Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальності – 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю"

всіх форм навчання

Донецьк 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні вказівки

254

До самостійної роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальності – 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю"

всіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

методкомісією спеціальності

"Економіка підприємства"

Протокол № 3 від 03.09.2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально- видавничої ради ДВНЗ "ДонНТУ"

Протокол № 2 від 12.12.2007 р.

Донецьк 2007

УДК 330.341.1 (076.5)

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" всіх форм навчання / Укл. Кравченко С.І., Тищенко А.О. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 2007. – 58 с.

Укладачі – Кравченко С.І., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

Тищенко А.О., асистент кафедри економіки підприємства

Рецензент – Устинова Л.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Відповідальний за випуск – Хобта В.М., д.е.н., проф., зав. кафедри "Економіка підприємства"

ЗМІСТ

Вступ 4

1 Мета, завдання і предмет дисципліни 5

2 Структура курсу 6

3 Тематичний зміст курсу 8

4 Опис методу гірлянд випадковостей і асоціацій 13

5 Рішення задач 17

Задача Г 17

Задача Д 22

Задача З 23

Задача К 26

Задача Л 30

6 Поточний та підсумковий (модульний) контроль знань 32

7 Критерії оцінювання знань студентів 33

8 Рекомендована література 34

9 Короткий термінологічний словник 42

ВСТУП

Як свідчить світовий досвід, у сучасних умовах господарювання стійкий економічний розвиток мають лише ті підприємства, що здатні забезпечити не тільки постійне оволодіння новими знаннями, але й ефективне їхнє використання у своїй діяльності. У цьому зв'язку сьогодні у вітчизняних підприємств виникає чітка необхідність у використання іншого (на відміну від того, котрий існував раніше) підходу до нововведень, що полягає в наступному: нововведення неминучі і керовані, при цьому саме управління інноваційними процесами є ключем до підтримки високого рівня ефективності підприємства. Доказом цього твердження є досвід передових підприємств, які успішно використовують нововведення, що свідчить про позитивний вплив інновацій на економічні показники виробництва.

Однак сьогодні існує досить багато перешкод для активізації інноваційної діяльності в Україні, більш того, спостерігається постійне зменшення її масштабів. Серед факторів, що стримують інноваційний розвиток, крім основних, таких як значні витрати, пов'язані з упровадженням нововведень і відсутність необхідного обсягу засобів на фінансування, слід зазначити і такі, не менш важливі, як відсутність належного досвіду, а також зроблених методичних і методологічних рекомендацій із впровадження інновацій і ефективному управлінню ними. Тому практична інноваційна діяльність вітчизняних підприємств, що розвивається незалежно від рівня розвитку теорії, постійно зіштовхується з проблемами, рішення яких, найчастіше, здійснюється інтуїтивно без знань специфіки і закономірностей інноваційного розвитку.

Таким чином, сьогодні назріла гостра необхідність глибокого вивчення особливостей менеджменту в сучасних умовах стосовно до специфіки інноваційної діяльності. У цьому зв'язку в навчальний план економічних спеціальностей включена дисципліна "Інноваційний менеджмент", мета якої – формування у майбутніх фахівців комплексу знань про основи здійснення інноваційної діяльності в умовах ринку і сприяння розвитку в них навичок творчо підходити до підготовки, обґрунтування і прийняття успішних управлінських рішень з економічних питань, щодо розробки і впровадження інновацій, а також удало застосовувати на практиці високоефективні способи господарювання в умовах ринкової економіки.

Самостійна робота студента є важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. При вивченні дисципліни "Інноваційний менеджмент" самостійна робота передбачає:

  • ведення конспекту лекцій;

  • вивчення лекційного матеріалу та матеріалу, який винесено на обов'язковий самостійний розгляд;

  • підготовку до практичних занять (вивчення програмних запитань, аналіз проблемних ситуацій та тем доповідей, вирішення задач);

  • виконання курсового проекту;

  • підготовку та здачу модульних контролів.

Побудована з урахуванням вказаних принципів самостійна робота формує практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем інноваційного менеджменту, чим підвищує якість професійної підготовки управлінських кадрів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.