається за рахунок підвищення ціни на комплектуючі, збільшення транспортних витрат та підвищення податків та зборів.

9.4 Прогноз балансу

Заключною частиною розрахунків є зведення майбутнього балансу на наступні три роки. В наступній таблиці узагальнюються дані попередніх розрахунків.

Таблиця 9.6- Прогноз балансу

Код

Стаття

Початковий баланс

Рік1

Рік 2

Рік3

Активи

Короткострокові активи

01

Гроші на рахунку

2100

167550

181365

202125

02

Дебіторська заборгованість

-

1200

1650

2100

03

Запаси

21160

389400

572365

776480

04

Інші короткострокові активи

-

-

-

-

05

Усього короткострокові активи

23260

558150

755380

980705

Довгострокові активи

06

Основні засоби (по балансовій вартості)

17000

17000

17000

17000

07

Амортизація (віднімається)

-

1000

1200

1500

08

Інші довгострокові активи

-

-

-

-

09

Усього довгострокові активи

17000

16000

15800

15500

10

Усього активи

40260

574150

771180

996205

Пасиви

Короткострокові зобов'язання

11

Короткострокові зобов'язання

-

-

-

-

12

Кредиторська заборгованість по рахунках

-

-

-

-

13

Короткострокові кредити

-

-

-

-

14

Інші короткострокові зобов'язання

-

-

-

-

15

Усього короткострокові зобов'язання

-

-

-

Довгострокові зобов'язання

16

Усього довгострокові зобов'язання

40260

41380

43230

45370

17

Усього зобов'язання

40260

41380

43230

45370

продовження таблиця 9.6

Інші пасиви

18

Статутний фонд

17000

17000

17000

17000

19

Нерозподілений прибуток (збитки)

-

348220

529585

731710

Довідково

20

Чистий прибуток (збитки)

-

167550

181365

202125

21

Власний капітал

17000

532770

727950

950835

22

Робочий капітал

40260

574150

771180

996205

Так, проаналізувавши статті активу порівняльного аналітичного балансу, отримані наступні дані:

зросли короткострокові активи підприємства, за рахунок збільшення запасів та грошових коштів. Зменшилися довгострокові активи за рахунок зменшення основних засобів. По тій же причині зросла сума активів підприємства.

Аналогічно, по статтях пасиву балансу:

у структурі власного капіталу спостерігається ріст це порозумівається тенденцією росту робочого капіталу та чистого прибутку. Пасив, відповідно, зростає (як і актив).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]