Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mikroekonomika_2chast.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

75

Тема 11. Олігополія

І. Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар´єри для вступу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів.

ІІ. Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність і еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери. Узагальнення моделей дуополії за Щтакельбергом. Модель дуополії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх реакції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор в моделюванні олігополії

ІІІ. Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Нецінова конкуренція.

Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими структурами.

План практичного заняття

  1. Олігополія, її суть і розповсюдження. Основні ознаки олігополії.

  2. Оптимізація обсягу виробництва в умовах олігополії. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

  3. Економічні наслідки олігополії.

Література

1. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – М., 1992. – с.223-230, 235-240.

2. Курс экономической теории. Учебное пособие. Под ред. М.Н.Чепурина. Киров, 1995. – Гл. 7. – с. 153-175.

3. Макконнелл Р., Брю С., Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пер с англ. – М., 1992. – Т.2. – с.124 – 140.

4. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. – М., 1996. – Гл.10. – с.230-248.

5. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С.Тарасевича. С-П., 1996. – гл.4. – с.177-197.

6. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономичская теория рынков продукции. – М..: Наука, 1995. – Гл. 12. – с. 305-325.

7. Роберт С. Піндайк, Даніел Л. Рубенфельд. Мікроекономіка /Пер. з англ. А. Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – Розділ 12, с.391-419.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, М., 1993. Гл 12. – с. 212 – 223.

9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. – М., 1992. – Т.2. – Гл.11. – с.60-87.

10. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. – М., 1995. – гл.6. – с.124-129.

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, с. 249-260

Контрольні завдання:

11.1. За наявність однорідних товарів сумарний обсяг в рівновазі Курно:

а) дорівнює монопольному обсягові виробництва;

б) менший від монопольного обсягу виробництва;

в) більший від конкурентного обсягу виробництва;

г) перебуває в проміжку від монопольного обсягу до конкурентного обсягу продукції.

11.2. У моделі ламаної кривої попиту кожна фірма впевнена, що:

а) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;

б) конкуренти підтримуватимуть обсяг продукції на постійному рівні;

в) конкуренти підтримуватимуть ціну на постійному рівні;

г) жоден з наведених варіантів неправильний.

11.3. У моделі домінуючої фірми :

а) одна фірма вибирає ціну для максимізації сумарних галузевих прибутків;

б) одна фірма вибирає ціну з метою витиснення конкурентів з ринку;

в) малі фірми вибирають такі обсяги виробництва, щоб ціна перевищувала їх граничні витрати;

г)домінуюча фірма вибирає власний обсяг виробництва, щоб граничні витрати дорівнювали ціні;

д)жоден з наведених варіантів неправильний.

11.4. Картель діятиме успішніше, якщо:

а) попит менш еластичний;

б) виробничі витрати учасників картелю однакові;

в) кожен член картелю виробляє приблизно таку саму кількість, що й інші;

г)(б) і (в);

д)усі відповіді правильні.

11.5. У короткотерміновому періоді, маючи ділянку з незмінною величиною АVC, фірма-олігополіст встановлює ціну товару:

а)яка дорівнює ціні, що склалася на ринку товару під впливом попиту та пропозиції;

б) яка дорівнює величині незмінних AVC;

в) яка визначається точкою перехрещення “нормальної” кривої попиту з кривою AVC;

г) яка визначається точкою h на кривій попиту, коли обсяг випуску Qh забезпечує мінімальні середні сумарні витрати;

д)яка визначається точкою h на кривій попиту, коли обсяг випуску Qh забезпечує виконання рівності МС = МR;

    1. Олігополія з погляду теорії ігор. ”Дилема ув´язнених” – приклад некооперативної гри з ненульовою сумою?

    1. На олігопольному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар. Обидві фірми володіють рівними частками ринку і встановлюють однакові ціни на товар. Інформація про попит на товар і витрати кожної фірми наведена в табл. 11.2.

Таблиця 11.2.

Ціна, грн.

Обсяг попиту, од.

Обсяг випуску, од.

Загальні витрати, грн.

