Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ практ.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
296.96 Кб
Скачать

4 Рекомендована література

Основна

 1. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам / Гончаров В.Н., Дибнис Г.И., Пекин А.Ю. и др.; Под общ. ред. В.Н. Гончарова. – К.: Технiка, 1993. – 132 с.

 2. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 328 с.

 3. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

 4. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 343 с.

 5. Василенко В.О., Шматко В.Г. Інноваційний менеджмент. – К.: ЦНЛ, 2005. – 440 с.

 6. Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інновацiйний менеджмент: Навч. Посiбник / Ред. О.П. Бондаренко; Киiв. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1997. – 92с.

 7. Гохберт Ю.А., Кучеба П.К, Поважный С.Ф. Инновационный менеджмент. – Донецк: ДонГАУ, ДонГУ, 1995. – 138 с.

 8. Гриньов А.В. Організація та управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками на підприємстві: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 188 с.

 9. Гриньова В.М., Власенко В.В. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 200 с.

 10. Гриньова В.М., Козирєва О.В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 192 с.

 11. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Гаврись О.М., проф. Погорєлова М.І. – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – 640 с.

 12. Инновационный менеджмент. Методическое пособие в двух частях. – Киев: Издание концерна "РАМО" 1991.

 13. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Оголева Л.Н., Радиковский В.М., Сумароков В.Н. и др.; Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 238 с.

 14. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 327с.

 15. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 400 с.

 16. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. / Ред. T.О. Соломарський; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 17. Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / Под ред. проф. В.А. Ирикова. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 414 с.

 18. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

 19. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пос. / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО "НПО Изд-во "Экономист"", 2000. – 475 с.

 20. Паппэ Я.Ш. Малоразмерные макроэкономические модели экономического роста и научно-технического прогресса / Рос. акад. наук, Ин-т народнохозяйственного прогнозирования; Отв. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Наука, 1992. – 187 с.

 21. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. мет. мат. – К.: КНЕУ, 1997. – 184 с.

 22. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів. Постанова Кабінету Міністрів України № 549 від 22 травня 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №12. – Ст. 340.

 23. Про інноваційну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №36. – Ст. 266.

 24. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Постанова Верховної Ради України № 916-XIV від 13 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №37. – Ст. 336.

 25. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №4. – Ст. 28.

 26. Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності. Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №12. - Ст. 165.

 27. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 32.

 28. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів". Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №40. – Ст. 363.

 29. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер с венг. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.

 30. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

 31. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989.

 32. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 281 с.

 33. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

 34. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. - 2-е изд. – М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. – 624 с.

 35. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

 36. Формирование хозяйственных решений. / Под общ. ред. В.М. Хобты – Донецк: "Каштан", 2003. – 416 с.

 37. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 394 с.

 38. Черваньов Д.М., Нейкова Л.I. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Знання, 1999. – 515 с.

 39. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

 40. Яковлев А.И., Макаренко Н.А. Экономико-организационные аспекты промышленных инноваций. – Х.: Бизнес Информ, 2003. – 168 с.

 41. Яковлєв А.I. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. – Харків :Бізнес Інформ, 2001. – 56 с.

 42. Яковлєв А.І. Соціально-економічна ефективність нововведень за умов ринку: Навч. Посібник. – К.: ІСДО. 1994. – 228 с.

Додаткова

 1. Александрова В., Бажал Ю. Экономические проблемы государственного прогнозирования научно-технического развития // Экономика Украины. – 1999. – № 10. – С. 29-36.

 2. Американские буржуазные теории управления: Крит. анализ / Афанасьев В.Г., Гвишиани Д.Н. и др. / Под ред. Б.З. Мильнера, Е.А. Чистова – М.: Мысль, 1978. – 366 с.

 3. Бабинцев В.С. США: приоритеты НТП. – М.: Наука, 1988.

 4. Барютин Л.С. Управление техническими нововведениями в промышленности. – Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 1986. – 171 с.

