Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ практ.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
296.96 Кб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальності – 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю"

всіх форм навчання

Донецьк 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні вказівки

253

До практичних занять з дисципліни "Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальності – 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю"

всіх форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

методкомісією спеціальності

"Економіка підприємства"

Протокол № 3 від 03.09.2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально- видавничої ради ДВНЗ "ДонНТУ"

Протокол № 2 від 12.12.2007 р.

Донецьк 2007

УДК 330.341.1 (076.5)

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" всіх форм навчання / Укл. Кравченко С.І., Тищенко А.О. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 2007. – 40 с.

Укладачі – Кравченко С.І., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

Тищенко А.О., асистент кафедри економіки підприємства

Рецензент – Устинова Л.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Відповідальний за випуск – Хобта В.М., д.е.н., проф., зав. кафедри "Економіка підприємства"

ЗМІСТ

Вступ 4

1 Основний зміст семінарських та практичних занять 4

2 Ситуації для обговорення 8

3 Задачі 16

4 Рекомендована література 18

Додаток А Міжнародні позначення показників та формули для розрахунку економічної ефективності інноваційних проектів 34

Додаток Б Таблиця стандартного нормального розподілу 35

ВСТУП

Задля більш ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено семінарські та практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:

  • формування по кожній темі кола питань, які орієнтують студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем інноваційного менеджменту;

  • активізація творчого мислення шляхом обговорення ділових ситуацій та проведення дискусій за темою доповідей;

  • виконання студентами практичних завдань, що сприятиме формуванню навичок творчого використання сучасних досягнень науки й практики.

1 Основний зміст семінарських та практичних занять

Тема 1. Цілі та напрями інноваційної діяльності підприємства Програмні запитання:

  1. Місце та роль інновацій у діяльності господарчих суб'єктів.

  2. Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва.

  3. Основні джерела виникнення інновацій та їхня характеристика.

  4. Фактори, які сприяють та перешкоджають інноваційній діяльності.

Теми доповідей (самостійна робота):

  1. Генезис теорії управління інноваціями.

  2. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної діяльності підприємства.

  3. Зарубіжний досвід впровадження інновацій.

Література: 2, 4, 14-16, 19, 25, 28, 33, 37, 41, 42, 45, періодичні видання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.