10

5

5

45

9

6

6

47

8

7

7

50

7

8

8

55

6

9

9

65

Використовуючи теоретичні положення дуополії Курно, визначте:

а) яка ціна на товар буде встановлена на ринку;

б) який обсяг випуску вибере кожна фірма;

в) чи з´являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми;

г) чи є у кожної фірми стимул встановити на свій товар ціну нижчу, ніж у конкурента; який стимул.

11.8. На мал. 11.1 зображена модель ламаної кривої попиту на продукцію олігополіста.

Мал.11.1. Лінія попиту олігополіста

а)поясніть дану ситуацію з точки зору олігополіста і обгрунтуйте його господарську стратегію;

б) припустимо, що граничні витрати олігополіста постійні – 3,5 грн., який обсяг випуску вибере олігополіст і яку ціну він встановить на свій товар;

в) якщо граничні витрати збільшились до 5 грн., то як зміняться обсяг випуску і ціна на продукцію олігополіста.

11.9. Припустимо, що на ринку оперують дві фірми (Х та У), кожна з яких може досягати “високого” й ”низького” рівня обсягів виробництва продукції. Наведена в табл. 11.3 матриця демонструє можливі результати

(прибуток) тих чи інших рішень, що приймаються фірмами. Приймаючи рішення за фірму Х, дайте відповіді на запитання:

а) якщо фірма Х вибирає “високий” рівень обсягу виробництва, то за якого рінвня випуску фірми У її прибуток є максимальним;

б) якщо фірма У вибирає “низький” рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску прибуток вашої фірми є максимальним;

в) якщо фірма У вибирає “високий” рівень випуску, то за якого обсягу виробництва прибуток вашої фірми є максимальним;

г) в якому випадку ви вирішите дотримуватися “низького” рівня випуску;

д) припустимо, ви дійшли до згоди з конкурентом про те, що обидві фірми будуть дотримуватись “низького” рівня обсягу виробництва. Які дії ви можете ініціювати, щоб бути впевненими у дотриманні погоджених умов з фірмою У?

Таблиця 11.3.

Стратегія фірми Х

Стратегія фірми У

“Низький випуск”

“Високий випуск”

Х

У

Х

У

“Низький випуск”

15

15

2

20

“Високий випуск”

20

2

8

5

11.10. Виберіть правильну відповідь:

Фірма –олігополіст будує “нормальну” криву попиту:

а) шляхом певних значень Р і Q, при яких фірма має мінімальні середні сумарні витрати;

б) емпірично, співвідношуючи такі величини Р і Q при яких фірма максимізує прибуток;

в) емпірично, прогнозуючи можливий попит на свою продукцію;

г) емпірично, прогнозуючи можливі зміни у цінах ресурсів.

11.11. Імовірність виникнення картелю при олігополії вище у галузі:

а) з невеликою кількістю фірм, ніж у галузі з відносно великою кількістю фірм;

б) у галузі, що переживає економічне зростання, ніж у галузі, де скорочується виробництво;

в) де мається лідируюча фірма;

г) випускаючи однорідні, а не диференційовані продукти;

д) усі відповіді вірні.

11.12. А)Має місце гра двох осіб з наступною платіжною матрицею (див.табл.11.4)

Таблиця 11.4.

В

А

1

(6.4.)

(5.6.)

2

(5.3.)

(6.4.)

1) Точкою рівноваги по Нешу в цій грі є:

а)А1В1 ;б) А2В2; в) А1 В2 ; А2 В1;

2) Теорія ігор базується на допущенні, що

а) фірми не враховують стратегії своїх конкурентів;

б)кожний учасник вважає поведінку останніх раціональною;

в)кожна фірма має домінантну стратегію;

г)фірми завжди віддають перевагу суперництву.

11.13. В галузі діють три фірми однакового розміру. Граничні витрати кожної фірми однакові, постійні і дорівнюють 298 гр.од.

Попит на продукцію галузі подано наступними даними:

Ціна, гр.од.

1500

1200

900

600

300

Обсяг попиту, тис.шт.

300

600

900

1200

1500

Якщо фірми об´єднуються у картель і ділять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна і який обсяг продукції вироблятиме кожна фірма?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]