 5. Бесчастный Л. О механизме мотивации научной и научно-теоретической деятельности в условиях рыночной экономики // Экономика Украины. – 1995. – № 8. – С. 15-23.

 6. Бляхман Л.С. Экономика, организация управления и планирование научно-технического прогресса. – М.: Высшая школа, 1991. – 286 с.

 7. Валдайцев С.В., Горланов Г.В. Эффективность ускорения научно-технического прогресса. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

 8. Варшавский А.Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 206 с.

 9. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятиях. – М.: Экономика, 1989.

 10. Громека В.И. США: научно-технический потенциал. Социально-экономические проблемы формирования и развития. – М.: Мысль, 1977. – 245 с.

 11. Дж. П. Райт "Дженерал Моторс" в истинном свете / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

 12. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы: Пер с англ. – М.: Book Chamber International, 1992. – 350 с.

 13. Дынкин А.А. Новый этап научно-технической революции. – М.: Наука, 1991.

 14. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП: инвестиционная политика, управление. – К.: Наук. Думка, 1990.

 15. Иванов М.М., Колупаева С.В., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и нововведениями. – М., 1990. – 192 с.

 16. Инновационный процесс в странах развитого капитализма / Под ред. И.Е. Рудаковой. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 144 с.

 17. Кадзуме Татеиси. Вечный дух предпринимательства. – К., 1992.

 18. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 288 с.

 19. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Швандара. –М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

 20. Коротеев А.С. Нововведения в промышленности США: разработка и внедрение. Научно-аналитический обзор. – М.: Экономика, 1981. – 56 с.

 21. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. – М.: Наука, 1981.

 22. Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

 23. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1971.

 24. Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США. – М.: Наука, 1990.

 25. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. – М.: Экономика, 1990.

 26. Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием. – М.: Экономика, 1990. – 255 с.

 27. Мазур И.И., Молдованов О.И. Шанс на выживание: Экология и научно-технический прогресс / Рос. акад. наук: Отв. ред. В.И. Саломатин. – М.: Наука, 1992. – 160 с.

 28. Менсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. – М.: Прогресс, 1970. – 240 с.

 29. Мончев Н. Разработки и нововведения. – М.: Прогресс, 1978. – 160 с.

 30. Новая технология и организационные структуры / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1990.

 31. Новые формы связи науки с производством / Отв. ред. Н.И. Комков. – М.: Наука, 1992.

 32. Перлаки И. Нововведения в организациях: Пер. со словац. – М.: Экономика, 1981. – 144 с.

 33. Пилдиг Д. Путь к покупателю. О том как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствием покупаем / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.

 34. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). – М.: Политиздат, 1989. – 270 с.

 35. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий: (Инновационный аспект). – СПб.: Альфа, 2001. – 208 с.

 36. Резник С.Д. Подготовка персонала к нововведениям // ЭКО. - 1993. - № 9.

 37. Романовский М.В. Финансы и управление научно-техническим прогрессом. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 171 с.

 38. Рузовина Е., Шеховцова Н. Венчурный капитал и инновации // РЭЖ. – 1992. – № 7.

 39. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. – М.: Финансы и статистика, 1985.

 40. Соловьев Н. На пороге пятого "цикла Кондратьева" (по материалам США) // МЭиМО. – 1994. – № 8-9. – С. 164-168.

 41. Стерлип А.Р., Тулип И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США /опыт развития и новые явления/. – М.: Наука, 1990.

 42. Тесля. Технополис в Японии // ЭКО. – 1989. – № 6.

 43. Тоехиро Конс. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Прогресс, 1987.

 44. Уляхин В.И. Научно-технический прогресс: азиатский вариант. – М.: Наука, 1992.

 45. Управление инновационным циклом / Под ред. А.Н. Алымова. – К.: Наук. думка, 1993. – 163 с.

