Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДІ курсовий проект 2012 семестр 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
136.19 Кб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ННІ "ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ"

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту з дисципліни

"Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальностей –

8.000014 "Управління інноваційною діяльністю",

8.030609 "Менеджмент інноваційної діяльності"

всіх форм навчання

Донецьк 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ННІ "ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

______

до виконання курсового проекту з дисципліни

"Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальностей –

8.000014 "Управління інноваційною діяльністю",

8.030609 "Менеджмент інноваційної діяльності"

всіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

методкомісією спеціальності

"Управління інноваційною діяльністю"

Протокол № 1 від 01.09.2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально- видавничої ради ДВНЗ "ДонНТУ"

Протокол № від . .2012 р.

Донецьк 2012

УДК 330.341.1 (076.5)

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальностей 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю", 8.030609 "Менеджмент інноваційної діяльності" всіх форм навчання / Укл. Кравченко С.І., Тищенко А.О. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 2012. – 25 с.

Укладачі – Кравченко С.І., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

Тищенко А.О., асистент кафедри економіки підприємства

Рецензент – Устинова Л.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Відповідальний за випуск – Хобта В.М., д.е.н., проф., зав. кафедри "Економіка підприємства"

ЗМІСТ

1 Мета і завдання курсового проекту 4

2 Основні вимоги до оформлення та змісту курсового проекту 4

3 Критерії оцінювання курсового проекту 7

4 Методика виконання проекту 9

1 Генерація і попередній відбір інноваційної ідеї 9

2 Експрес-оцінювання комерційного потенціалу інновацій 12

5 Рекомендована література 16

Додаток А Зразок оформлення титульного листа 20

Додаток Б Зразок оформлення завдання 21

1 Мета і завдання курсового проекту

Курсовий проект з дисципліни "Інноваційна економіка" є однією з основних форм самостійної роботи студентів, метою якої є набуття практичних навичок формування інноваційної бізнес-ідеі.

Курсовий проект покликано розвинути творчі здібності магістрантів, виробити навички застосування теоретичних знань для вирішення проблеми розробки інноваційної ідеї започаткування власного бізнесу і доведення її до привабливої інвестиційної пропозиції.

Завдання курсового проекту полягає у розвинені творчого підходу до пошуку нестандартних підходів до вирішення поставлених задач, вміння формування робочої команди, раціонального розподілу обов'язків і встановлення ефективних внутрішньо групових зв’язків.

2 Основні вимоги до оформлення та змісту курсового проекту

Курсовий проект оформлюється за допомогою комп'ютера на зброшурованих аркушах паперу формату А4 і повинен мати таку структуру: титульний лист, лист "Завдання", реферат, зміст, вступ, основну частину, висновки, перелік посилань, додатки.

Титульний листє першою сторінкою, яка містить загальні відомості про проект.

Завдання на курсовий проект видає викладач. Лист "Завдання" підписує студент і, після вибору об'єкту, затверджує керівник та консультант проекту.

Рефератпотрібен для ознайомлення з проектом і має бути коротким та інформативним. У ньому вказується об'єкт розробок, мета проекту, методи і основні результати дослідження. Реферат розміщується на окремій сторінці.

Змісткурсового проекту визначається його структурою і містить: назви та номери усіх розділів і підрозділів, вступ, висновки, перелік посилань, додатки і т. ін. з указівкою номеру сторінки їхнього розташування.

Вступмістить супровідні нотатки, які коротко, але змістовно розкривають основні аспекти курсового проекту. У вступі наводиться інформація щодо актуальності тарівня проробки теми,згідно мети проекту обґрунтовуються основні задачі.

Основна частина курсового проекту(обсяг – 20-30 сторінок)повинна містити усі наступні елементи:

  1. Генерація і попередній відбір інноваційної ідеї (аналіз попередньо обраних 10 ідей, обґрунтування вибору з них об'єкту розробок, формування пропозицій з удосконалення цієї ідеї);

  2. Експрес-оцінювання комерційного потенціалу інновацій (виявлення й обґрунтування потенційних ринків, виявлення й обґрунтування кінцевих споживачів або потенційних ліцензіатів, дослідження думки експертів).

Таким чином, оформлений курсовий проект повинен включати комплект матеріалів з генерації і попереднього відбору інноваційної ідеї та експрес-оцінювання її комерційного потенціалу. Основні критерії оцінювання: ступінь пророблення матеріалу, рівень практичної апробації, якість презентації.

Усі вказані елементи курсового проекту повинні мати власну назву (заголовок). Кожен розділ починають із нової сторінки. Наприкінці кожного розділу можливе наведення висновків із стислим викладенням отриманих науково-теоретичних і практичних результатів, що дозволить вивільнити загальні висновки від незначних подробиць.

Досвід свідчить, що для достатньо повного розкриття теми необхідне вивчення й аналіз навчальної і монографічної літератури, статей в журналах і наукових збірниках, статистичних й інших звітних даних, інформації з мережі Internet. Інформаційний матеріал має бути узагальнений в таблицях та рисунках, які можуть розташовуватися як в основному тексті, так і у додатках. Усі ілюстрації та рисунки мають бути пронумеровані і мати відповідні підписи. Рекомендується їхня послідовна нумерація у кожному розділі.

Висновки повинні містити загальну оцінку результатів, що одержано в проекті, їхню новизну, ступінь обґрунтованості та достовірності, наукову й практичну значущість, можливі галузі використання. На стадії формування остаточних висновків вирішується одне завдання - узагальнення отриманих даних. При підготовці висновку (звіту) важливо відзначити всі точки зору на розробку, тому що її цінність характеризує саме повний діапазон можливих відгуків. Розробка, що викликає загальне натхнення й інтерес, швидше за все, є більше перспективною, ніж та, котра більшістю зустрічається байдуже або з помірним інтересом. Якщо мають місце негативні відгуки, вони можуть бути корисними орієнтирами щодо перешкод на шляху реалізації розробки, або наявної конкуренції, або інших аспектів, на які повинні звернути увагу автор або підприємство до того, як почати проникнення на ринок.

Перелік посиланьявляє собою поданий у відповідному вигляді та послідовності перелік літератури, яка була використана при виконанні проекту.

Додатки вміщують матеріал, який є необхідним для досягнення повноти сприйняття проекту, або матеріал, що не є результатом виконаної роботи. До них можна включити: довідкові таблиці й ілюстрації, матеріали, які мають великий обсяг, оригінали або копії звітних документів, методики виводу формул і рівнянь, програми робіт, технічні завдання, залучені техніко-економічні обґрунтування й методики, інструкції, описи алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, бланки відповідей (анкети), що є підґрунтям виконаних досліджень і т. ін.

Курсовий проект повиненміститиповний і лаконічний виклад матеріалу, якийзасвоєностудентом приаудиторномутасамостійномувивченні курсу.Роботи, подані після кінцевого терміну, перевіряються в останню чергу.

Зворотномуповерненнюна руки підлягають тільки ті курсові проекти, які виконано невірно або не вповномуобсязі. Після одержання такого проектустудентовінеобхідно виправитиусівідзначенівикладачем помилки та повторноподатипроект в найкоротшістроки. Виправлення та доповнення виконуються на окремих скріпленихаркушахі вкладаються в перевірений, але не виправлений проект.Окремо виправлення не розглядаються.

Захист курсових проектів. Виконаний у повному обсязі проект підлягає обов'язковому захисту у встановлений викладачем та деканатом час на підставі прилюдної презентації результатів розробок та відповіді на додаткові запитання за відповідною тематикою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.