 46. Управленческие нововведения в США. Проблемы внедрения. – М.: Наука, 1986.

 47. Фирсов В.А. Американская модель инновационной деятельности в малом бизнесе // США: Экономика, политика, идеология. –1994. – № 6.

 48. Фостер Р. Обоснование производства: атакующие выигрывают / Пер. с англ. под общ. ред. Данилова. – М.: Прогресс, 1987.

 49. Френсис Дж. Роджерс. ИБМ. Взгляд изнутри: человек – фирма – маркетинг / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 50. Хартман В., Шток В. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными исследованиями и разработками. – М., 1979.

 51. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. - М.: Луч, 1992. - 147 с.

 52. Циренщиков В.С. Научно-техническая интеграция Западной Европы / Отв. ред. В.Н. Шенаев; РАН, Ин-т Европы. – М.: Наука, 1992. – 144 с.

 53. Шковорець Ю., Варганюк А. Державне стимулювання науково-технічної діяльності в Україні // Економіка України. – 1994. – № 8.

 54. Экономическая восприимчивость производства к научно-техническим инновациям / Отв. ред. Ю.Н. Бажал. – К.: Наук. Думка, 1991.

 55. Экономические методы управления инновационными процессами / А.В. Савченко. – К.: Выща шк., 1990. – 111 с.

 56. Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии / Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – К.: Изд-во ЕУФИМБ, 1999. – 67 с.

 57. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: Теоретический и экономический механизм. – М.: Экономика, 1988. – 335 с.

 58. Яковец Ю.В. Инновационное инвестирование: новые подходы // Экономист. – 1995. – № 1. – С. 74-80.

за матеріалами збірника: Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна (http://www.donntu.edu.ua у розділі Бібліотека, підрозділ Інформаційні ресурси)

ІННОВАЦІЇ, ЯК фактор ЕКОНОМІЧНОГО рОзвитКУ

 1. Алексеенко Л.М. Управление финансовым капиталом в условиях выбора инновационной модели развития экономики №60, С. 129

 2. Андреева Н.Н. Экологические инновации как базис процессов экологизации инвестиционной деятельности в Украине №68, С. 101

 3. Архиереев С.И., Волосникова Н.М. Формирование рыночной институциональной среды инновационной деятельности №76, С. 17

 4. Баранник Ю., Романинец Р. Задачи формирования экономического механизма инновационной активности в транзитивной экономике №69, С. 48

 5. Быконя С.Ф. Роль государства в управлении инновационным развитием Украины №76, С. 29

 6. Быконя С.Ф. Теоретические проблемы информационной глобализации №84, С. 172

 7. Генералова Ю.В., Кульбака Н.О. Инновационный аспект экономического роста №97, С. 20

 8. Гречановская И.Г., Ракицкая С.О. Инновационная инфраструктура как фактор активизации инновационных процессов №76, С. 10

 9. Драгун Л.Н., Бородин М.О., Фисуненко П.А. Инновационная модель предпринимательства как способ повышения эффективности использования финансовых ресурсов №76, С. 74

 10. Дугиенко Н.О. Амортизационная политика как метод государственной поддержки научно-технического прогресса в переходной экономике №56, С. 33

 11. Дук А.Н. Новая экономика и инновации №91, С. 96

 12. Евдокимов Ф.И., Письменный А.А. Сервис высокотехнологической продукции как условие конкурентоспособности №97, С. 5

 13. Зянько В.В. Стимулы и предпосылки развития инновационного предпринимательства №91, С. 103

 14. Карпенко В.Л., Иохна М.А. Влияние институциональной среды на инновационное развитие акционерных обществ №55, С. 57

 15. Кацура С.Н. Возможности регионального управления инновационной деятельностью №76, С. 43

 16. Кацура С.Н. Сущность и структура региональных научно-технических и инновационных проблем №30(114), С. 69

 17. Клияненко Б.Т., Фесенко И.А., Жуков В.А. Мотивация инновационной деятельности наемных работников творческого труда №53, С. 13

 18. Колодинский С.Б. Особенности формирования отношений собственности в инновационной сфере №76, С. 133

 19. Коноваленко М.К. Жизненный цикл инновации и его влияние на разработку и освоение нового продукта №37, С. 61

 20. Кравченко С.И. Оптимизация длительности использования нововведений №26, С. 203

 21. Крынская Л.И., Миртовская О.Н. Формирование инвестиционно-инновационных стратегий с учетом глобальных перемен №76, С. 22

 22. Кучеров А.В. Новые возможности финансирования инновационных проектов на региональном уровне с участием венчурного капитала №49, С. 112

 23. Малышко А.В. Банки интеллектуального капитала как институты интеграции Украины в интеллектуальную экономику №84, С. 165

 24. Павлиш Е.В. До питання про окремі положення теорії інноватики з точки зору забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону №30(114), С. 91

 25. Павлыш Э.В. Взаимодействие институциональной среды и инновационной инфраструктуры машиностроительной отрасли №69, С. 30

 26. Пенькова И.В., Душков В.И. Роль и место Украины в мировом технологическом объеме №84, С. 47

 27. Редзюк Е.В. Исследование рынка инновационных услуг в системе транспорта Украины №37, С. 66

 28. Рыбникова Г.И., Ляшенко Л.И. Логика развития в условиях современного технологического способа производства: экономический и этический аспекты №34, С. 20

 29. Саломатина Л.Н. Актуальные вопросы международного трансферта технологий в Украине №26, С. 53

 30. Светличная В.Ю. Необходимость, проблемы и перспективы инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве в процессе реализации политики энергоресурсосбережения №76, С. 138

 31. Семенов А.Г. Сучасний стан розвитку високих технологій в Україні №100‑1, С. 139

 32. Семенов И.Н. Неравновесная модель инвестиционного процесса в инновационном сегменте рынка транспортных услуг №76, С. 95

 33. Смирнова В.В. Интеллектуальные системы управления в условиях глобализации информационного пространства №84, С. 178

 34. Сытник Е.А О необходимости создания льготного режима инновационной деятельности в Донбассе №22, С. 67

 35. Хаминич С.Ю. Социально-экономические факторы управления подготовкой персонала в условиях инноваций №80, С. 141

 36. Хобта В.М. К вопросу о разработке и реализации стратегии инновационного развития №76, С. 5

 37. Хобта В.М., Кравченко С.И. Развитие инновационных процессов в экономике Украины №53, С. 6

 38. Швец И.Б., Буряк В.В. Оценка эффективности информационных систем в управлении информационными ресурсами №97, С. 11

 39. Шовкун И.А. Институциональные предпосылки формирования инновационной направленности экономического развития Украины №69, С. 191

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Амельницкая Е.В. Управленческие инновации как фактор повышения эффективности работы локальных электрических сетей №80, С. 133

 2. Амоша А.И., Кабанов А.И., Нейенбург В.Е., Драчук Ю.З. Вопросы государственного регулирования инновационных процессов в промышленности №100-2, С. 4

 3. Багрова И.В., Гетьман О.А. Усовершенствование методики оценки эффективности инновационных проектов №82, С. 72

 4. Багрова И.В., Яровенко Т.С. Современные аспекты и проблемы обоснования инвестиционных решений №82, С. 110

 5. Бойко Р.В. Определение эффективности инновационно-инвестиционной деятельности №60, С. 67

 6. Гончаров В.Н., Иванова Е.В. Необходимость формирования системы стратегического управления инновационной деятельностью предприятия №100‑2, С. 34

 7. Долина І.В. Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій №31-3, С. 125

 8. Евдокимов Ф.И. Комплексная оценка экономической эффективности инновационных проектов №76, С. 59

 9. Евдокимов Ф.И., Мизина Е.В. Экономическая безопасность инновационных проектов– концептуальный подход №59, С. 96

 10. Зарембо Ю.Г. Об определении эффективности инноваций №82, С. 95

 11. Кучер В.А. Методичні підходи до управління програмою інноваційного розвитку промислового підприємства №100-2, С. 19

 12. Лисяков В.П. Методика визначення умов економічно ефективного впровадження інновацій на основних процесах виробництва вугільних шахт №30(114), С. 76

 13. Матвийчук А.В. Многоуровневая система оценки конкурентоспособности предприятий №82, С. 117

 14. Миночкина О.М. Совершенствование инновационных процессов в системе менеджмента организации на основе экономико-математического моделирования ее жизненного цикла №80, С. 112

 15. Момот А.И., Волоконский А.В. Возможности повышения эффективности элементов экономического механизма управления качеством продукции №30(114), С. 109

 16. Мороз О.В., Ткачук Л.М. Методология экономической оценки качества продукции №82, С. 80

 17. Нейенбург В.Е., Драчук Ю.З. Методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов в угольном производстве в рисковых ситуациях №76, С. 49

 18. Пугачевская К.И. Направления совершенствования методики технико-экономического обоснования больших инновационных проектов развития№82, С. 103

 19. Распопов Р.С. Условия экономической эффективности освоения новых производственных мощностей №100-2, С. 28

 20. Рудь Н.Т. Инновационные риски №82, С. 65

 21. Северин В.О., Бєлов О.В. Проблеми інтеграції науки із виробництвом на шляху інноваційного розвитку регіонів України №100-1, С. 134

 22. Солодова О.А. Модели оценки эффективности проектов с учётом факторов риска и антирисковых мероприятий №68, С. 82

 23. Шаповаленко Н.В. Внедрение инноваций: условия, эффективность, риски №82, С. 88

ІнвестицІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ процесІв

 1. Белая С.А. Роль государства в обеспечении инновационно-инвестиционного типа экономического роста в Украине №87, С. 61

 2. Буркинский Б.В., Молина Е.В. Инвестиционное обеспечение инновационных процессов на предприятиях №76, С. 67

 3. Грозний І.С. Модель взаємодії венчурного капіталіста і підприємця на інноваційному ринку України №100-1, С. 145

 4. Епифанова И.Ю. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности №87, С. 69

 5. Кобелев В.Н. Особенности технико-экономического обоснования инновационных решений в электромашиностроении №30(114), С. 83

 6. Мороз О.О. Проблемы и перспективы инвестиционно-инновационного развития аграрных предприятий №80, С. 149

 7. Петкова Л.О. Кластерная модель территориально-отраслевой организации производства как предпосылка его инновационной активизации №87, С. 97

 8. Силуянова Е.В. Национальная инновационная система Беларуси: перспективы развития №87, С. 75

 9. Фищенко О.М. Проблемы финансового обеспечения инновационных процессов №76, С. 88

 10. Шилова О.Ю. Финансовое обеспечение инновационных проектов №80, С. 172

формУванНЯ Й Ефективне ВИКОРИСТАННЯ

ІнновацІЙного потенцІалУ ПІДПРИЄМСТВ

 1. Александров И.А., Гайдук Л.А. Привлекательность сегмента целевого рынка и инновационная активность предприятия №87, С. 36

 2. Багрова И.В., Гильорме Т.В. Инновационное обновление качественного состава кадров предприятия под влиянием НТП №76, С. 126

 3. Белоброва И.Ю. Методические рекомендации по совершенствованию календарного планирования инновационных процессов промышленного предприятия №47, С. 60

 4. Белоброва И.Ю. О некоторых аспектах сущности и методологии инновационного менеджмента промышленных предприятий №76, С. 210

 5. Білоножко Т.С. Теоретичне обґрунтування критерію формування раціонального комплексу технологічного обладнання фабрик окускування ГЗК №30(114), С. 101

 6. Бояринова К.О. Организационная структура инновационных коммуникаций и ее мотивационные механизмы №87, С. 90

 7. Вирт-Кушнир Л.И. Инновационная составляющая реструктуризации промышленных предприятий №80, С. 118

 8. Гончаров В.Н., Иванова Е.В. Характеристика инновационного потенциала предприятия в контексте стратегического управления №76, С. 112

 9. Гохберг Ю.А, Миронов В.С., Гохберг А.Ю. К вопросу об использовании зарубежного опыта в стратегическом планировании инновационной деятельности предприятий №59, С. 183

 10. Драгун Л.Н., Косенко Л.Е., Болсунова Н.А. Теоретические основы управления эффективностью использования научно-технологического и инновационного потенциала предприятия на базе факторного анализа №76, С. 163

 11. Евдокимов Ф.И., Лысяков В.Ф. Механизм оценки технико-технологического потенциала предприятия №97, С. 25

 12. Каира З.С. Инновационные стратегии управления предприятиями: эффективность стратегических альянсов №89-2, С. 194

 13. Каланджи И.А. Формирование маркетинговой службы – инновационная компонента стратегии реформирования системы управления промышленным предприятием №76, С. 170

 14. Карпенко В.Л., Йохна М.А. Методологические подходы к формированию механизма активизации инновационной деятельности предприятий №89-2, С. 160

 15. Кацура С.Н. Мониторинг инновационного развития промышленности в регионах Украины №91, С. 87

 16. Косенко А.П. Исследование факторов инновационного потенциала на мезоуровне №100-2, С. 12

 17. Кравцова Е.М. Роль инноваций в реструктуризационных процессах на предприятиях угольной отрасли №80, С. 125

 18. Кравченко С.И. Основные направления повышения эффективности управления инновационной деятельностью на отечественных предприятиях №76, С. 156

 19. Кравченко С.И., Недбаева В.М. Формирование системы мотивации инновационной деятельности работников предприятия №87, С. 83

 20. Кыткин В.П., Белозерцев О.В., Фесенко И.А. Стратегическое планирование на угледобывающих предприятиях №87, С. 51

 21. Ляшенко В.И. Франчайзинговый режим формирования региональной сети элементов инновационной предпринимательской инфраструктуры №97, С. 31

 22. Стадник В.В. Возможности и перспективы формирования инновационно-предпринимательского поведения субъектов малого бизнеса в Украине №89-3, С. 76

 23. Федоренко И.П. Возможности и пути развития национальной инновационной системы в Украине №91, С. 110

 24. Фесенко И.А. Инновационный потенциал угледобывающих предприятий №22, С. 160

 25. Цурбан М.К. Разработка новых товаров и услуг как источник инновационного пути развития предприятия №76, С. 119

 26. Чупрова Т.Л. Современные подходы к стратегическому планированию оптимальных условий внедрения инновационных технологий в корпоративные структуры №87, С. 44

правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Сирко А.В., Найдич Н.Н. Институционально-правовое обеспечение деятельности корпорации и его проблемы в Украине №89-2, С. 115

 2. Тищенко А.А. Правовое обеспечение активизации инновационного развития Украины №76, С. 216

 3. Чекушина Ю.В. Некоторые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности в условиях глобализации №76, С. 223

Додаток А

Міжнародні позначення показників та формули для розрахунку економічної ефективності інноваційних проектів

CF (cashflow) – чистий грошовий потік;

COF (cashoutflow) – валовий негативний грошовий потік (грошові потоки у проект, тобто інвестиційні витрати);

CIF (cashinflow) – валовий позитивний грошовий потік (грошові потоки у напрямку від проекту);

FV (future value) – майбутня вартість;

NPV (netpresentvalue) – чиста дисконтована вартість;

IRR (internal rate of return) – внутрішня норма рентабельності;

MIRR (modified internal rate of return) – модифікована внутрішня норма рентабельності;

PI (profitability index) – індекс прибутковості;

DPP (discounted payback period) – дисконтований період окупності;

CC (cost of capital) – вартість капіталу;

WACC (weighted average cost of capital) – середньозважена вартість капіталу.

; ;;

;

рівняння для розрахунку IRR: ,

згідно методу хорди ,

де n – плановий горизонт;

i – ставка дисконтування;

iр – ставка реінвестування;

dk – частка k-го джерела фінансування в структурі капіталу;

NPV1 і NPV2 – значення NPV при ставках дисконтування і1 і і2 відповідно, і1 і і2 необхідно підібрати такими, щоб NPV1 і NPV2 мали різні знаки;

,

де Н – ставка оподаткування, частки;

З – вартість залучення позичкового капіталу, частки

Додаток Б

Таблиця стандартного нормального розподілу

Таблиця Б.1 – Стандартний нормальний розподіл

Z0

Значуща цифра сотих часток Z0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00

0,5

0,496

0,492

0,488

0,484

0,48

0,476

0,472

0,468

0,464

0,10

0,46

0,456

0,452

0,448

0,444

0,44

0,436

0,433

0,429

0,425

0,20

0,421

0,417

0,413

0,409

0,409

0,401

0,397

0,394

0,39

0,386

0,30

0,382

0,378

0,374

0,371

0,367

0,363

0,359

0,356

0,352

0,348

0,40

0,345

0,341

0,337

0,334

0,33

0,326

0,323

0,319

0,316

0,312

0,50

0,309

0,305

0,302

0,298

0,295

0,291

0,288

0,284

0,281

0,278

0,60

0,274

0,271

0,268

0,264

0,261

0,258

0,255

0,251

0,248

0,245

0,70

0,242

0,239

0,236

0,233

0,23

0,227

0,224

0,221

0,218

0,215

0,80

0,212

0,209

0,206

0,203

0,2

0,198

0,195

0,192

0,189

0,187

0,90

0,184

0,181

0,179

0,176

0,174

0,171

0,169

0,166

0,164

0,161

1,00

0,159

0,156

0,154

0,152

0,149

0,147

0,145

0,142

0,14

0,138

1,10

0,136

0,133

0,131

0,129

0,127

0,125

0,123

0,121

0,119

0,117

1,20

0,115

0,113

0,111

0,109

0,107

0,106

0,104

0,102

0,1

0,099

1,30

0,097

0,095

0,093

0,092

0,09

0,089

0,087

0,085

0,083

0,081

1,40

0,081

0,079

0,077

0,076

0,075

0,074

0,072

0,071

0,069

0,068

1,50

0,067

0,066

0,064

0,062

0,062

0,061

0,059

0,058

0,057

0,056

1,60

0,055

0,054

0,053

0,052

0,051

0,049

0,048

0,047

0,046

0,046

1,70

0,045

0,044

0,043

0,042

0,041

0,04

0,039

0,038

0,038

0,037

1,80

0,036

0,035

0,034

0,034

0,033

0,032

0,031

0,031

0,03

0,029

1,90

0,029

0,028

0,027

0,027

0,026

0,026

0,025

0,024

0,024

0,023

2,00

0,023

0,022

0,022

0,021

0,021

0,02

0,02

0,019

0,019

0,018

2,10

0,018

0,017

0,017

0,017

0,016

0,016

0,015

0,015

0,015

0,014

2,20

0,014

0,013

0,013

0,013

0,013

0,012

0,012

0,012

0,011

0,011

2,30

0,011

0,01

0,01

0,01

0,01

0,009

0,009

0,009

0,009

0,008

2,40

0,008

0,008

0,008

0,008

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,006

2,50

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

2,60

0,005

0,005

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

2,70

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

2,80

0,003

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

2,90

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

"Інноваційний менеджмент"

для студентів спеціальності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.